Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka in se izvaja izven prostorov šole. Elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter urejanje zagotavljanja sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi določa Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09), podrobneje pa Pravila o subvencioniranju šole v naravi OŠ Frana Kranjca Celje. MIZŠ zagotavlja sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi generaciji učencev 5. razreda. Drugo izvedbo šole v naravi za iste učence organiziramo kot nadstandardno storitev na osnovi prijav staršev, ki jo tudi v celoti plačajo.

Starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, lahko uveljavljajo subvencijo za šolo v naravi. Vlogo z ustreznim dokazilom (Odločba CSD o otroškem dodatku) oddajo razredniku en mesec pred načrtovano šolo v naravi, ravnateljica pa po sprejetih kriterijih na predlog svetovalne službe odloči o upravičenosti in višini subvencije in izda odločbo.

Dodatne informacije in vloge dobite pri razredniku, v svetovalni službi in na spletni strani šole. Šolo v naravi bomo tudi letos izvedli v Baški v organizaciji Celeia, d. o.o., in s podporo MOC. Osnovna dejavnost je plavanje, ob tem pa še naravoslovje – morski svet in obilo športnih aktivnosti.

Letos se bodo naši učenci udeležili šole v naravi:

RazredČasVsebinaCŠOD / kraj
5.12.-16.9. 2022plavanjeCeljski dom Baška, otok Krk
7.6.-10. 3. 2023zimska šola(izbrano naknadno)