Šola v naravi

Šola v naravi

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka in se izvaja izven prostorov šole. Elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter urejanje zagotavljanja sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi določa Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09), podrobneje pa Pravila o subvencioniranju šole v naravi OŠ Frana Kranjca Celje. MIZŠ zagotavlja sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi generaciji učencev 5. razreda. Drugo izvedbo šole v naravi organiziramo kot nadstandardno storitev na osnovi prijav staršev, ki jo tudi v celoti plačajo.

Starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, lahko uveljavljajo subvencijo za šolo v naravi. Vlogo z ustreznim dokazilom (Odločba CSD o otroškem dodatku) oddajo razredniku en mesec pred načrtovano šolo v naravi, ravnateljica pa po sprejetih kriterijih na predlog svetovalne službe odloči o upravičenosti in višini subvencije in izda odločbo.

Dodatne informacije in vloge dobite pri razredniku, v svetovalni službi in na spletni strani šole. V času šolanja otroka izvedemo eno plavalno in eno zimsko šolo v naravi.

Scroll to Top
Skip to content