PODALJŠANO BIVANJE (PB)za 2021-22 – NAVODILO ZA e-PRIJAVO

Za naslednje šolsko leto starši prijavite otroke v podaljšano bivanje elektronsko, v programu LoPolis (https://www.lopolis.si), z dodeljenim geslom za dostop do LoPolisa.

V LoPolisu greste na Predmeti / Dejavnosti, Prijava v podaljšano bivanje 1-5.

Pri Prihodi in odhodi NUJNO vpišite uro odhoda domov za vsak dan posebej. Shranite in zaprite.

Pojasnilo:

URE ODHODA:     Učenci 1. in 2. razreda so lahko v PB najdlje do 16.05. Ponje prihajate starši.

Učenci 3. razreda imajo PB najdlje do 14.40. Večina jih gre domov z drugim šolskim prevozom.

Učenci 4. in 5. razreda pa so lahko v PB najdlje do 13.50. Vozači z avtobusi gredo domov s prvim šolskim prevozom. V šoli na prevoz domov (ob 14.50) počakajo samo vozači s kombiji. Daljše ostajanje v šoli ni mogoče, saj zaradi omejenih ur za PB, ki nam jih je odobrilo MIZŠ, in posledično kadrovskih zmogljivosti, daljšega PB ne moremo omogočati. Ob kakršnihkoli tehničnih težavah pri elektronski prijavi se obrnite na računalnikarja Cveta Prevodnika. Če imate dodatna vprašanja, pa lahko kontaktirate pomočnico ravnateljice, Marino Hojnik Tanko. Pred prijavo si preberite vpisne oz. prijavne pogoje in pravila.

Rok prijav: 24. 6. 2021

PODALJŠANO BIVANJE (PB) VPISNI POGOJI IN PRAVILA

Osnovna šola v okviru razširjenega programa organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno. Sredstva za izvajanje se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.

Podlaga za oblikovanje oddelkov in odobritev števila ur podaljšanega bivanja, ki jih v okviru predpisanih normativov potrdi in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so izključno prijave staršev.

Prijava je potrebna tudi, če bo otrok po pouku v šoli ostal samo krajši čas ali počakal na kosilo.

Da svojemu otroku zagotovite mesto v oddelku podaljšanega bivanja, ga obvezno prijavite v programu LoPolis (https://www.lopolis.si).

Vpisni pogoji in pravila:

 • Podaljšano bivanje (PB) je namenjeno organiziranemu varovanju otrok po pouku – v času, ko ste starši zaposleni.
 • Učenci se lahko med PB vključujejo v različne dejavnosti (pevski zbor, interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk ipd.)
 • Med PB odhajajo učenci na kosilo po urniku kosil za posamezne oddelke.
 • Domače naloge učenci v PB opravljajo v določeni uri; če so takrat pri drugih dejavnostih ali jih v tej uri ne uspejo dokončati, jih opravijo oz. dokončajo doma.
 • Starši lahko do šolske zgradbe pripeljete samo prvošolce. Starejših učencev ne vozite do šole, v šolo prihajajo in odhajajo samostojno. Če izjemoma pridete ponje, se dogovorite že doma, kje jih boste počakali (pred trgovino ali na avtobusni postaji).
 • PB traja najdlje do 16.05 (za 1. in 2. razred). Starejši učenci odhajajo domov najpozneje ob uri izteka njihovega oddelka PB (ob 13.50 oz. 14.40).
 • Domov učenec odhaja ob uri, ki ste jo vpisali na prijavi. Vsako spremembo odhoda starši najavite učitelju PB.
 • Starši najmlajših učencev prihajate po otroka samo do vhodnih vrat 1. triade, kjer vam ga preda dežurni delavec. Za to je namenjen zvonec. Prosimo, da se pri tem čim bolj držite šolskih ur oz. ne motite aktivnosti med urami.
 • Učenci po izteku PB za njihov razred NE ČAKAJO na popoldanske prostočasne športne aktivnosti v šoli, ampak gredo po pouku domov in se na aktivnost vrnejo.
 • Učenci upoštevajo pravila hišnega in šolskega reda tudi v času podaljšanega bivanja. V času korona ukrepov pa tudi te. Če učenec krši pravila ali ne upošteva učiteljevih navodil, šola ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim načrtom šole.
 • Brez prijave otrok ne more obiskovati PB. Če potreba po PB nastane kasneje med šolskim letom, se morate starši o možnosti vključitve pogovoriti z vodstvom šole.

Comments are closed.