Projekti/raziskovalne naloge

Projekti

Sodelovanje v projektu UNESCO
UNESCO ASP

Naša šola je že 21 let ena od izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 180 državah sveta. Življenje in delo šole je prežeto z Unescovimi temami:

 1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
 2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
 3. Mir in človekove pravice
 4. Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju Unesco načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo učence pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se biti.
 4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos bomo sodelovali v naslednjih Unesco projektih:

 • Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja (S. Prevolnik)
 • Tabor ustvarjalcev dobrih vesti (S. Prevolnik)
 • Pletemo niti mreže (A. Žekar)
 • ENO Tree Planting (A. Mlinarič)
 • Veselje do znanosti (B. Petan)
 • Učenec poučuje (D. Čobec)
 • Unesco vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano (M. Štor)
 • Vzgajamo zelišča: V starem iščemo novo (M. Štor)
 • Otroštvo podaja roko modrosti (M. Lajh)
 • Branje – moje sanje (M. Lajh)
 • 7. Unesco ASP – tek mladih (A. Kunej)
 • Moder stol – nekdo misli nate (S. Fideršek)

Naša šola izvaja dva nacionalna Unesco ASP projekta: DREVO = ŽIVLJENJE (K. Krbavac Kenda) in Moje pravice (M. Rokavec), preko katerih se povezujemo znotraj slovenske mreže Unesco ASP. V Evropskem tednu kulturne dediščine pa bomo ponovno izvedli Unesco dan – Moje mesto skrivnosti šepeta (K. Krbavac Kenda), ko se učenci preselijo iz šolskih klopi na ulice mestnega jedra in na ta način spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja.

 Koordinatorica: Sara Prevolnik

UNESCO DAN IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 2020

Naše knežje mesto Celje ima bogato zgodovino in je zaradi tega zanimivo za odkrivanje ter spoznavanje njegovih znamenitosti. Z našim projektom UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta smo tudi letos vključeni v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji in s tem naš projekt predstavljamo širši množici.

Učenci na projektni dan skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivajo skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice celjskega mestnega jedra in na ta način učenci spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja. Pri tem se uspešno povezujemo s kulturnimi ustanovami Celja, kjer nam ustrezni strokovnjaki s svojim znanjem pomagajo h kakovostni izvedbi tega dne.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

Osnovni cilj našega projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 5. globalnemu cilju – ENAKOSTI SPOLOV.  Cilj govori o doseganju enakopravnosti med spoloma in odpravi diskriminacije vseh žensk ter deklic. Z učenci se bomo dotaknili različnih področij diskriminacije žensk in odpravljali stereotipe, ki naj bi veljali za določen spol. Zakaj bi namreč roza barva bila namenjena samo deklicam in modra dečkom?!

Povsod po svetu so namreč ženske še vedno zaradi svoje spolne identitete, tradicij, spolnih stereotipov in norm prepogosto brez možnosti, da kot moškim enakopravne vplivajo na svoj družbeni položaj.

K sodelovanju bomo pritegnili čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

 NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

 10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru projekta  na ravni cele šole izvedemo delavnice in različne dejavnosti, s katerimi želimo, da mladi spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka nacionalnega Unesco ASP projekta povabimo k sodelovanju tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije.

Vodja projekta: Mateja Rokavec

MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z  drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri  posameznih predmetih ali dejavnostih  gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi  kulturami  in drugačnostjo.

Hkrati  vam sporočamo, razveseljivo novico, da smo uspeli pridobiti  nepovratna evropska sredstva v okviru programa  Erasmus+, KA 101 za spopolnjevanje šolskega osebja.

Štirje učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, tim petih strokovnih delavk pa naj bi se udeležil izobraževalnega obiska na partnerski šoli v Španiji.

Gre za recipročni izobraževalni obisk, kar pomeni, da bomo tudi mi gostitelji 5 strokovnim  španske partnerske šole.

