Projekti

Projekti

UNESCO ASPnet

Povezava na podstran UNESCO ASPnet


UNESCO DAN IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 2021

O projektu


NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

O projektu

Več: Nacionalni projekt DREVO = ŽIVLJENJE 2021


NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

O projektu

Več: Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021


MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI

OPIS PROJEKTA ERASMUS

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in drugačnostjo, hkrati pa imajo priložnost v tujem jeziku (angleščina, nemščina) predstaviti našo šolo in dejavnosti, ki jih počnemo.  

Letos zaključujem naš dvoletni Erasmus projekt PRILOŽNOSTI ZA UČENJE IN ŠIRJENJE ZNANJA za spopolnjevanje šolskega osebja, v okviru katerega se je 8 strokovnih delavk udeležilo strokovnega spopolnjevanja  v tujini. Več o tem si lahko preberete na spletni strani šole pod zavihkom Erasmus.

Namen projekta ni bila samo mobilnost, temveč  pridobivanje  novih  znanj in kompetenc za potrebe poučevanja in učenja, izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci mobilnosti,  implementacija znanja, kompetenc in veščin ter uspešno razširjanje projekta med učence, učitelje ter starše na vseh ravneh, kar bomo v tem šolskem letu uspešno udejanjali.

Drugo leto nadaljujemo s projektom Erasmus+ v povezavi z EKO šolo Gozd kot inovativno učno okolje, in uspešno izmenjujemo primere dobre prakse s srbskimi in italijanskimi učitelji.

Tudi v letošnjem letu bomo  spremljali razpise; prednostno nalogo pa dajemo izobraževanju za pridobitev akreditacije Erasmus +, da bi pridobili možnost za  mobilnost posameznikov –  tako učencev kot  učiteljev ter ostalih strokovnih delavcev.

Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek


EVROPSKA VAS

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, v katerem naša šola sodeluje že več kot deset let. V projekt so vključeni vsi učenci šole, in sicer z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja ter spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj tolerance, strpnosti in solidarnosti.

V tem šolskem letu bomo spoznavali našo zahodno sosedo − Italijo. Ta zgodovinsko bogata država je poznana po okusni kulinariki, modni industriji, športnih avtomobilih, prelepi obali, visoki umetnosti in zanimivi arhitekturi. Skozi šolsko leto 2021/2022 bodo učenci spoznavali njeno zgodovino, kulturo, navade, pokrajino, običaje, kulinariko, glasbo, gospodarstvo in podobno. Na tehniškem dnevu pa bodo v okviru delavnic izdelovali različne izdelke in tako na izviren ter zanimiv način predstavili omenjeno državo.

9. maja 2022 bo ob dnevu Evrope na Glavnem trgu v središču Celja zaključna prireditev, ki se je bo udeležila tudi naša šola. Tako bomo širši javnosti lahko predstavili nova spoznanja, kulturne in plesne točke ter odlične izdelke, ki bodo nastali na tehniškem dnevu.

Mentorica: Manja Mulec


PIRATI PLASTIKE

21. stoletje žal zaznamuje tudi vedno večja poraba plastike. Je material, ki je v okolju zelo težko razgradljiv. Plastika se v okolju ne razgradi, temveč le razpada na manjše kose, ki jih imenujemo mikroplastika. Zaradi dolge obstojnosti se ti delci kopičijo v organizmih, po prehranjevalnih piramidah pa nato prek hrane zaidejo tudi v človeka.

Tega se zavedamo tudi na naši osnovni šoli, OŠ Frana Kranjca Celje, zato smo se prijavili na projekt Pirati plastike, kjer smo bili izbrani izmed 100 prijavljenih šol. V projektu bodo sodelovali učenci OIP − Rastline in človek, ki bodo postali pravi raziskovalci in pripomogli k temu, da bodo naše reke, potoki, morja in vsa narava okrog nas ostali čisti za prihodnje rodove.

Projekt organizirajo Nemčija, Portugalska in Slovenija v okviru skupnega predsedovanja Svetu EU in se kot trio predsedstev v letih 2020 in 2021 zavzemajo predvsem za čista morja, oceane in reke ter naravo, ki jih obdaja. Hkrati pozivajo šolske razrede in mladinske skupine, da zbirajo plastične odpadke vzdolž bregov rek in potokov, dokumentirajo različne vrste plastičnih odpadkov, zbranih na različnih mestih odseka reke, ter tako dejavno pomagajo pri raziskavah kot del te mednarodne kampanje skupnostne znanosti.

