Projekti

Projekti

UNESCO ASPnet

Povezava na podstran UNESCO ASPnet


UNESCO DAN IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 2021

O projektu


NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

O projektu

Več: Nacionalni projekt DREVO = ŽIVLJENJE 2021


NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

O projektu

Več: Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021


MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI

OPIS PROJEKTA ERASMUS

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in drugačnostjo, hkrati pa imajo priložnost v tujem jeziku (angleščina, nemščina) predstaviti našo šolo in dejavnosti, ki jih počnemo.

Letos zaključujem naš dvoletni Erasmus projekt PRILOŽNOSTI ZA UČENJE IN ŠIRJENJE ZNANJA za spopolnjevanje šolskega osebja, v okviru katerega se je 8 strokovnih delavk udeležilo strokovnega spopolnjevanja  v tujini. Več o tem si lahko preberete na spletni strani šole pod zavihkom Erasmus.

Namen projekta ni bila samo mobilnost, temveč  pridobivanje  novih  znanj in kompetenc za potrebe poučevanja in učenja, izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci mobilnosti,  implementacija znanja, kompetenc in veščin ter uspešno razširjanje projekta med učence, učitelje ter starše na vseh ravneh, kar bomo v tem šolskem letu uspešno udejanjali.

Drugo leto nadaljujemo s projektom Erasmus+ v povezavi z EKO šolo Gozd kot inovativno učno okolje, in uspešno izmenjujemo primere dobre prakse s srbskimi in italijanskimi učitelji.

Tudi v letošnjem letu bomo  spremljali razpise; prednostno nalogo pa dajemo izobraževanju za pridobitev akreditacije Erasmus +, da bi pridobili možnost za  mobilnost posameznikov –  tako učencev kot  učiteljev ter ostalih strokovnih delavcev.

Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek


EVROPSKA VAS

Projekt Evropska vas je po številu sodelujočih največji vseslovenski osnovnošolski projekt, v katerem naša šola sodeluje že več kot deset let. V projekt so vključeni vsi učenci naše šole, in sicer z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja, solidarnosti in spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj tolerance, strpnosti in solidarnosti.

V tem šolskem letu bomo spoznavali Poljsko. To je zgodovinsko bogata država, ki je polna naravnih in rudnih bogastev, njena mesta pa krasi zanimiva arhitektura. Iz Poljske izhajajo svetovno znane osebnosti, ki so pustile velik pečat v glasbi, fiziki in anstronomiji. Skozi šolsko leto 2022/2023 bodo učenci spoznavali poljsko zgodovino, kulturo, pokrajino, običaje, kulinariko, glasbo, gospodarstvo in podobno. Na tehniškem dnevu Evropska vas bodo v okviru delavnic izdelovali različne izdelke in tako na izviren ter zanimiv način predstavili omenjeno državo. 9. maja 2023 bo ob dnevu Evrope na Glavnem trgu v središču Celja že 18. zaključna prireditev, ki se je bo udeležila tudi naša šola. Tako bomo širši javnosti lahko predstavili nova spoznanja, kulturne in plesne točke ter odlične izdelke, ki bodo nastali na tehniškem dnevu.

Mentorica: Tanja Remih

MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE – MEPI

MEPI je zasnovan na osebnem izzivu. Mladim predstavlja program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Danes je program prisoten v več kot 140 državah. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, rekreativni šport, veščine in odprava) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Naša šola projekt izvaja že šesto leto za učence 9. razreda. V preteklem šolskem letu je bilo vključenih 14 učencev, ki so projekt končali in bodo prejeli bronasto priznanje. Tudi v šolskem letu 2022/2023 s projektom nadaljujemo.

MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.
Več na povezavi: http://mepi.si/
Mentorice: Metka Irgolič, Mateja Štor in Barbara Petan


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos ostaja rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah: Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Pod ta naslov sodijo lahko vse teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, programi duševnega zdravja, postkovidni izzivi za učence/dijake, učitelje in starše, zdrava prehrana, več gibanja v šoli, med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.).

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • dodatna ponudba sadnega zajtrka ob dnevu zdravja, nadaljevanje izvajanja Sheme šolskega sadja in zelenjave;
 • tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 • sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 • sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov;
 • izvajanje delavnic »8 krogov odličnosti« v okviru razrednih ur druge in tretje triade;
 • celostni naravoslovni dan z gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • izobraževalni program za učence 9. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • organizacija preventivnih predavanj za starše;
 • tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …
 • sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Vodja projekta: Mojca Flere


Mednarodni projekt ŠIRIMO SOLIDARNOST

Solidarnosti ni mogoče zaukazati – treba jo je živeti! Letos ponovno nadaljujemo z evropskim projektom Širimo solidarnost v sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo Humanitas. Izvajali ga bomo z delavnicami spoznavanja aktualnih družbenih problemov, kot so rasizem in diskriminacija, družbene neenakosti, podnebne spremembe, duševno zdravje, solidarnost in migracije ter enakost spolov tako, da bodo učenci analizirali umetniške fotografije.

