Šolska pravila

Šolski red

Zaradi nemotenega dela, zagotavljanja varnosti in dobrega počutja vsi učenci in zaposleni upoštevamo pravila šolskega reda. Pravila opredeljujejo z zakonom določene dolžnosti in pravice učencev v osnovni šoli, organiziranost učencev, status učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti, zdravstveno varstvo, varnost, kršitve in vzgojno ukrepanje, nagrajevanje ter varstvo pravic.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ Frana Kranjca Celje

Dolžnosti in odgovornosti ter pravice učencev

Dolžnosti in odgovornosti učenca: da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do drugačnosti, individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, rase, spola, veroizpovedi, da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, da v šoli in izven skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti drugih, da redno in točno obiskuje pouk in druge VI dejavnosti, da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, da izpolni osnovnošolsko obveznost, da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda, odgovorno ravna z lastnino šole ter lastnino učencev in delavcev šole in te namerno ne poškoduje, da sodeluje pri urejanju šole in okolice šole, da zastopa šolo na tekmovanjih, prireditvah in sodeluje pri dežurstvu učencev.

Pravice učencev so: obiskovanje pouka in drugih VI dejavnosti, pridobivanje znanja, spretnosti in navad za vseživljenjsko učenje, zagotovljeno varno in spodbudno okolje, zagotavljanje enakopravnega ravnanja ne glede na spol, raso, pripadnost, veroizpoved, varovanje njegovih osebnih podatkov, pridobivanje kakovostnih informacij pri pouku ter sprotnih, utemeljenih informacij in pomoči pri svojem delu in sodelovanje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Organiziranost učencev

 • Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja iz življenja in dela oddelka in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo.
 • Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov združujejo v skupnost učencev. To vodi mentor, ki ga imenuje ravnatelj, lahko pa ga predlagajo oddelčne skupnosti.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Vsak oddelek ima v njem svojega predstavnika (predsednika oddelka). Skliče se najmanj dvakrat na leto. Sklicatelj je ravnatelj, lahko pa tudi mentor šolske skupnosti.

Status učenca

Učenec lahko po izpolnjeni OŠ obveznosti še dve leti obiskuje OŠ, razen če mu ravnatelj zaradi kršitev šolskih pravil ali nezadostnih ocen prepove obiskovati pouk.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti

 • Učenec mora redno in točno prisostvovati pouku in drugim VI dejavnostim.
 • Starši so dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku pisno opravičiti izostanek.
 • Za odsotnost, daljšo od 5 dni, morajo starši razredniku dostaviti uradno (zdravniško) opravičilo.
 • Če učenec manjka več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok.
 • Če razrednik v 5 dneh po izostanku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene. Če razrednik podvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo tudi za odsotnost, krajšo od 5 dni.
 • Učenec lahko izostane za največ pet dni v letu, če starši vnaprej podajo pisno vlogo. Ravnatelj na podlagi prošnje staršev lahko dovoli odsotnost, nikakor pa daljše odsotnosti ne odobri tik pred zaključkom šolskega leta.

Zdravstveno varstvo

OŠ sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju obveznih sistematskih in zobozdravstvenih pregledov tako, da razrednik spremlja učence v zdravstveni zavod. Šola starše po potrebi obvešča tudi o zdravstvenem stanju otroka v šoli in ob poškodbi ali slabem zdravstvenem stanju pokliče starše, da takoj pridejo ponj.

Varnost

OŠ skrbi za varnost učencev na več načinov: dosledno upošteva normative o številu učencev v skupinah, izvaja preventivne dejavnosti za zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja, zagotavlja varnost šolske opreme in objektov, skrbi za prometno varnost ter upoštevanje hišnega reda in drugih šolskih predpisov ter v okviru odobrenih javnih del organizira spremstva na šolske prevoze.

