Jutranje in popoldansko varstvo

Jutranje in popoldansko varstvo

Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda in je za starše, ki zaradi službenih obveznosti potrebujejo organizirano varovanje otrok po pouku, brezplačno. Učenci se lahko v oddelke vključijo izključno na osnovi pisne prijave staršev. Vse spremembe oz. posebnosti odhoda domov morajo starši predhodno sporočiti učitelju.

Podaljšano bivanje se začenja po pouku v 10 oddelkih in traja do odhoda šolskih prevozov, najdlje pa do 16.05 (za 1. in 2. razred). Zaradi korona ukrepov ostanejo učenci tudi med PB v svojih matičnih učilnicah. Ker se skupine ne smejo mešati, gredo čim prej domov. Za prevzem mlajših otrok morajo starši pozvoniti ob vhodu v 1. triado, saj v šolo ne smejo vstopati.

Učenci 4. in 5. razreda odhajajo na prvi šolski prevoz in v OPB ne čakajo na popoldanske športne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev.

Delo v OPB poteka po urniku, v katerem je predviden čas za domačo nalogo, kosilo in prostočasne dejavnosti. Če so učenci med učno uro v PB pri drugih dejavnostih, domačo nalogo opravijo doma. Če starši prihajajo po učence, naj bo to ob koncu šolskih ur, da ne motijo dela, in naj jih počakajo zunaj.

V OPB veljajo enaka pravila kot pri pouku. Samovoljno ostajanje v OPB ni dovoljeno.

Razpored:

OPB

vključen

razred

prostoručiteljurazdružitev oddelkov*
OPB 1a1. a1. aIvica Lapanjado 16.05 
OPB 1b1. b1. b

Nejc Lamper

do 15.15

V OPB 1a

po 15.15

OPB 2a2. a2. aKristina Farkašdo 15.15 
OPB 2b2. b2. b

Maja Lončar

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 3a3. a3. aNataša Kerznardo 14.40 
OPB 3b3. b3. b

Barbara Žgajner

do 14.40 
OPB 4a4. a4. a

Nataša Meštrov, Petra Horvat

do 13.50 
OPB 4b4. b4. b

Iva Mlakar

do 13.50 
OPB 5a5. a5. aSergeja Lončardo 13.50 
OPB 5b5. b5. bAlja Žekardo 13.50 

*učenci se združujejo izjemoma ob strogem upoštevanju korona ukrepov

JUTRANJE VARSTVO

MIZŠ financira JV samo učencem 1. razreda, ki jih morajo v šolo spremljati starši, in sicer v obsegu največ 2 uri dnevno. Pri nas poteka od 6.15 do 8.15 v učilnicah 1. a in 1. b.

Prijavljeni v JV imajo tudi možnost zajtrka v šoli. Zaradi predur neobveznega izbirnega predmeta angleščine (N1A) je zajtrk za te učence ponujen že ob 7.00.

JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO VOZAČEV

Zaradi samo ene (prve) odobrene jutranje šolske vožnje kombijev in avtobusa iz Košnice imamo organizirano jutranje varstvo vozačev od 2. do 9. razreda (JVV). JVV je namenjeno samo tem vozačem, za ostale učence pa v njem ni prostora. Vsi ostali torej prihajajo v šolo glede na svoj urnik s prvo ali drugo vožnjo šolskih avtobusov.

Učenci vozači (Košnica in kombiji) gredo zjutraj v spodnjo in zgornjo avlo in tam mirno počakajo na pouk.

Popoldansko VV je organizirano za učence 2. in 3. triade (od 4. do 9. r.), ki po pouku, drugih šolskih dejavnostih ali kosilu čakajo na šolski prevoz ali nadaljevanje pouka.

VV se tako za nekatere začenja že 5. šolsko uro in poteka vsak dan do 13.50 oz. do 14.40 za vozače s kombiji. Učenci prihajajo v učilnice SLJ 1, 2, telovadnico, na igrišče.

PODALJŠANO BIVANJE (PB) VPISNI POGOJI IN PRAVILA

Osnovna šola v okviru razširjenega programa organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno. Sredstva za izvajanje se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.

Podlaga za oblikovanje oddelkov in odobritev števila ur podaljšanega bivanja, ki jih v okviru predpisanih normativov potrdi in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so izključno prijave staršev.

Prijava je potrebna tudi, če bo otrok po pouku v šoli ostal samo krajši čas ali počakal na kosilo.

Da svojemu otroku zagotovite mesto v oddelku podaljšanega bivanja, ga obvezno prijavite v programu LoPolis (https://www.lopolis.si).

Vpisni pogoji in pravila:

 • Podaljšano bivanje (PB) je namenjeno organiziranemu varovanju otrok po pouku – v času, ko ste starši zaposleni.
 • Učenci se lahko med PB vključujejo v različne dejavnosti (pevski zbor, interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk ipd.)
 • Med PB odhajajo učenci na kosilo po urniku kosil za posamezne oddelke.
 • Domače naloge učenci v PB opravljajo v določeni uri; če so takrat pri drugih dejavnostih ali jih v tej uri ne uspejo dokončati, jih opravijo oz. dokončajo doma.
 • Starši lahko do šolske zgradbe pripeljete samo prvošolce. Starejših učencev ne vozite do šole, v šolo prihajajo in odhajajo samostojno. Če izjemoma pridete ponje, se dogovorite že doma, kje jih boste počakali (pred trgovino ali na avtobusni postaji).
 • PB traja najdlje do 16.05 (za 1. in 2. razred). Starejši učenci odhajajo domov najpozneje ob uri izteka njihovega oddelka PB (ob 13.50 oz. 14.40).
 • Domov učenec odhaja ob uri, ki ste jo vpisali na prijavi. Vsako spremembo odhoda starši najavite učitelju PB.
 • Starši najmlajših učencev prihajate po otroka samo do vhodnih vrat 1. triade, kjer vam ga preda dežurni delavec. Za to je namenjen zvonec. Prosimo, da se pri tem čim bolj držite šolskih ur oz. ne motite aktivnosti med urami.
 • Učenci po izteku PB za njihov razred NE ČAKAJO na popoldanske prostočasne športne aktivnosti v šoli, ampak gredo po pouku domov in se na aktivnost vrnejo.
 • Učenci upoštevajo pravila hišnega in šolskega reda tudi v času podaljšanega bivanja. V času korona ukrepov pa tudi te. Če učenec krši pravila ali ne upošteva učiteljevih navodil, šola ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim načrtom šole.
 • Brez prijave otrok ne more obiskovati PB. Če potreba po PB nastane kasneje med šolskim letom, se morate starši o možnosti vključitve pogovoriti z vodstvom šole.