DREVO = ŽIVLJENJE

nacionalni projekt 2021/2022

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE

Tema:
6. globalni cilj – ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 6. globalnemu cilju – ČISTI VODI IN SANITARNI UREDITVI. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo omogočiti enakopraven dostop do ustrezne sanitarne ureditve in higiene ter odpraviti opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je potrebno ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam ter ljudem v težkih življenjskih okoliščinah. Posebno pozornost namenjajo zmanjševanju onesnaževanja, omejevanju izpustov nevarnih kemikalij ter povečanju recikliranja.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Potek projekta

 1. S skupino učencev, oddelkom ali posameznimi učenci izvedite učno uro, delavnico na izbrano temo – ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV. Različne možnosti delavnic lahko najdete na spletnih straneh in v priročniku Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj.

 2. Delavnica naj spodbuja elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost. Seznanite učence z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do čiste pitne vode ter osnovnih sanitarij za mnoge ljudi sveta. Poudarite, zakaj je voda ključna za življenje in jih opozorite na to, da jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki naj bi bila dostopna vsem.

  Predstavljena dejstva ustrezno prilagodite glede na starostno skupino otrok.
 1. Nato iz tršega papirja izrežite nekaj poljubno velikih kapljic vode (velikost A4 ali A3).

  Učenci naj na njih zapišejo ali narišejo eno izmed naslednjih možnosti:
 • OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo;
 • ZAKAJ SO HVALEŽNI, da imajo na voljo čisto pitno vodo;
 • NAČRT, kako bi lahko sami pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti voda.

  Kapljice nato navpično nanizajte na vrvico ter na zadnjo stran spodnje kapljice nalepite znak svoje vzgojno-izobraževalne ustanove.
 1. Vsaj en niz kapljic pošljite po navadni pošti na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

 2. Rok za oddajo izdelka in evalvacijskega poročila je april 2022. Evalvacijsko poročilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com.

 3. Ker želimo z našimi zapisi na problem opozoriti ustrezne institucije, bomo projekt aktualizirali tako, da bomo izdelke ob zaključku razstave posredovali državni inštituciji, ki je odgovorna za ohranjanje čiste pitne vode v Sloveniji.
  Če želite, lahko tudi vi v svojem lokalnem okolju storite enako.
 1. Projekt bomo zaradi priporočil NIJZ-ja zaokrožili z odprtjem razstave v avli šole ob koncu šolskega leta.

 2. Rok prijave je 22.10.2021.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju, raziskovanju, druženju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Danica Šalej

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Prijavnico lahko pošljete na: klavdija.krbavac@gmail.com oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

Scroll to Top
Skip to content