V literarnem delu delavnice bomo učence spodbujali h kritičnemu razmišljanju in ustvarjalnosti, kar jim bo pomagalo pri oblikovanju sporočil za razglednice obravnavanih fotografij. Svoja sporočila bodo učenci  pošiljali ljudem v lokalni skupnosti z namenom, da poudarimo pomen sobivanja v vsej svoji širini različnosti, prejemnike pa ozaveščamo k razmisleku o lastnih predsodkih. Po dosedanjih izkušnjah, nekateri izmed njih pošiljateljem tudi vrnejo spodbudna in prijazna sporočila.

Izvajalke projekta: Dragica Milojević, Alja Žekar in Klara Lončar


FIT PEDAGOGIKA

Fit pedagogika ponuja raznolike fit aktivne metode. To so učne strategije, ki temeljijo na učnih metodah, ki učence med učenjem spodbuja h gibanju. Med takšnim učenjem je učenec motiviran, osredotočen in ima visoko stopnjo koncentracije. Uporablja se v namene usvajanja novega znanja, utrjevanja in preverjanja. Učenec se giblje, zapisuje, bere, komunicira in se uči.

Koordinatorica: Veronika Jelen Polak


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet. Cilje projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti itd.);
 • zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …);
 • svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov;
 • organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …;
 • informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu na spletni strani;
 • idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.
 • sodelovanje na natečajih.

Vodja projekta: Nataša Meštrov

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Ob 20. obletnici delovanja Ekošole na naši šoli smo obnovili ekolistino in ekologotip, ki so ga oblikovali učenci sami.

V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje projekte in dejavnosti:

Sodelovali bomo v projektih:

 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Ekokviz,
 • Leaf – znanje o gozdovih,
 • Mlekastično! Izberem domače, in
 • Šolska vrtilnica.

Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov,
 • zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • zbiralna akcija odpadnih baterij,
 • zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev,
 • zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.

Druge dejavnosti:

 • izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu varstva okolja,
 • sodelovanje v natečajih,
 • skrb za urejene razrede in okolico šole,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • obisk ekološke kmetije,
 • shema šolskega sadja,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • povezovanje projektov znotraj šole,
 • objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 • urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.

Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Bodimo EKO!

Koordinatorici Ekošole: Nataša Kerznar in Mateja Štor


ŠOLSKA MEDIACIJA

Konflikti so sestavni del našega življenja. Prav je, da otroku že v najzgodnejšem obdobju konflikte predstavimo kot nekaj povsem običajnega, hkrati pa jih seznanimo tudi z dejstvom, da se iz vsakega konflikta lahko nekaj naučimo.

Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalno institucijo, se v njej srečuje z otroki, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega, socialnega ozadja popolnoma drugačne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Dosedanji načini obvladovanja in reševanja konfliktov (npr. pogovori z avtoriteto) so se v veliki meri pokazali kot neuspešni ali neučinkoviti.

Mediacija je eden od uspešnih in v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim bo tudi letos na voljo mediacija. V skladu z urnikom bodo učencem na voljo štiri šolske mediatorke.

Tim šolskih mediatork: Nevenka Brežnik, Veronika Jelen Polak, Alja Žekar in Iris Frelih Turnšek


PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih in pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom.

Prostovoljstvo je krasna priložnost za osebnostno rast in razvoj posameznika v človeka z velikim Č.

Skušali bomo uresničiti naslednje naloge:

 • prostovoljno delo učencev od 6.−9. razreda v oddelkih podaljšanega bivanja (pomoč učitelju, pomoč mlajšim učencem pri domačih nalogah, pomoč v jedilnici pri kosilu in popoldanski malici, igra z mlajšimi učenci na igrišču);
 • pomoč v šolski knjižnici in bralne minute (branje zgodb v oddelkih PB);
 • pomoč gospodu hišniku pri opravilih v okolici šole;
 • sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (kulturne prireditve, nastopi v domu starejših občanov);
 • sodelovanje v različnih ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah znotraj projekta EKOŠOLE (zbiranje zamaškov, odpadnega papirja, odpadnih baterij, izrabljenih kartuš in tonerjev) ter znotraj projekta S tačko v roki (zbiranje hrane in odej za pomoč živalim iz zavetišč, društev, zavodov);
 • sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade), netekmovalnem programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost, odgovornost, spoštovanje, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost …
 • konec maja obeležitev Nacionalnega tedna prostovoljstva.

Cilji projekta so:

 • učenci se osebnostno razvijajo in dozorevajo,
 • spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
 • razvijajo občutek sočutja in empatije,
 • odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela.

Vodja projekta: Ivica Lapanja

Op.: Projekt prostovoljstva v zadnjem letu zaradi izrednih razmer in večmesečnega izobraževanja na daljavo ni bil izpeljan. V letošnjem šolskem letu ga bomo izpeljali, v kolikor bodo to dopuščale okoliščine.


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, zgodovinska, naravoslovna, angleška in nemška bralna značka, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar kakovostno knjigo kot spodbudo za branje.