Kršitve pravil in vzgojno ukrepanje

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev šolskih pravil. Vzgojni postopki in ukrepi so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Pohvale, priznanja in nagrade

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupini predlagajo oddelčne skupnosti, skupnost učencev, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti ali ravnatelj. Načini in pogoji podeljevanja so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Varstvo pravic

Če učenec meni, da so mu bile kršene pravice, lahko na to sam ali njegovi starši opozorijo najprej razrednika, ob morebitnih hujših kršitvah pa še svetovalno službo, ravnatelja ali svet šole.

Še nekaj skupnih dogovorov

 • Vsi upoštevamo splošna načela bontona.
 • Skrbimo za čistočo, red in urejenost vseh prostorov na šoli in v njeni okolici.
  • Varčujemo z vodo, elektriko, s papirnimi brisačami, toaletnim papirjem idr.
 • Če opazimo nepravilnosti ali kršitve šolskih pravil, smo to dolžni sporočiti razredniku, dežurnim učiteljem ali drugim delavcem šole.

Hišni red

1. Vsebina 

S hišnim redom šola določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

2. Območje šole in šolski prostor

Poleg šolske zgradbe sodijo v območje šole še:

 • šolsko dvorišče do ograje oziroma betonske stene ob Cesti v Laško do Vegove ulice
 • ograjeno športno igrišče pred glavnim vhodom
 • otroško igrišče z igrali
 • dvorišče pred zgornjim vhodom do Hrašovčeve ulice
 • na jugu pa prehod do zadnje stene šole oziroma igrišča

3. Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas je vse delovne dni v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju, ki ga izda minister za šolstvo in šport, in v skladu z Letnim delovnim načrtom za posamezno šolsko leto. Poslovni čas OŠ Frana Kranjca je od 6.00 do 16.00 ure. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni pouk, dodatni pouk, oblike skupinske in individualne pomoči, interesne dejavnosti … V času popoldanskih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj ali drugih organiziranih oblik dela v skladu z delovnim načrtom pa je poslovni čas podaljšan tudi po 16.00 uri.

V tajništvu šole so uradne ure za starše in obiskovalce vsak dan od 7.00 do 13.00 ure. Na začetku šolskega leta z Letnim delovnim načrtom določimo tudi dopoldanske govorilne ure, redne mesečne popoldanske govorilne ure in roditeljske sestanke.

V času poletnih počitnic so uradne ure šole objavljene na vhodu v šolo in na spletni strani. V času drugih počitnic pa uradnih ur ni.

4. Uporaba šolskega prostora

 • Šolski prostor se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v učilnicah, telovadnici in drugih prostorih za izvajanje vzgojno–izobraževalnega dela ter na zunanjih površinah šole.
 • Dejavnosti, ki niso v organizaciji šole oziroma niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v šolskih prostorih samo z dovoljenjem ravnateljice in po predhodnem podpisu pogodbe o uporabi šolskega prostora, s katero se uredijo medsebojne pravice in dolžnosti.
 • Uporaba šolskih igrišč in igral je dovoljena tudi zunanjim uporabnikom v popoldanskem času oziroma v času počitnic in ostalih pouka prostih dneh. Uporaba je dovoljena izključno za namene, za katere služijo. Po zaključku uporabe je potrebno vzpostaviti prvotno stanje in zapustiti igrišče in igrala nepoškodovana in urejena. Uporaba športnih igrišč in igral je na lastno odgovornost.
 • Šolsko parkirišče je namenjeno parkiranju vozil zaposlenih, dostavnim vozilom za potrebe šole in staršem učencev 1. razreda, ki vozijo otroke v šolo in iz nje. Parkirišče v garažni hiši pa je namenjeno izključno parkiranju vozil zaposlenih.
 • Vhod za učence in starše prve triade in vhod pri vrtcu hišnik odpre ob 6.00 uri. Starši prvošolcev pripeljejo svojega otroka do učiteljice. Njim je namenjeno za ustavljanje vozil in nemoten dostop prvih pet parkirnih mest pred vrtcem.
 • Učenci od 2. do 3. razreda  vstopajo v šolo pri vhodu prve triade, učenci od 4. do 9. razreda pa v pritličju pod glavnim vhodom ne prej kot 10 minut pred začetkom pouka. Obiskovalci vstopajo pri glavnem vhodu v šolo oziroma pri zgornjem vhodu pri vrtcu.

