Projekti

Projekti

UNESCO ASPnet

Povezava na podstran UNESCO ASPnet


UNESCO DAN IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

O projektu


NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

O projektu

Več: Nacionalni projekt DREVO = ŽIVLJENJE 2023


NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

O projektu

Več: Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2023


MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI

OPIS PROJEKTA ERASMUS

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in drugačnostjo.


EVROPSKA VAS

Projekt Evropska vas je po številu sodelujočih največji vseslovenski osnovnošolski projekt, v katerem naša šola sodeluje že več kot deset let. V projekt so vključeni vsi učenci naše šole, in sicer z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja, solidarnosti in spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj tolerance, strpnosti in solidarnosti.

V tem šolskem letu bomo spoznavali Španijo. Dežela Iberskega polotoka navdušuje z raznolikostjo pokrajine in jezikov z mnogimi narečij, z  zanimivimi starimi mesti in pečati sodobnih umetnikov. Čudovite plaže ali pa stara mestna jedra s pestrostjo kulinaričnih okusov ob zvokih kitar, kastanjet in flamenka vabijo k bolj sproščenemu življenjskemu ritmu. Stran od neprestanih obveznosti in hitenja. Na tehniškem dnevu Evropska vas bodo učenci v okviru delavnic bogatili svoje znanje o kulinariki, turističnih znamenitostih, sodobnih umetnikih, geografskih značilnostih države, športa, arhitekture ipd. 8. maja 2024 bo ob dnevu Evrope na Glavnem trgu v središču Celja že 19. zaključna prireditev, ki se je bo udeležila tudi naša šola. Tako bomo širši javnosti na izviren način predstavili Španijo skozi oči naših učencev.

MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE – MEPI

MEPI je zasnovan na osebnem izzivu. Mladim predstavlja program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Danes je program prisoten v več kot 140 državah. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, rekreativni šport, veščine in odprava) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program uživa velik ugled, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Naša šola projekt izvaja za učence 9. razreda. MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.

Več na povezavi: http://mepi.si/


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

V letošnjem šolskem letu je nit dela v zdravih šolah: Lepa beseda lepe odnose najde. Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, s pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnih dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • dodatna ponudba sadnega zajtrka ob dnevu zdravja, nadaljevanje izvajanja Šolske sheme;
 • tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 • sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, planinski krožek, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 • sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov;
 • izvajanje delavnic »8 krogov odličnosti« v okviru razrednih ur druge in tretje triade;
 • celostni naravoslovni dan z gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • izobraževalni program za učence 9. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • obveščanje o ponudbah predavanj in delavnic za starše;
 • tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja;
 • sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Mednarodni projekt ŠIRIMO SOLIDARNOST

Solidarnosti ni mogoče zaukazati – treba jo je živeti! Letos ponovno nadaljujemo z evropskim projektom Širimo solidarnost v sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo Humanitas. Izvajali ga bomo z delavnicami spoznavanja aktualnih družbenih problemov, kot so rasizem in diskriminacija, družbene neenakosti, podnebne spremembe, duševno zdravje, solidarnost in migracije ter enakost spolov tako, da bodo učenci analizirali umetniške fotografije.

V literarnem delu delavnice bomo učence spodbujali h kritičnemu razmišljanju in ustvarjalnosti, kar jim bo pomagalo pri oblikovanju sporočil za razglednice obravnavanih fotografij. Svoja sporočila bodo učenci  pošiljali ljudem v lokalni skupnosti z namenom, da poudarimo pomen sobivanja v vsej svoji širini različnosti, prejemnike pa ozaveščamo k razmisleku o lastnih predsodkih. Po dosedanjih izkušnjah, nekateri izmed njih pošiljateljem tudi vrnejo spodbudna in prijazna sporočila.

FIT PEDAGOGIKA

Po uvodnem seznanjanju so se strokovni delavci šole letos odločili za večletno usposabljanje v FIT internem programu v okviru FIT international.

Gre za učenje drugačnih pristopov k poučevanju v razredu in izven, kjer učenci z vodenjem učiteljev na aktivne in zanimive načine dostopajo do različnih učnih vsebin. Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro.