Namen projekta ni samo mobilnost, kjer bodo udeleženci  pridobili  novo znanje in kompetence za potrebe poučevanja in učenja, izmenjali izkušnje z drugimi, temveč predvsem   implementacija znanja, kompetenc  in veščin ter uspešno razširjanje projekta na vseh ravneh.

Srčno upamo, da nam bo zaradi ukrepov Covid -19 uspelo realizirati vse naše mobilnosti in aktivnosti v zvezi z dvoletnim projektom z naslovom  Priložnosti za učenje in širjenje znanja.

O vseh  aktivnostih projekta vas bomo natančneje seznanjali na spletni strani šole pod zavihkom ERASMUS.

Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek

EVROPSKA VAS

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, v katerem naša šola sodeluje že več kot deset let. V projekt so vključeni vsi učenci šole in sicer z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja ter spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj tolerance, strpnosti in solidarnosti.

V prejšnjem šolskem letu smo spoznavali državo Nizozemsko, ki je znana po tulipanih, coklah, mlinih na veter, polderjih in razvitem kmetijstvu. Skozi lansko šolsko leto so učenci spoznavali njeno zgodovino, kulturo, navade, pokrajino, običaje, kulinariko, glasbo, gospodarstvo in podobno. Na tehniškem dnevu so v okviru delavnic izdelovali različne izdelke in tako na izviren ter zanimiv način predstavili omenjeno državo. Žal pa zaradi epidemije koronavirusa nismo uspeli imeti zaključne prireditve, se bomo pa z odličnimi izdelki in kulturno plesno točko predstavili širši javnosti na zaključni prireditvi v središču Celja 7. maja 2021.

Mentorica: Manja Mulec

MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE – MEPI  

MEPI je zasnova na osebnem izzivu. Mladim predstavlja program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Danes je program prisoten v več kot 140 državah. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Naša šola projekt izvaja že četrto leto za učence 9. razreda. V preteklem šolskem letu je bilo vključenih 7 učencev, ki so projekt končali in bodo prejeli bronasto priznanje. štirje učitelji so MEPI mentorji, dve učiteljici pa tudi voditeljici odprav. Tudi v šolskem letu 2020/2021 s projektom nadaljujemo.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.

Več na povezavi: http://mepi.si/

Mentorji: Metka Irgolič, Barbara Petan, Mateja Štor in Cveto Prevodnik

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Vsako leto si prislužimo tudi naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje projekte in dejavnosti:

Sodelovali bomo v projektih:

 • Šolska vrtilnica
 • Leaf
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Ekokviz.

Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov
 • zbiralna akcija odpadnega papirja
 • zbiralna akcija odpadnih baterij
 • zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev
 • zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.

Druge dejavnosti:

 • izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Sonca
 • sodelovanje v natečajih
 • skrb za urejene razrede in okolico šole
 • ločeno zbiranje odpadkov
 • obisk ekološke kmetije
 • shema šolskega sadja
 • tradicionalni slovenski zajtrk
 • povezovanje projektov znotraj šole
 • objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole
 • urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.

Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Bodimo EKO!

Koordinatorici Ekošole: Nataša Kerznar in Mateja Štor

ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Pri tem sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah: Čas za zdravje je čas za nas.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja, nadaljevanje izvajanja Sheme šolskega sadja in zelenjave za vse učence;
 • tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 • sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk za vse učence;
 • poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • izvajanje delavnic »8 krogov odličnosti« (Jani Prgić) v okviru razrednih ur druge in tretje triade;
 • sodelovanje v projektu NIJZ Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 • izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega;
 • sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov za 7. in 8. razred;
 • mladinske delavnice v izvedbi Ljudske univerze Celje za 8. in 9. razred;
 • organizacija preventivnih predavanj za starše;
 • tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …
 • sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Op.: Izvedba vseh načrtovanih dejavnosti je odvisna od trenutne epidemiološke slike.