5. Nadzor objekta

Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti opravljajo strokovni delavci šole in drugi zaposleni v skladu z veljavnimi normativi in standardi (razpored dežurstva učiteljev in učencev, pravila dežuranja, naloge dežurnih učiteljev in učencev).

Šola je vseh 24 ur varovana tudi z video sistemom in alarmnim sistemom podjetja Prosignal.

 1. Ukrepi za zagotavljanje varnosti
 • Zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja dosegamo z dežurstvom strokovnih delavcev, z ustreznim številom spremljevalcev, z aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in vzgoje, s spoštovanjem hišnega reda in pravil obnašanja.
 • Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola upošteva navodila iz Požarnega reda, izvaja vaje evakuacije ob nevarnosti, upošteva prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, ukrepa v primeru poškodb.
 • Šola ne odgovarja za uporabo igrišč, igral in parkirnega prostora izven časa izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

7. Vzdrževanje reda in čistoče

  • Higiena in čiščenje šolskih prostorov se izvajata v skladu s predpisi HACCP.
  • Oddelčne skupnosti redno skrbijo za urejenost učilnic.
  • V šolskih prostorih in v okolici šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drog oziroma uporaba pirotehničnih sredstev.
  • Če učenec povzroči materialno škodo, jo morajo poravnati starši.
  • Za urejenost, opremo, didaktične pripomočke in ostali šolski inventar odgovarjajo vsi učenci, delavci šole in obiskovalci.

8. Dežurstvo učencev in učiteljev

 • Dežurni učenec ima svoj prostor v avli šole. Dežurstvo opravljajo učenci od 7. do 9. razreda po vnaprej določenem razporedu v času od 7.50 do 14.20 ure.
 • Podrobnejša navodila o izvajanju dežurstva so sestavni del hišnega reda in so v mapi za dežurstvo.
 • Zamenjave dežurstev so možne le v dogovoru z razrednikom oz. učiteljem.
 • Ostali učenci se ne zadržujejo okoli dežurnega učenca.
 • Učitelji in drugi delavci šole dežurajo v skupnih prostorih šole in v jedilnici po razporedu, ki je objavljen vsako šolsko leto posebej. S seznamom dežurnih zaposlenih so objavljena tudi pravila dežuranja za posamezni prostor.

9. Vedenje učencev v šolskih prostorih in okolici šole

Garderoba

 • Vsak učenec dobi v začetku šolskega leta v uporabo garderobno omarico in ključ.
 • Učenec hrani v garderobni omarici oblačila, obutev, po potrebi tudi šolske potrebščine, knjige, vrednostne predmete in mobilne telefone.
 • Učenci ne odpirajo omaric drugih učencev, lastnine drugih ne skrivajo in ne uničujejo.
 • Na koncu šolskega leta vsak vrne svoj ključ in nepoškodovano omarico.
 • Stroške izgube ključa oziroma poškodovanja omarice poravna učenec.

Prehrana

 • Učenci zajtrkujejo v jedilnici pod vodstvom učiteljice v jutranjem varstvu.
 • Učenci malicajo v učilnici, kjer so imeli drugo uro pouk.
 • Ob zvonjenju za glavni odmor (9.35) gredo trije učenci, ki so zadolženi za malico, v jedilnico po malico in jo odnesejo v razrede.
 • Reditelja medtem prezračita učilnico in na klopi razdelita papirnate prtičke.
 • Učenci si obvezno umijejo roke.
 • Učitelj, ki je imel drugo uro pouk v razredu, je v času malice prisoten.
 • Učenci, ki so imeli drugo uro šport, malicajo v jedilnici pod vodstvom učitelja športa.
 • Po malici učenci za seboj pospravijo.
 • Iz učilnic ne odhajajo pred 9.50.
 • Ko gredo h kosilu, pustijo svoje stvari in čevlje v garderobni omarici.
 • V jedilnico stopajo samo v copatih.
 • Učenci upoštevajo dogovore in navodila dežurnih učiteljev v jedilnici.
 • Vedno imajo s seboj ključek za evidentiranje kosila, sicer ne morejo kositi.
 • Učenci morajo upoštevati bonton kulturnega prehranjevanja.
 • Po jedi učenci pospravijo za sabo, pladenj pa odnesejo na določen prostor.
 • Učenci jedo pri mizi, med jedjo se ne sprehajajo, se ne pogovarjajo glasno in ne kričijo.
 • Prerivanje in vrivanje v vrsti ni dovoljeno. Če učenec krši pravilo, mora na konec vrste.
 • V jedilnici poleg dežurnih učiteljev dežurajo tudi učenci 5. in 6. razredov. Pomagajo mlajšim učencem in vzdržujejo čistočo v jedilnici.

10. Red v prostorih

Na hodnikih

 • V šoli učenci nosijo copate.
 • Med hojo po hodnikih učenci skrbijo za lastno in tujo varnost.
 • Po hodnikih ne tekajo in se ne lovijo.
 • Kadar je gneča, upoštevajo pravilo hoje po desni strani.
 • Poskrbijo za čistočo in ne mečejo smeti po tleh.
 • Upoštevajo navodila dežurnih in ostalih učiteljev.
 • Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.
 • V času odmora učenci ne odhajajo iz šole.

V razredu

 • Učenec mora biti pravočasno in do konca prisoten pri pouku. Če učenec zamudi, ga učitelj vpiše v dnevnik. Če se zamujanje ponavlja, je učitelj o tem dolžan obvestiti starše in ukrepati v skladu z Vzgojnim načrtom šole.
 • Pri pouku učenci aktivno sodelujejo.
 • V učilnico prinašajo le stvari, ki jih potrebujejo za pouk.
 • Učenci med poukom ne motijo sošolcev in učitelja.
 • Uporaba mobilnih telefonov ter drugih avdio-vizualnih pripomočkov je v času vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli strogo prepovedana. Če ima učenec pri pouku mobilni telefon ali drug avdio-vizualni pripomoček, mu ga učitelj vzame, učencu pa ga vrne po pouku. Če se kršitev ponovi, ga učitelj preda ravnateljici, ta pa ga vrne staršem, ko pridejo v šolo.
 • K pouku učenci ne prinašajo hrane in pijače, tudi če praznuje učenec rojstni dan.
 • Učenci se trudijo za prijeten izgled učilnice. Poleg vseh učencev v učilnici posebej skrbijo za red tudi učenci – reditelji.
 • Brez dovoljenja učitelja učenci med poukom ali pred koncem pouka ne zapuščajo svojega prostora, razreda ali šole.
 • Takoj po končanem pouku odidejo učenci domov, na kosilo, v podaljšano bivanje ali varstvo vozačev in k drugim dejavnostim. Neupravičeno se ne zadržujejo na hodnikih oziroma v drugih šolskih prostorih.

V telovadnici

 • K uri športa gredo učenci v spremstvu učitelja športa. Počakajo ga na hodniku pri garderobnih omaricah.
 • S pomočjo učitelja učenci pripravijo in pospravijo športne rekvizite.
 • V telovadnico smejo učenci samo s čistimi športnimi copati, ki so namenjeni samo za šport.
 • Učenci se brez spremstva učitelja ne smejo zadrževati  v telovadnici.

V okolici šole

 • V okolici šole skrbijo učenci za svojo varnost in varnost ostalih učencev ter za čisto in urejeno okolico.
 • Učenci prihajajo v šolo peš oziroma se pripeljejo z avtobusom, ne pa s kolesom, rolerji, rolkami, skiroji.
 • Po pouku se učenci ne zadržujejo v okolici šole.
 • Učenci ne uničujejo košev na igrišču, igral oziroma sedežev na tribuni.
 • Na šolskem igrišču so učenci v spremstvu učitelja in ga brez njegove vednosti ne zapuščajo
Scroll to Top
Skip to content