Namen skupne kampanje ministrstev treh držav, pristojnih za izobraževanje, znanost in raziskave, je ozaveščati ljudi po vsej Evropi o pomembnosti rek kot skupnih življenjskih žil ter o varstvu naših naravnih virov. Cilj kampanje je tudi poudariti pomembnost mednarodnega sodelovanja pri raziskavah.

Vodja projekta: Mojca Flere


MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE – MEPI

MEPI je zasnovan na osebnem izzivu. Mladim predstavlja program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti.

Danes je program prisoten v več kot 140 državah. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, rekreativni šport, veščine in odprava) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Naša šola projekt izvaja že peto leto za učence 9. razreda. V preteklem šolskem letu je bilo vključenih 9 učencev, ki so projekt končali in bodo prejeli bronasto priznanje. Tudi v šolskem letu 2021/2022 s projektom nadaljujemo.

MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.
Več na povezavi: http://mepi.si/
Mentorice: Metka Irgolič, Barbara Petan in Mateja Štor


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah: Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja, nadaljevanje izvajanja Sheme šolskega sadja in zelenjave;
 • sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 • poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 • sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov;
 • delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • izvajanje delavnic »8 krogov odličnosti« v okviru razrednih ur druge in tretje triade;
 • celostni naravoslovni dan z gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7.—9. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega idr. glede na ponudbo zunanjih izvajalcev;
 • zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • organizacija preventivnih predavanj za starše;
 • tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …
 • sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Izvedba vseh načrtovanih dejavnosti je odvisna od trenutne epidemiološke slike.

Vodji projekta: Iris Frelih Turnšek, Mojca Flere


BREZ TEŽAV

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri šolski klimi ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, pri razrednih urah izvajamo različne delavnice ter v okviru spodbujanja bralne pismenosti beremo predpisano knjigo, ki se vsebinsko navezuje na obravnavane teme.

Za učence tretje triade vključujemo vsebine projekta TO SEM JAZ (TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe. Za vse učence pa vključujemo vsebine programa 8 KROGOV ODLIČNOSTI.

Knjige z določeno tematiko bodo učenci prebrali samostojno.

Okvirni cilji:

 • skrb za pozitivno klimo v oddelkih,
 • s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,
 • naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,
 • spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,
 • spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,
 • naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,
 • razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,
 • razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno
  samopodobo.

TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:

1. razred: DA NAM BO LEPO (knjiga POMEMBNE BESEDE), ODGOVORNOST
2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI), ODGOVORNOST
3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ), GOVORI Z DOBRIM NAMENOM
4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM (knjigi ANICA IN VELIKE ter JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, POZITIVEN ODNOS – »TO JE TO!«
5. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, PREDANOST PRI URESNIČEVANJU LASTNIH CILJEV
6. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, O TEBI, ODRAŠČAMO (knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ – SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, FLEKSIBILNOST
7. razred: O PRIJATELJSTVU (knjiga OSICA MAJA); NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM SE IN SE SPREJEMAM (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM PRIJATELJE (TSJ); POSTAVIM SE ZASE (TSJ), NAPAKE VODIJO K USPEHU
8. razred: UČIM SE UČITI; O TEBI (knjiga KODRLAJSASTI PITON); POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO (TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ), INTEGRITETA (knjiga Kodrlajsasti piton naj bo na temo O TEBI)
9. razred: STRPNOST IN MI (knjiga CHANDRA); NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, SKUŠAM JIH REŠEVATI (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ); PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE (TSJ), URAVNOTEŽENOST

Vodja projekta: Jana Draksler


FIT PEDAGOGIKA

Po uvodnem seznanjanju so se strokovni delavci šole letos odločili za večletno usposabljanje v FIT internem programu v okviru FIT international.

Gre za učenje drugačnih pristopov k poučevanju v razredu in izven, kjer učenci z vodenjem učiteljev na aktivne in zanimive načine dostopajo do različnih učnih vsebin. Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro.

Koordinatorica: Veronika Jelen Polak


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet. Cilje projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti itd.);
 • zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …);
 • svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov;
 • organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …;
 • spletni časopis – predstavitev prispevkov o živalih; predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij, aktualnih dogajanj, prispevkov učencev v vitrini šole;
 • informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu na spletni strani;
 • idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

Vodja projekta: Nataša Meštrov

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Ob 20. obletnici delovanja Ekošole na naši šoli smo obnovili ekolistino in ekologotip, ki so ga oblikovali učenci sami.

V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje projekte in dejavnosti:

Sodelovali bomo v projektih:

 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Ekokviz,
 • Likovni natečaj,
 • Leaf – znanje o gozdovih,
 • Mlekastično! Izberem domače, in
 • Šolska vrtilnica.

Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov,
 • zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • zbiralna akcija odpadnih baterij,
 • zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev,
 • zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.

Druge dejavnosti:

 • izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Sonca,
 • sodelovanje v natečajih,
 • skrb za urejene razrede in okolico šole,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • obisk ekološke kmetije,
 • shema šolskega sadja,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • povezovanje projektov znotraj šole,
 • objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 • urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.

Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Bodimo EKO!

Koordinatorici Ekošole: Nataša Kerznar in Mateja Štor


ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Konflikti so sestavni del našega življenja. Prav je, da otroku že v najzgodnejšem obdobju konflikte predstavimo kot nekaj povsem običajnega, hkrati pa jih seznanimo tudi z dejstvom, da se iz vsakega konflikta lahko nekaj naučimo.

Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalno institucijo, se v njej srečuje z otroki, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega, socialnega ozadja popolnoma drugačne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Dosedanji načini obvladovanja in reševanja konfliktov (npr. pogovori z avtoriteto) so se v veliki meri pokazali kot neuspešni ali neučinkoviti.

Mediacija je eden od uspešnih in v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim bo tudi letos na voljo mediacija. V skladu z urnikom bo učencem na voljo pet šolskih mediatork.

V lanskem letu je uspešno zaključila usposabljanje skupina vrstniških mediatorjev, ki se je pod vodstvom mentoric (šolskih mediatork) usposabljala kar 3 mesece. V tem šolskem letu si želimo, da naši vrstniški mediatorji svoje znanje osvežijo in utrdijo, predvsem pa, da pridobijo izkušnje.

Tim šolskih mediatork: Nevenka Brežnik, Veronika Jelen Polak, Alja Žekar in Iris Frelih Turnšek


PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih in pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom.

Prostovoljstvo je krasna priložnost za osebnostno rast in razvoj posameznika v človeka z velikim Č.

Skušali bomo uresničiti naslednje naloge:

 • prostovoljno delo učencev od 6.−9. razreda v oddelkih podaljšanega bivanja (pomoč učitelju, pomoč mlajšim učencem pri domačih nalogah, pomoč v jedilnici pri kosilu in popoldanski malici, igra z mlajšimi učenci na igrišču);
 • pomoč v šolski knjižnici in bralne minute (branje zgodb v oddelkih PB);
 • sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (kulturne prireditve, nastopi v domu starejših občanov);
 • sodelovanje v različnih ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah znotraj projekta EKOŠOLE (zbiranje zamaškov, odpadnega papirja, odpadnih baterij, izrabljenih kartuš in tonerjev) ter znotraj projekta S tačko v roki (zbiranje hrane in odej za pomoč živalim iz zavetišč, društev, zavodov);
 • sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade), netekmovalnem programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost, odgovornost, spoštovanje, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost …
 • konec maja obeležitev Nacionalnega tedna prostovoljstva.

Cilji projekta so:

 • učenci se osebnostno razvijajo in dozorevajo,
 • spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
 • razvijajo občutek sočutja in empatije,
 • odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela.

Vodja projekta: Suzana Fideršek

Op.: Projekt prostovoljstva v zadnjem letu zaradi izrednih razmer in večmesečnega izobraževanja na daljavo ni bil izpeljan. V letošnjem šolskem letu ga bomo izpeljali, v kolikor bodo to dopuščale okoliščine.


PROJEKT EVROPSKEGA SKLADA KEYCODE

je dveletni evropski projekt, katerega cilj je z izobraževalnimi vsebinami, ki krepijo razvoj empatije, aktivnega državljanstva in kulturne zavesti vrednot EU nasploh, povezati mlade od 12 do 16 let.

Nosilka projekta v Sloveniji je nevladna organizacija Društvo Humanitas. Na naši šoli bodo z našim sodelovanjem izvedli delavnice v tretji triadi na teme stereotipov, medkulturnosti in okoljskih migracij. Nastali bodo izobraževalni kratki filmi z namenom ozaveščanja širšega kroga mladih širom po Evropi.

Koordinatorici: Dragica Milojević in Suzana Fideršek


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, zgodovinska, EPI angleška in nemška bralna značka, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar kakovostno knjigo kot spodbudo za branje.

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 10. oktobrom, ko se bo sklenil Teden otroka, bo potekal Nacionalni mesec skupnega branja, katerega cilj je, da ljudi medgeneracijsko poveže in okrepi z branjem knjig in na ta način tudi dvigne raven bralne pismenosti in kulture med Slovenci.

