Jutranje in popoldansko varstvo

Jutranje in popoldansko varstvo

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda in je za starše, ki zaradi službenih obveznosti potrebujejo organizirano varovanje otrok po pouku, brezplačno. Učenci se lahko v oddelke vključijo s prijavo staršev preko Lopolisa. Vse spremembe oz. posebnosti odhoda domov morajo starši predhodno sporočiti učitelju. Zadnje podaljšano bivanje je namenjeno najmlajšim otrokom in traja do 16.15.

Učenci 4. in 5. razreda so v podaljšanem bivanju do odhoda prvih prevozov. V varstvu vozačev počakajo samo še tisti, ki nimajo na voljo prvega prevoza. Učenci na popoldanske aktivnosti ne čakajo v šoli.

Delo v OPB poteka po urniku, v katerem je predviden čas za domačo nalogo, kosilo in prostočasne dejavnosti. Če so učenci med učno uro v PB pri drugih dejavnostih, domačo nalogo opravijo doma. Če starši prihajajo po učence, naj bo to ob koncu šolskih ur, da ne motijo dela, in naj jih počakajo zunaj.

V OPB veljajo enaka pravila kot pri pouku. Samovoljno ostajanje v OPB ni dovoljeno.

JUTRANJE VARSTVO

MIZŠ financira JV samo učencem 1. razreda, ki jih morajo v šolo spremljati starši, in sicer v obsegu največ 2 uri dnevno. Pri nas poteka od 6.15 do 8.15 v učilnicah 1. a in 1. b.

Prijavljeni v JV imajo tudi možnost zajtrka v šoli. Zaradi predur neobveznega izbirnega predmeta angleščine (N1A) je zajtrk za te učence ponujen že ob 7.00.

JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO VOZAČEV

Zaradi samo ene (prve) odobrene jutranje šolske vožnje kombijev in avtobusa iz Košnice imamo organizirano jutranje varstvo vozačev od 2. do 9. razreda (JVV). JVV je namenjeno samo tem vozačem, za ostale učence pa v njem ni prostora. Vsi ostali torej prihajajo v šolo glede na svoj urnik s prvo ali drugo vožnjo šolskih avtobusov.

Učenci vozači (Košnica in kombiji) gredo zjutraj v spodnjo in zgornjo avlo in tam mirno počakajo na pouk.

Popoldansko VV je organizirano za učence 2. in 3. triade (od 4. do 9. r.), ki po pouku, drugih šolskih dejavnostih ali kosilu čakajo na šolski prevoz ali nadaljevanje pouka.

VV se tako za nekatere začenja že 5. šolsko uro in poteka vsak dan do 13.50 oz. do 14.40 za vozače s kombiji. Učenci prihajajo v učilnice SLJ 1, 2, telovadnico, na igrišče.

PODALJŠANO BIVANJE (PB) VPISNI POGOJI IN PRAVILA

Podlaga za oblikovanje oddelkov in odobritev števila ur podaljšanega bivanja, ki jih v okviru predpisanih normativov potrdi in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so izključno prijave staršev. Prijava je potrebna tudi, če bo otrok po pouku v šoli ostal samo krajši čas ali počakal na kosilo.

Da svojemu otroku zagotovite mesto v oddelku podaljšanega bivanja, ga obvezno prijavite v programu LoPolis (https://www.lopolis.si) ob koncu tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto. 

Vpisni pogoji in pravila:

 • Podaljšano bivanje (PB) je namenjeno organiziranemu varovanju otrok po pouku – v času, ko ste starši zaposleni.
 • Učenci se lahko med PB vključujejo v različne dejavnosti (pevski zbor, interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk ipd.)
 • Med PB odhajajo učenci na kosilo po urniku kosil za posamezne oddelke.
 • Domače naloge učenci v PB opravljajo v določeni uri; če so takrat pri drugih dejavnostih ali jih v tej uri ne uspejo dokončati, jih opravijo oz. dokončajo doma.
 • Starši lahko do šolske zgradbe pripeljete samo prvošolce. Starejših učencev ne vozite do šole, v šolo prihajajo in odhajajo samostojno. Če izjemoma pridete ponje, se dogovorite že doma, kje jih boste počakali (pred trgovino ali na avtobusni postaji).
 • PB traja najdlje do 16.15 (za 1. in 2. razred). Starejši učenci odhajajo domov najpozneje ob uri izteka njihovega oddelka PB.
 • Domov učenec odhaja ob uri, ki ste jo vpisali na prijavi. Vsako spremembo odhoda starši najavite učitelju PB.
 • Starši najmlajših učencev prihajate po otroka do vhodnih vrat 1. triade, kjer vam ga preda dežurni delavec. Prosimo, da se pri tem čim bolj držite šolskih ur oz. ne motite aktivnosti med urami.
 • Učenci po izteku PB za njihov razred NE ČAKAJO na popoldanske prostočasne športne aktivnosti v šoli, ampak gredo po pouku domov in se na aktivnost vrnejo.
 • Učenci upoštevajo pravila hišnega in šolskega reda tudi v času podaljšanega bivanja. Če učenec krši pravila ali ne upošteva učiteljevih navodil, šola ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim načrtom šole.
 • Brez prijave otrok ne more obiskovati PB. Če potreba po PB nastane kasneje med šolskim letom, se morate starši o možnosti vključitve pogovoriti z vodstvom šole.
Scroll to Top
Skip to content