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet. Cilje projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti itd.);
 • zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …);
 • svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov;
  organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …;
 • informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu  na spletni strani;
 • idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti;
 • sodelovanje na natečajih.

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

Učitelji se vsakodnevno zavedamo vrednosti znanja, ki ga z vso odgovornostjo in strokovnostjo predajamo svojim učencem. Zato nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Ena od kakovostnih oblik dela, ki jo pogosto vključujemo v svoje delo, je formativno spremljanje učenčevega znanja. Gre za proces učenja, ki ga opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si).

Učenec dobi kontrolo in nadzor nad učenjem. Merila, pri oblikovanju katerih sodeluje tako učitelj kot učenec, omogočajo učencu nadzor nad učenjem, prav tako je učenec vključen v proces samoregulacije učenja. V samem procesu učenja pomembno vlogo nosi kvalitetna povratna informacija, ki jo učitelj učencu poda kot nasvet za izboljšanje znanja. Ta nasvet pa lahko posreduje tudi učenec učencu.

Učenec skozi ta proces postaja samostojnejši, odgovornejši, zna poiskati pot in rešitev, ko je postavljen pred izziv … Cilj procesa je torej aktiven, zadovoljen učenec, ki vsakodnevno bogati svoje znanje, izkušnje. Te lahko prenaša tudi na svoje vrstnike, če se preizkusi v vlogi učitelja v projektu Učenec poučuje.

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Ob 20. obletnici delovanja Ekošole na naši šoli smo obnovili ekolistino in ekologotip, ki so ga oblikovali učenci sami.

V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje projekte in dejavnosti:

Sodelovali bomo v projektih:

 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Ekokviz,
 • Likovni natečaj,
 • Leaf – znanje o gozdovih,
 • Mlekastično! Izberem domače, in
 • Šolska vrtilnica.

Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov,
 • zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • zbiralna akcija odpadnih baterij,
 • zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev,
 • zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.

Druge dejavnosti:

 • izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Sonca,
 • sodelovanje v natečajih,
 • skrb za urejene razrede in okolico šole,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • obisk ekološke kmetije,
 • shema šolskega sadja,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • povezovanje projektov znotraj šole,
 • objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 • urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.

Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Bodimo EKO!


ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Konflikti so sestavni del našega življenja. Prav je, da otroku že v najzgodnejšem obdobju konflikte predstavimo kot nekaj povsem običajnega, hkrati pa jih seznanimo tudi z dejstvom, da se iz vsakega konflikta lahko nekaj naučimo.

Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalno institucijo, se v njej srečuje z otroki, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega, socialnega ozadja popolnoma drugačne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Dosedanji načini obvladovanja in reševanja konfliktov (npr. pogovori z avtoriteto) so se v veliki meri pokazali kot neuspešni ali neučinkoviti.

Mediacija je eden od uspešnih in v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb  ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim bo tudi letos na voljo mediacija. V skladu z urnikom bo učencem na voljo pet šolskih mediatork.


PROSTOVOLJSTVO

Kdaj: Glede na izkušnje preteklih let smo se odločili, da tudi v letošnjem letu nadaljujemo in nadgrajujemo projekt Prostovoljstva na naši šoli skozi celo šolsko leto.

Aktivnosti in naloge: V letošnjem šolskem letu bomo skušali uresničiti naslednje naloge:

 • prostovoljno delo v oddelkih podaljšanega bivanja,
 • razširili medsebojno učno pomoč,
 • pomoč v šolski knjižnici,
 • pomoč gospodu hišniku pri opravilih,
 • pomoč v šolski kuhinji,
 • krepili bomo sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (načrtovana individualna druženja, kulturne prireditve, razne akcije itd.),
 • udeležba pri različnih akcijah (NIVEA – Podaj mi roko, zbiranje zamaškov, zbiralne akcije za otroke iz socialno šibkejših družin),
 • sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade), netekmovalnem programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost, odgovornost, spoštovanje, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost …
 • konec maja obeležitev Nacionalnega tedna prostovoljstva.

Cilji projekta so:

 • učenci se osebnostno razvijajo in dozorevajo,
 • učenci spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
 • učenci razvijajo občutek sočutja in empatije,
 • učenci odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela,
 • učenci osebnostno bogatijo in rastejo.

Namen projekta: Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih ter pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom. Prostovoljstvo je krasna priložnost za osebnostno rast in razvoj posameznika v človeka z velikim Č – ČLOVEKA.


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, zgodovinska, EPI angleška in nemška bralna značka, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar kakovostno knjigo kot spodbudo za branje.

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 10. oktobrom, ko se bo sklenil Teden otroka, bo potekal Nacionalni mesec skupnega branja,  katerega cilj je, da ljudi medgeneracijsko poveže in okrepi z branjem knjig in na ta način tudi dvigne raven bralne pismenosti in kulture med Slovenci.

Ponovno se pridružujemo  tudi evropski bralni kampanji Evropa bere.

S knjigo obarvani dnevi bodo še: 21. marec − svetovni dan poezije, 2. april − svetovni dan knjig za otroke, 23. april – mednarodni dan knjige.

Učence spodbujamo k čim pogostejšemu obisku šolske knjižnice in  Osrednje knjižnice Celje, s katero zelo dobro sodelujemo.


PIŠEM Z ROKO

Na naši šoli se zavedamo, da pisanje z roko bolj aktivira možganska omrežja kot tipkanje, spodbuja pridobivanje bralne spretnosti, zaradi boljšega prepoznavanja grafičnih znakov pomembno prispeva k učinkovitemu branju ter h kakovostnejšemu učenju in zapomnitvi. Otroci razvijajo motoriko, vztrajnost, pozornost, samoregulacijo in delovni spomin. Pri oblikovanju črk, besedila, se razvija tudi čut za lepo in urejenost, utrnejo se nove ideje. Vse to uresničujemo pri pouku in še posebej pri projektu vseslovenskemu Teden pisanja z roko (22.–26. 1. 2024), kamor se bomo vključili tudi letos.


VEČER BRANJA

Zaradi potrebe po dvigu bralne pismenosti in pozitivnih odzivov učencev, staršev ter učiteljic bomo letos ponovno izvedli projekt Noč branja. Namenjen je otrokom drugega in tretjega razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje.

Projekt je zelo učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok k branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah in metodah dela. V tej noči učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

 • doživljanje branja kot dogodek,
 • spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje kreativnosti ob branju,
 • razvijanje veselja do branja,
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,
 • promocije vzgoje in izobraževanja,
 • povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,
 • druženje.

BRIHTNE BUČKE

Delo z nadarjenimi – Brihtne bučke

Po več kot četrt stoletja načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

 • odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev se začne s predlogi učiteljev, sledijo evidentiranje, pridobivanje soglasja staršev za identifikacijo s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti ter ocenjevalnimi lestvicami učiteljev, pogovori o rezultatih identifikacije s starši in učenci;

 • učencem, ki so bili v postopku identificirani kot nadarjeni, učitelji pri rednih urah pouka prilagajajo delo z individualizacijo in diferenciacijo, vključujejo jih v dodatni pouk, dejavnosti na šoli, v tekmovanja, projekte in raziskovalno delo;

 • identificirane nadarjene učence aktivno vključujemo v planiranje in spremljanje razvoja njihovih talentov (Načrt razvijanja mojih talentov);

 • vključujemo in pripravljamo jih na tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;

 • individualno jim svetujemo in pomagamo pri izbiri primerne poklicne poti in pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo;

 • organiziramo obiske tematskih delavnic na srednjih šolah in prireditev ter ponudb za nadarjene po Sloveniji;

 • mentorji v okviru individualne in skupinske pomoči dodatno pripravijo delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami učenja, raziskovalnim delom, delom na terenu in s številnimi področji v skladu z interesi učencev.

Nadarjenim učencem omogočamo in pomagamo pri razvijanju njihovih potencialov, ki pri pouku ne morejo priti dovolj do izraza.

Scroll to Top
Skip to content