Ponovno se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji Evropa bere.

S knjigo obarvani dnevi bodo še: 21. marec − svetovni dan poezije, 2. april − svetovni dan knjig za otroke, 23. april – mednarodni dan knjige.
Učence spodbujamo k čim pogostejšemu obisku šolske knjižnice in Osrednje knjižnice Celje, s katero zelo dobro sodelujemo.

Vodja: Dragica Milojević


PIŠEM Z ROKO

Na naši šoli se zavedamo, da pisanje z roko bolj aktivira možganska omrežja kot tipkanje, spodbuja pridobivanje bralne spretnosti, zaradi boljšega prepoznavanja grafičnih znakov pomembno prispeva k učinkovitemu branju ter h kakovostnejšemu učenju in zapomnitvi. Otroci razvijajo motoriko, vztrajnost, pozornost, samoregulacijo in delovni spomin. Pri oblikovanju črk, besedila, se razvija tudi čut za lepo in urejenost, utrnejo se nove ideje. Vse to uresničujemo pri pouku in še posebej pri projektu vseslovenskemu Teden pisanja z roko (17.–21. 1. 2022), kamor se bomo vključili tudi letos.

Koordinatorica: Dragica Milojević


VEČER BRANJA

Zaradi potrebe in želje po dvigu bralne pismenosti vsako drugo leto na šoli izvedemo projekt Večer branja. Namenjen je otrokom drugega in tretjega razreda, ki s pridnim branjem osvojijo bralno priznanje.

Projekt je zelo učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok k branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah in metodah dela. V tem večeru učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

 • doživljanje branja kot dogodek in dvig bralne kulture,

 • spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,

 • razvijanje kreativnosti ob branju,

 • razvijanje veselja do branja,

 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,

 • promocije vzgoje in izobraževanja,

 • povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,

 • druženje.

Mentorici: Anja Kunej, Klavdija Krbavac Kenda


FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

Učitelji se vsakodnevno zavedamo vrednosti znanja, ki ga z vso odgovornostjo in strokovnostjo predajamo svojim učencem. Zato nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Ena od kakovostnih oblik dela, ki jo pogosto vključujemo v svoje delo, je formativno spremljanje učenčevega znanja. Gre za proces učenja, ki ga opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si).

Učenec dobi kontrolo in nadzor nad učenjem. Merila pri oblikovanju, v katerih sodeluje tako učitelj kot učenec, omogočajo učencu nadzor nad učenjem, prav tako je učenec vključen v proces samoregulacije učenja. V samem procesu učenja pomembno vlogo nosi kvalitetna povratna informacija, ki jo učitelj učencu poda kot nasvet za izboljšanje znanja. Ta nasvet pa lahko posreduje tudi učenec učencu.

Učenec skozi ta proces postaja samostojnejši, odgovornejši, zna poiskati pot in rešitev, ko je postavljen pred izziv … Cilj procesa je torej aktiven, zadovoljen učenec, ki vsakodnevno bogati svoje znanje, izkušnje. Te lahko prenaša tudi na svoje vrstnike, če se preizkusi v vlogi učitelja v projektu Učenec poučuje.

Koordinatorica: Darinka Čobec


BRIHTNE BUČKE

Po več kot četrt stoletja načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

 • odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti,  ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši in učenci);
 • diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;
 • aktivno vključevanje identificiranih nadarjenih učencev v planiranje in spremljanje razvoja njihovih talentov (Načrt razvijanja mojih talentov);
 • vključevanje in priprava nadarjenih učencev na tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;
 • individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti;
 • obiski tematskih delavnic na srednjih šolah in prireditev ter ponudb za nadarjene po Sloveniji;
 • neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev.

Delavnice v tem šolskem letu:

vsebinamentorrazred
Čudoviti svet rastlinN. Meštrov4., 5.
Umetna inteligenca in Lego robotikaA. Žekar4., 5.
Kamnine in fosiliN. Brežnik5., 6.
Zaigrajmo (gledališka dejavnost)M. Kroflič6., 7.
English clubV. J. Polak6.-9.
Šolski radioS. Prevolnik6.-9.
BIO in KEM delavnice, obisk Tehnoparka, Tropske hišeB. Petan7.-9.
Fizikalni poskusi, obisk TehnoparkaN. Miklavžina8., 9.

Op.: Lansko leto je izpadlo psihološko testiranje evidentiranih nadarjenih učencev zaradi epidemije koronavirusa. Upamo, da bomo letos lahko nadomestili izpad in testirali tako lanske kot letošnje predlagane učence.

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko