Dopolnilni/Dodatni pouk

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Učitelji poleg individualizacije in prilagoditev v razredu pri pouku nudijo tudi dopolnilni pouk (DOP), namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. DOP je osnova za vse ostale učne pomoči učencem, zato ga morajo učenci, ki imajo učne težave, redno obiskovati.

Dodatni pouk (DOD) je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

Učenci se v DOD in DOP vključijo prostovoljno na osnovi pisnega soglasja staršev, obisk pa je potem obvezen.

Skupno število ur DOD in DOP je določeno s predmetnikom, razdelitev pa je odvisna od sposobnosti učencev v vsakem posameznem razredu. DOP in DOD se izvajata pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku, pri ostalih predmetih pa samo občasno, na osnovi potreb učencev in presoje učitelja.

DOD in DOP pouk potekata pred ali po pouku po dogovoru z učitelji.

UČNA POMOČ IZ JAVNIH DEL

Ko nam uspe na razpisu, v šoli ponudimo tudi učno pomoč, ki jo izvajajo zaposleni preko javnih del. Tako imamo tudi letos na šoli zaposlena dva pedagoška delavca, ki učencem individualno ali v majhni skupini pomagata pri domačih nalogah, učenju in pripravah na ocenjevanje, pa tudi na popravne izpite, če vseeno pride do njih. Pri učenju slovenščine pomagata tudi učencem priseljencem.

Ta učna pomoč se izvaja v pritličju, v kabinetih 14 in 18.

SVETOVALNE IN MENTORSKE URE

Te ure so namenjene učencem, ki bi se s posameznimi strokovnimi delavci šole radi pogovorili o svojem delu, poiskali nasvet ali pomoč. Učitelji, ki so prostovoljno ponudili učencem to vrsto svetovanja ali pomoči, so jim na voljo po spodnjem urniku ali po dogovoru.

Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Prostor

Jana Draksler

MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8./1, 9./1,

torek

6.

MAT1

Mojca Flere

BIO 9, GOS 6

po dogovoru

0.

učilnica št. 1

Marina Hojnik Tanko

ŠSD – pedagoginja

po dogovoru

 

kabinet 37

Veronika Jelen Polak

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r

torek

5.

TJA1

Nina Miklavžina

MAT 6. b, 8./3, 9./3, FIZ 8., 9.

torek

6.

učilnica GUM/LUM

Barbara Petan

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9.,

ponedeljek

7.

učilnica BIO-KEM

Sara Prevolnik

SLJ 8./3, 9./3

ponedeljek

0.

kabinet 55

Bojan Rebernak

ZGO 7. a, b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

vsak dan po dogovoru

0.

kabinet ZGO-GEO

Tanja Remih

TIT 6.–8., MAT 8/2, 9/2, ELE

sreda

0.

MAT2

Mateja Rokavec

SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, ZGO 7. a., 7. b

petek

0.

SLJ 2

Aleksandra Velenšek

TJA 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9, N2N4, N2N5-6

četrtek

7.

TJA2