DREVO = ŽIVLJENJE

nacionalni projekt 2023/2024

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE

Tema:
8. globalni cilj – DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 8. globalnemu cilju – DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST. Cilj govori o spodbujanju trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polni in produktivni zaposlenosti ter dostojnemu delu za vse.
Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo ohranjati gospodarsko rast na prebivalca, izboljšati produktivnost gospodarstva in postopno izboljševati učinkovitost rabe virov pri proizvodnji in porabi ter si prizadevati, da gospodarska rast ne bo povzročala degradacije okolja. Prav tako želijo zagotoviti polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo enake vrednosti.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Potek projekta

 1. S skupino učencev, oddelkom ali posameznimi učenci izvedite učno uro, delavnico na izbrano temo – DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST. Različne možnosti delavnic lahko najdete na spletnih straneh in v priročniku Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj.
 2. Delavnica naj spodbuja elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost. Seznanite učence z dejstvi in podatki o visoki stopnji nezaposlenosti med mladimi, neenakem plačilu za delo enake vrednosti, nedostojnih pogojih za delo, prisilnem delu in izkoriščanju poceni delovne sile otrok v državah tretjega sveta ter kršenju človekovih pravic. Seznanite jih s položajem migrantov, ki zaradi nezaposlenosti in revščine v lastni državi iščejo svoj kruh v državah, kjer obstaja možnost zaposlitve. Ne pozabite na vplive, ki ga ima gospodarstvo na okolje in na degradacijo le-tega.
  Predstavljena dejstva ustrezno prilagodite starostni stopnji otrok. Za mlajše otroke je letošnja tema precej zahtevna, zato lahko izberete le en segment cilja (npr. prisilno delo otrok) in ga podrobneje predstavite.
 1. Kot nadaljevanje delavnice z učenci izdelajte pisemske ovojnice, ki naj bodo različnih barv ter v velikosti A4 ali večje. Na pisemsko ovojnico naj učenci zapišejo ali narišejo en izbran poklic.
  Nato naj na poljuben list papirja napišejo pismo delodajalcu, v katerem predstavijo, kakšne pogoje za delo si želijo oz. jih pričakujejo. Mlajši otroci lahko namesto tega napišejo oz. narišejo, zakaj bi želeli opravljati izbran poklic in/ali kaj so prednosti tega poklica.
 1.  Tri primere pisem pošljite po navadni pošti na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.
 2. Rok za oddajo izdelka in evalvacijskega poročila je 19. 4. 2024. Evalvacijsko poročilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com.
 3. Projekt bomo zaokrožili z odprtjem razstave v avli šole ob koncu šolskega leta.
 1. Rok prijave je november 2023.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju, raziskovanju, druženju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Kristina Radoš Janežič

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Prijavnica za projekt DREVO = ŽIVLJENJE 2023

Prijavnico lahko pošljete na: klavdija.krbavac@gmail.com oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

Dodaj odgovor

Scroll to Top
Skip to content