Vodja projekta: Iris Frelih Turn

BREZ TEŽAV             

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri šolski klimi ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, pri razrednih urah izvajamo različne delavnice ter v okviru spodbujanja bralne pismenosti beremo predpisano knjigo, ki se vsebinsko navezuje na obravnavane teme. Za učence tretje triade vključujemo vsebine projekta TO SEM JAZ (TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe. Za vse učence pa vključujemo vsebine programa 8 KROGOV ODLIČNOSTI.

Knjige z določeno tematiko bodo učenci prebrali samostojno.

Okvirni cilji:

 • skrb za pozitivno klimo v oddelkih,
 • s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,
 • naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,
 • spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,
 • spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,
 • naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,
 • razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,
 • razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno samopodobo.

TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:

1. razred: DA NAM BO LEPO (knjiga POMEMBNE BESEDE), ODGOVORNOST

2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI), ODGOVORNOST

3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ), GOVORI Z DOBRIM NAMENOM

4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM (knjigi ANICA IN VELIKE ter JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, POZITIVEN ODNOS – »TO JE TO!«

5. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, PREDANOST PRI URESNIČEVANJU LASTNIH CILJEV

6. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, O TEBI, ODRAŠČAMO (knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ – SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, FLEKSIBILNOST

7. razred: O PRIJATELJSTVU (knjiga OSICA MAJA); NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM SE IN SE SPREJEMAM (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM PRIJATELJE (TSJ); POSTAVIM SE ZASE (TSJ), NAPAKE VODIJO K USPEHU

8. razred: UČIM SE UČITI; O TEBI (knjiga KODRLAJSASTI PITON); POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO (TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ), INTEGRITETA (knjiga Kodrlajsasti piton naj bo na temo O TEBI)

9. razred: STRPNOST IN MI (knjiga CHANDRA); NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, SKUŠAM JIH REŠEVATI (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ); PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE (TSJ), URAVNOTEŽENOST

Vodja projekta: Jana Draksler

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Konflikti so sestavni del našega življenja. Prav je, da otroku že v najzgodnejšem obdobju konflikte predstavimo kot nekaj povsem običajnega, hkrati pa jih seznanimo tudi z dejstvom, da se iz vsakega konflikta lahko nekaj naučimo.

Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalno institucijo, se v njej srečuje z otroki, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega, socialnega ozadja popolnoma drugačne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Dosedanji načini obvladovanja in reševanja konfliktov (npr. pogovori z avtoriteto) so se v veliki meri pokazali kot neuspešni ali neučinkoviti.

Mediacija je eden od uspešnih in v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb  ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim bo tudi letos na voljo mediacija. V skladu z urnikom bo učencem na voljo pet šolskih mediatork.

V lanskem letu je uspešno zaključila usposabljanje skupina vrstniških mediatorjev, ki se je pod vodstvom mentoric (šolskih mediatork) usposabljala kar 3 mesece. V tem šolskem letu si želimo, da naši vrstniški mediatorji svoje znanje osvežijo in utrdijo, predvsem pa, da pridobijo izkušnje.

Tim šolskih mediatork: Nevenka Brežnik, Veronika Jelen Polak, Alja Žekar, Adrijana Mlinarič in Iris Frelih Turnšek

IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

Šola kot polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti ima ključno vlogo pri vključevanju učencev priseljencev v novo okolje in prav tako pri razbijanju stereotipov ter oblik nestrpnosti do drugih ras in narodnosti. Otroci priseljenci imajo po zakonodaji RS pravico in dolžnost vključevanja v naš šolski sistem. Zakonodaja tudi določa nekatere posebnosti glede učenja slovenščine, preverjanja in ocenjevanja znanja ter napredovanja.

Naša šola je vključena v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvaja pa multiplikatorka iz III. OŠ Celje, Mateja Lugarič. Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti in izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih ter strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

Učenci priseljenci se v začetku šolskega leta vključujejo v tečaj slovenščine, ki ga organizira III. OŠ Celje in traja dobra dva meseca, vsak dan po uro ali dve. Medtem obiskujejo tudi pouk in se uvajajo v redno šolsko delo na naši šoli. Prvi dve leti bivanja v Sloveniji so deležni tudi ur dodatne strokovne pomoči za priseljence, ki jih na osnovi vloge financira MIZŠ.

Koordinatorica: Suzana Fideršek

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih in pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom. Prostovoljstvo je krasna priložnost za osebnostno rast in razvoj posameznika v človeka z velikim Č.

Skušali bomo uresničiti naslednje naloge:

 • nadaljnja vključenost v vseslovenski projekt »Bodi dober, bodi kul«.
 • prostovoljno delo učencev od 6. – 9. razreda v oddelkih podaljšanega bivanja (pomoč učitelju, pomoč mlajšim učencem pri domačih nalogah, pomoč v jedilnici pri kosilu in popoldanski malici, igra z mlajšimi učenci na igrišču);
 • pomoč v šolski knjižnici in bralne minute (branje zgodb v oddelkih PB);
 • sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (kulturne prireditve, nastopi v domu starejših občanov);
 • sodelovanje v različnih ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah znotraj projekta EKOŠOLE (zbiranje zamaškov, odpadnega papirja, odpadnih baterij, izrabljenih kartuš in tonerjev) ter znotraj projekta S tačko v roki (zbiranje hrane in odej za pomoč živalim iz zavetišč, društev, zavodov);
 • sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade), netekmovalnem programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost, odgovornost, spoštovanje, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost …
 • konec maja obeležitev Nacionalnega tedna prostovoljstva.

Cilji projekta so:

 • učenci se osebnostno razvijajo in dozorevajo
 • spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti
 • razvijajo občutek sočutja in empatije
 • odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela.

Vodja projekta: Suzana Fideršek                                                    

BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, eko, zgodovinska, EPI angleška in nemška bralna značka, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar kakovostno knjigo.

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 11. oktobrom, ko se bo sklenil Teden otroka, bo potekal že tretji Nacionalni mesec skupnega branja s ciljem dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost med Slovenci. Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja se je povezal z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tedni vseživljenjskega učenja in na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije.

Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Ponovno se pridružujemo  tudi evropski bralni kampanji Evropa bere.

S knjigo obarvani dnevi bodo še: 21. marec − svetovni dan poezije, 2. april − svetovni dan knjig za otroke, 23. april – mednarodni dan knjige.

Učence spodbujamo k obisku šolske knjižnice in  Osrednje knjižnice Celje, s katero zelo dobro sodelujemo.

Vodja: Dragica Milojević

PIŠEM Z ROKO

Na naši šoli se zavedamo, da pisanje z roko bolj aktivira možganska omrežja kot tipkanje, spodbuja pridobivanje bralne spretnosti, zaradi boljšega prepoznavanja grafičnih znakov pomembno prispeva k učinkovitemu branju ter h kakovostnejšemu učenju in zapomnitvi. Otroci razvijajo motoriko, vztrajnost, pozornost, samoregulacijo in delovni spomin. Pri oblikovanju črk, besedila, se razvija tudi čut za lepo in urejenost, utrnejo se nove ideje. Vse to uresničujemo pri pouku in še posebej pri projektu Teden pisanja z roko, kamor se bomo vključili tudi letos, če bodo aktivnosti izvedene, glede na epidemijo covida-19.

Teden pisanja z roko bo potekal 18.–22. 1. 2021.

Koordinatorica: Dragica Milojević

NOČ BRANJA

Zaradi potrebe po dvigu bralne pismenosti in pozitivnih odzivov učencev, staršev ter učiteljic bomo letos ponovno izvedli projekt Noč branja. Namenjen je otrokom drugega in tretjega razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje.

