Svetovalna služba

Svetovalna služba

Svetovalna služba s svojim strokovnim, razvojnim in preventivnim delom aktivno sodeluje pri uresničevanju temeljnega cilja šole – zagotavljanju optimalnega razvoja otroka v varnem in spodbudnem vzgojno-izobraževalnem okolju ter pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Pri tem se povezuje z vsemi udeleženci v vzgoji in izobraževanju: učenci, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi institucijami.

Normativi za svetovalno delo, ki še vedno ostajajo v okviru izpred treh desetletij, vedno bolj omejujejo strokovno pokrivanje povečanih potreb uporabnikov in vedno številčnejših nalog tega področja. Na šoli večino svetovalnega dela kot obveznost drugega strokovnega dela opravlja pomočnica ravnateljice (po izobrazbi pedagoginja): koordiniranje dela z nadarjenimi ter področja osebnega razvoja, šolanja (vpis v 1. razred, prepisi), poklicne orientacije in socialnih stisk. Področji učencev z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in priseljencev ter šolske kulture, vzgoje, klime in reda pa pokriva druga pedagoginja.

Osnovna področja in nekatere vsebine dela:

  • Učenje in poučevanje: organizacija in koordinacija učnih idr. pomoči učencem z učnimi težavami in s posebnimi potrebami, sodelovanje s komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, v šolskih strokovnih skupinah pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov, svetovalno-preventivno delo z učenci za izboljšanje kvalitete učenja, vodenje celotnega dela z nadarjenimi (evidentiranje, identifikacija in koordinacija).
  • Šolska kultura, klima, vzgoja, red: pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter njihovim staršem, sodelovanje z učitelji in vodstvom pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter razvijanju dobre šolske kulture in klime, posvetovanje z učitelji pri delu z učenci in vzgojnih pristopih ter ukrepih, sodelovanje pri nastajanju in izvajanju šolskih pravil, šolskega reda in vzgojnega načrta šole.
  • Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj: pomoč in svetovanje učencem z osebnostnimi težavami ter njihovim staršem, prizadevanja za zdravo okolje in klimo, organizacija preventivnih delavnic in predavanj, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in prostovoljci, sodelovanje v projektih tega področja in aktivno delo v projektu Zdrava šola in ob svetovnem dnevu zdravja.
  • Šolanje: celoten postopek vpisa in sprejem otrok v 1. razred, svetovanje in urejanje dokumentacije pri prepisih učencev s šole na šolo in priseljencev, svetovanje in vodenje učencev pri odločanju za izbirne predmete, načrtovanje, priprave in analize šolskega dela, razvojno-proučevalno delo.
  • Poklicna orientacija (informiranje, diagnosticiranje, svetovanje, vzgoja): informiranje učencev in staršev o dejavnikih poklicne izbire in štipendiranju, možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, seznanjanje s šolami in poklici, organizacija obiskov v srednjih šolah in podjetjih, ugotavljanje poklicnih namer, vodenje vpisa v srednje šole, izvedba ostalih akcij poklicne orientacije v 8. in 9. razredu po rokovniku MIZŠ, celotna priprava in izvedba nacionalnega preverjanja znanja.
  • Socialno-ekonomske stiske: spremljanje subvencionirane šolske prehrane, sprejemanje vlog in priprava predlogov za subvencioniranje šole v naravi, dni dejavnosti, ekskurzij, delovnih zvezkov ipd., razdeljevanje podarjenih šolskih potrebščin, organizacija in dodeljevanje donatorskih ipd. pomoči učencem, pomoč družinam in učencem v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami (obdarovanja), napotitev otrok na brezplačna letovanja (humanitarne akcije) …

 

ŠSS: Marina Hojnik Tanko, Tjaša Roš

Scroll to Top
Skip to content