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 9. oktobrom, ko se sklene Teden otroka, poteka Nacionalni mesec skupnega branja, katerega cilj je, da dvigne raven bralne pismenosti in kulture med Slovenci. Letos poteka pod geslom: “Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.”

S knjigo obarvani dnevi bodo še: 21. marec − svetovni dan poezije, 2. april − svetovni dan knjig za otroke, 23. april – mednarodni dan knjige. Tega obeležimo še s sodelovanjem v slovenski akciji Noč knjige, ko nevladna organizacija Amnesty International, izbere in nam podari knjigo s področja človekovih pravic, mi pa na to temo izvedemo dejavnosti znotraj pouka v sodelovanju s šolsko knjižnico.

Učence spodbujamo k čim pogostejšemu obisku šolske knjižnice in Osrednje knjižnice Celje, s katero zelo dobro sodelujemo.

Vodja: Dragica Milojević


PIŠEM Z ROKO

Na naši šoli se zavedamo, da pisanje z roko bolj aktivira možganska omrežja kot tipkanje, spodbuja pridobivanje bralne spretnosti, zaradi boljšega prepoznavanja grafičnih znakov pomembno prispeva k učinkovitemu branju ter h kakovostnejšemu učenju in zapomnitvi. Otroci razvijajo motoriko, vztrajnost, pozornost, samoregulacijo in delovni spomin. Pri oblikovanju črk, besedila, se razvija tudi čut za lepo in urejenost, utrnejo se nove ideje. Vse to uresničujemo pri pouku in še posebej pri projektu vseslovenskemu Teden pisanja z roko (23. – 27. 1. 2023), kamor se bomo vključili tudi letos.

Koordinatorica: Dragica Milojević


VEČER BRANJA

Zaradi potrebe in želje po dvigu bralne pismenosti vsako drugo leto na šoli izvedemo projekt Večer branja. Namenjen je otrokom drugega in tretjega razreda, ki s pridnim branjem osvojijo bralno priznanje.

Projekt je zelo učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok k branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah in metodah dela. V tem večeru učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

 • doživljanje branja kot dogodek in dvig bralne kulture,
 • spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje kreativnosti ob branju,
 • razvijanje veselja do branja,
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,
 • promocije vzgoje in izobraževanja,
 • povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,
 • druženje.

Mentorici: Anja Kunej, Klavdija Krbavac Kenda


FORMATIVNO SPREMLJANJE

Nenehne spremembe, ki vsakodnevno vplivajo na slehernega posameznika in njegovo življenje, se kažejo tudi v šolskih prostorih. Želje in pričakovanja vseh, ki so vključeni v izobraževalni sistem, po drugačnem, boljšem, inovativnem, sodobnem, se konstantno večajo. Utečene oblike in metode dela je potrebno nadgraditi, izboljšati ter posodobiti, da bodo zadostile potrebam po obvladovanju potrebnih veščin v sodobnem svetu.

Temeljni namen projekta je spodbujanje procesa učenja – razvijanje učenčevih potencialov, upoštevanje učenčevih interesov in posredovanja navodil, kako učenca naučiti se učiti ter spremljati učinek učenja.

Ustvarjanje pogojev za dvig kakovostnega znanja uresničujemo s formativnim spremljanjem procesa učenja, kjer učitelj opazuje in spremlja učenčeva močna in šibka področja,  vodi posameznega učenca k napredku v znanju in poučevanje oz. učenje diferencira oz. individualizira glede na potrebe, interese in zmožnosti učenca. Učitelj učence spodbuja k raziskovanju in opazovanju, k  reševanju problemov, k uporabi različnih virov informacij pri učenju ter ga  usmerja, da sam  prevzema odgovornost za svoje znanje in učenje. Izjemnega pomena v projektu je tudi nudenje sprotne povratne informacije za izboljšanje učenja, kjer učitelji oceno pogosto zamenjamo z navodili, nasveti, kako se učinkovito učiti.

Koordinatorica: Darinka Čobec


BRIHTNE BUČKE

Po več kot četrt stoletja načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

 • odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši in učenci);
 • diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;
 • aktivno vključevanje identificiranih nadarjenih učencev v planiranje in spremljanje razvoja njihovih talentov (Načrt razvijanja mojih talentov);
 • vključevanje in priprava nadarjenih učencev na tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;
 • individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti;
 • obiski tematskih delavnic na srednjih šolah in prireditev ter ponudb za nadarjene po Sloveniji;
 • neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev.

Delavnice v tem šolskem letu:

vsebinamentorrazred
Čudoviti svet rastlinN. Meštrov4., 5.
Kamnine in fosili, LegorobotikaN. Brežnik5.-7.
KleklanjeS. Lončar5.-7.
Impro, pisanje, ogled predstaveM. Rokavec6.-9.
Angleške delavniceP. Horvat6., 8.-9.
Matematične delavniceJ. Flis Jurko6.-9.
Šolski radioB. Žgajner7.-9.
BIO in KEM (naravoslovne) delavniceB. Petan6.-9.
Fizikalne delavniceJ. Kamberović8., 9.
OrkesterZ. Pušnik6.-9.

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko