OPISI IZBIRNIH PREDMETOV 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

NIP / prvi tuji jezik – ANGLEŠČINA (N1A) – 1. razredNIP / drugi tuji jezik – NEMŠČINA (N2N) – 2. in 3. triadaNeobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO (NRA) – 2. triada
 Neobvezni izbirni predmet ŠPORT (NŠP) – 2. triada 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

Učenci tretje triade obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov (OIP tedensko, s pisnim soglasjem staršev pa tudi tri ure. Možna je tudi oprostitev od ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. V tem primeru morajo učenci prvi teden septembra prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Nekateri OIP se izvajajo le za določen razred, pri drugih so učenci iz različnih razredov skupaj. OIP so lahko enoletni ali triletni. Istega enoletnega predmeta učenec ne more obiskovati večkrat. Zato je pri vključevanju vanje nujen posvet z učitelji in šolsko svetovalno službo. OIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Izbor lahko učenci spremenijo do konca pouka v juniju, izjemoma pa še v septembru, če oblikovane skupine to dopuščajo in če imajo učenci za spremembo utemeljen razlog, ki ga predstavijo pedagoginji.

Neobvezni izbirni predmeti 

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

Šole ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete, ki jih učenec izbere ali pa ne (neobvezno). Po prijavah učencev in opravljenem izboru v skladu z normativi bomo letos izvajali NIP angleščina v 1., NIP nemščina od 4. do 9. razreda ter šport in računalništvo v 4., 5. in 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah 2. in 3. triade. V 3. triadi je treba upoštevati, da mora učenec najprej obvezno izbrati obvezne izbirne predmete.

Tudi NIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Podroben opis – učni načrti na naslovu:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/