Projekt je zelo učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok k branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah in metodah dela. V tej noči učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

 • doživljanje branja kot dogodek,
 • spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje kreativnosti ob branju,
 • razvijanje veselja do branja,
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,
 • promocije vzgoje in izobraževanja,
 • povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,
 • druženje.

Mentorici: Anja Kunej, Klavdija Krbavac Kenda

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

Učitelji se vsakodnevno zavedamo vrednosti znanja, ki ga z vso odgovornostjo in strokovnostjo predajamo svojim učencem. Zato nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Ena od kakovostnih oblik dela, ki jo pogosto vključujemo v svoje delo, je formativno spremljanje učenčevega znanja. Gre za proces učenja, ki ga opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.

Učenec je v takšnem procesu vključen v vse dele učne ure, tudi v načrtovanje in vrednotenje, kar še posebej pripomore k dvigu njegove samopodobe. Učenec skozi ta proces postaja samostojnejši, odgovornejši, zna poiskati pot in rešitev, ko je postavljen pred izziv … Cilj procesa je torej aktiven, zadovoljen učenec, ki vsakodnevno bogati svoje znanje, izkušnje. Te lahko prenaša tudi na svoje vrstnike, če se preizkusi v vlogi učitelja v projektu Učenec poučuje.

 Koordinatorica: Darinka Čobec

S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet. Cilje projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti itd.);
 • zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …);
 • svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov;
 • organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …;
 • spletni časopis – predstavitev prispevkov o živalih; predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij, aktualnih dogajanj, prispevkov učencev v vitrini šole;
 • informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu  na spletni strani;
 • idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

Vodja projekta: Nataša Meštrov

BRIHTNE BUČKE

Po več kot četrt stoletja načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

 • odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši in učenci);
 • diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;
 • aktivno vključevanje identificiranih nadarjenih učencev v planiranje in spremljanje razvoja njihovih talentov (Načrt razvijanja mojih talentov);
 • vključevanje in priprava nadarjenih učencev na tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;
 • individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti;
 • obiski tematskih delavnic na srednjih šolah in prireditev ter ponudb za nadarjene po Sloveniji;
 • neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev.

Delavnice v tem šolskem letu:

VSEBINA

MENTOR

RAZRED

Čudoviti svet rastlin

N. Meštrov

4., 5.

Umetna inteligenca in Lego robotika

A. Žekar

4., 5.

Kamnine in fosili

N. Brežnik

5., 6.

Zaigrajmo (gledališka dejavnost)

M. Kroflič

6., 7.

English club

V. J. Polak

6.-9.

Šolski radio

S. Prevolnik

6.-9.

BIO in KEM delavnice, obisk Tehnoparka, Tropske hiše

B. Petan

8., 9.

Fizikalni poskusi, obisk Tehnoparka

N. Miklavžina

8., 9.

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko

Raziskovalne naloge

Soočiti se z neznanim, to raziskati in iskati rešitve, je za marsikoga v življenju velik izziv. Z mladimi raziskovalci se bomo tudi letos lotili njim primernih, zanimivih in aktualnih raziskovalnih tem, jih osvetlili iz vseh zornih kotov in razmišljali o smiselnih zaključkih ter o možnostih praktične uporabe pridobljenega novega znanja. Cilj raziskovalnega dela je učence pripraviti na samostojno in kritično presojanje različnih problemov ter jih navajati na samostojno reševanje problemov, s katerimi se bodo srečevali v življenju. Raziskovalna naloga je tudi tekmovalnega značaja, saj jo avtorji predstavijo na vsakoletnem območnem srečanju mladih raziskovalcev. Če so tam uspešni jo zagovarjajo na državnem tekmovanju in imajo možnost pridobiti srebrno ali celo zlato sovo.

Letos načrtujemo dve raziskovalni nalogi. Mentor mladim raziskovalcem bo Bojan Rebernak.

Koordinator raziskovalne dejavnosti: Bojan Rebernak

Scroll to Top
Skip to content