Jutranje in popoldansko varstvo

Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda in je za starše, ki zaradi službenih obveznosti potrebujejo organizirano varovanje otrok, brezplačno. Učenci se lahko v oddelke vključijo izključno na osnovi pisne prijave staršev. Vse spremembe oz. posebnosti odhoda domov morajo starši predhodno sporočiti učitelju.

Podaljšano bivanje se začenja po pouku v 10 oddelkih in traja do odhoda šolskih prevozov, najdlje pa do 16.15 (za 1. in izjemoma 2.-3. razred). Zaradi korona ukrepov ostanejo učenci tudi v OPB v svojih matičnih učilnicah. Ker se skupine ne smejo mešati, naj gredo čim prej domov. Za prevzem otroka morajo starši pozvoniti ob vhodu v 1. triado, saj v šolo ne smejo vstopati.

Učenci 4. in 5. razreda odhajajo na prvi možni šolski prevoz in v OPB ne čakajo na popoldanske športne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev.

Delo v OPB poteka po urniku, v katerem je predviden čas za domačo nalogo, kosilo in prostočasne dejavnosti. Če so učenci med učno uro v PB pri drugih dejavnostih, domačo nalogo opravijo doma. Če starši prihajajo po učence, naj bo to ob koncu šolskih ur, da ne motijo dela, in naj jih počakajo zunaj.

V OPB veljajo enaka pravila kot pri pouku. Samovoljno ostajanje v OPB ni dovoljeno.

Razpored:

OPB

vključen

razred

prostor

učitelj

ura

združitev oddelkov*

OPB 1a

1. a

1. a

Ivica Lapanja

do 15.35

V OPB 2a

po 15.35

OPB 1b

1. b

1. b

Klara Lončar,

Nejc Lamper,

Mateja Lajh

do 14.40

V OPB 1a

po 14.40

OPB 2a

2. a

2. a

Adrijana Mlinarič

do 16.15

 

OPB 2b

2. b

2. b

Sara Prevolnik,

Anja Kunej,

Klavdija Krbavac Kenda

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 3a

3. a

3. a

Suzana Fideršek

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 3b

3. b

3. b

Manja Mulec,

Eva Ambrož Hažič,

Darinka Čobec,

Iris Frelih Turnšek

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 4a

4. a

4. a

Alja Žekar

do 14.40

V OPB 4a

po 14.40

OPB 4b

4. b

4. b

Nataša Meštrov,

Vlasta Prevolšek

do 13.20

V OPB 4b

OPB 5a

5. a

5. a

Sergeja Lončar

do 14.40

V OPB 3

po 14.40

OPB 5b

5. b

5. b

Nataša Kerznar,

Metka Irgolič

do 13.20

V OPB 5.a

po 13.20

*učenci se združujejo izjemoma ob strogem upoštevanju korona ukrepov

PODALJŠANO BIVANJE (PB) VPISNI POGOJI IN PRAVILA

Osnovna šola v okviru razširjenega programa organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno. Sredstva za izvajanje se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.

Podlaga za oblikovanje oddelkov in odobritev števila ur podaljšanega bivanja, ki jih v okviru predpisanih normativov potrdi in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so izključno prijave staršev.

Prijava je potrebna tudi, če bo otrok po pouku v šoli ostal samo krajši čas ali počakal na kosilo.

Da svojemu otroku zagotovite mesto v oddelku podaljšanega bivanja, ga obvezno prijavite v programu LoPolis (https://www.lopolis.si).

Vpisni pogoji in pravila:

 • Podaljšano bivanje (PB) je namenjeno organiziranemu varovanju otrok po pouku – v času, ko ste starši zaposleni.
 • Učenci se lahko med PB vključujejo v različne dejavnosti (pevski zbor, interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk ipd.)
 • Med PB odhajajo učenci na kosilo po urniku kosil za posamezne oddelke.
 • Domače naloge učenci v PB opravljajo v določeni uri; če so takrat pri drugih dejavnostih ali jih v tej uri ne uspejo dokončati, jih opravijo oz. dokončajo doma.
 • Starši lahko do šolske zgradbe pripeljete samo prvošolce. Starejših učencev ne vozite do šole, v šolo prihajajo in odhajajo samostojno. Če izjemoma pridete ponje, se dogovorite že doma, kje jih boste počakali (pred trgovino ali na avtobusni postaji).
 • PB traja najdlje do 16.05 (za 1. in 2. razred). Starejši učenci odhajajo domov najpozneje ob uri izteka njihovega oddelka PB (ob 13.50 oz. 14.40).
 • Domov učenec odhaja ob uri, ki ste jo vpisali na prijavi. Vsako spremembo odhoda starši najavite učitelju PB.
 • Starši najmlajših učencev prihajate po otroka samo do vhodnih vrat 1. triade, kjer vam ga preda dežurni delavec. Za to je namenjen zvonec. Prosimo, da se pri tem čim bolj držite šolskih ur oz. ne motite aktivnosti med urami.
 • Učenci po izteku PB za njihov razred NE ČAKAJO na popoldanske prostočasne športne aktivnosti v šoli, ampak gredo po pouku domov in se na aktivnost vrnejo.
 • Učenci upoštevajo pravila hišnega in šolskega reda tudi v času podaljšanega bivanja. V času korona ukrepov pa tudi te. Če učenec krši pravila ali ne upošteva učiteljevih navodil, šola ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim načrtom šole.
 • Brez prijave otrok ne more obiskovati PB. Če potreba po PB nastane kasneje med šolskim letom, se morate starši o možnosti vključitve pogovoriti z vodstvom šole.

Stran je v izdelavi.

Hvala za razumevanje.