DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Učitelji poleg individualizacije in prilagoditev v razredu pri pouku nudijo tudi dopolnilni
pouk (DOP), namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. DOP je osnova za
vse ostale učne pomoči učencem, zato ga morajo učenci, ki imajo učne težave, redno
obiskovati.
Dodatni pouk (DOD) je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja.
Učenci se v DOD in DOP vključijo prostovoljno na osnovi pisnega soglasja staršev,
obisk pa je potem obvezen.
Skupno število ur DOD in DOP je določeno s predmetnikom, razdelitev pa je odvisna
od sposobnosti učencev v vsakem posameznem razredu. DOP in DOD se izvajata pri
slovenščini, matematiki in tujem jeziku, pri ostalih predmetih pa samo občasno, na
osnovi potreb učencev in presoje učitelja.
DOD in DOP pouk potekata pred ali po pouku po dogovoru z učitelji

UČNA POMOČ IZ JAVNIH DEL


Ko nam uspe na razpisu, v šoli ponudimo tudi učno pomoč, ki jo na osnovi soglasja
staršev izvaja zaposleni preko javnih del. Tako imamo letos na šoli zaposlena dva
pedagoška delavca, ki učencem individualno ali v majhni skupini pomagata pri
domačih nalogah, učenju in pripravah na ocenjevanje, pa tudi na popravne izpite, če
vseeno pride do njih. Pri učenju slovenščine pomagata tudi učencem priseljencem.
Ta učna pomoč se izvaja v pritličju, v kabinetih 14 in 18.

SVETOVALNE IN MENTORSKE URE


Te ure so namenjene učencem, ki bi se s posameznimi strokovnimi delavci šole radi
pogovorili o svojem delu, poiskali nasvet ali pomoč. Učitelji, ki so prostovoljno ponudili
učencem to vrsto svetovanja ali pomoči, so jim na voljo po spodnjem urniku ali po
dogovoru.

Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Prostor

Jana Draksler

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

torek,

sreda

0.

6.

MAT1

Mojca Flere

BIO 8, GOS 6, SPH, NPH, ROD

sreda

0.

kabinet BIO

Marina Hojnik Tanko

ŠSD – pedagoginja

po dogovoru

 

kabinet 37

Veronika Jelen Polak

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r,

ponedeljek

6.

TJA1

Nina Miklavžina

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4.6.

torek

6.

učilnica TIT/FIZ

Barbara Petan

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9.,

ponedeljek

7.

učilnica BIO-KEM

Sara Prevolnik

SLJ 8./3, 9./3,

petek

0.

kabinet 55

Bojan Rebernak

ZGO 7. a, b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

četrtek

6.

učilnica ZGO-GEO

Tanja Remih

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, OGL

torek

6.

MAT2

Mateja Rokavec

SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, ZGO 7. a., 7. b

četrtek

0.

SLJ 2

Aleksandra Velenšek

TJA 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9, N2N4, N2N5-6

četrtek

7.

TJA2

 

Stran je v izdelavi.

Hvala za razumevanje.