Projekti

UNESCO projekt Moder stol – nekdo misli nate

Tudi v šolskem letu 2021/22 smo sodelovali v UNESCO projektu Moder stol – nekdo misli nate, katerega nosilka je OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Tokrat so učenci v podaljšanjem bivanju na modro pobarvali stari leseni stol, ki smo ga dobili s fakultete. Stol so učenci najprej pobrusili z brusilnim papirjem, nato pa ga pobarvali z modro akrilno barvo. Modra barva predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem.

Ko se je modra barva na stolu posušila, so učenci z rumeno barvo najprej zapisali ime projekta in njegov slogan (Modri stol – nekdo misli nate), kar ponazarja strpnost, modrost, sodelovanje med generacijami, solidarnost, hrepenenje, sočutje,… Pogovorili smo se za kaj vse smo hvaležni in se dogovorili, da na stol z rumeno barvo z besedami od A do Ž to tudi zapišemo.

Stol smo postavili v učilnico 1. b razreda, da učencem vsakodnevno sporoča, da niso sami, saj nekdo misli na njih, prav tako pa se lahko na njem odpočijejo ali s pomočjo mizice kaj narišejo oz. napišejo.

V projektu so sodelovali učenci in učenke 1. b razreda.

Vodja projekta: Suzana Fideršek

Zaključek projekta DREVO = ŽIVLJENJE 2022

V tem tednu smo na šoli ponovno uspešno zaključili naš nacionalni projekt, ki ga izvajamo že vse od leta 2005, z namenom vzgajati, ozaveščati in usposabljati mlade za sprejemanje aktivne vloge v življenju kot dela globalne vizije sveta.

Osnovno vodilo projekta je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu smo spoznavali 6. globalni cilj, ki nosi naslov ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

V delavnicah smo učence seznanili z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do čiste pitne vode ter osnovnih sanitarij za mnoge ljudi sveta. Spomnili smo se zakaj je voda ključna za življenje in ugotovili, da jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki naj bi bila dostopna vsem. Ogledali smo si različne posnetke, ki opozarjajo na problem čiste pitne vode ter pri učencih želeli spodbuditi kritično mišljenje ter zavedanje pomembnosti njihove lastne aktivnosti.

Učenci so nato v obliki zapisa, misli ali ilustracije naredili:

 • OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo;
 • ZAPIS ZAKAJ SO HVALEŽNI, da imajo na voljo čisto pitno vodo;
 • NAČRT, kako bi lahko sami pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti voda.

Pri raziskovanju in ustvarjanju se nam je ponovno pridružilo veliko število osnovnih, srednjih šol ter vrtcev. Ob zaključku projekta smo pripravili razstavo vseh izdelkov, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

OŠ Frana Kranjca – gostiteljica srečanja Erasmus projekta Gozd – naš vseživljenjski učitelj

17. maja smo v okviru Erasmus plus projekta Gozd- nas vseživljenjski učitelj / Forest – Our Lifelong teacher na OŠ Frana Kranjca Celje organizirali zaključno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev iz Slovenije, Srbije in Italije ter predstavnikov EKO šole Slovenije.

Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju spoznavanja in učenja v in o gozdu, priprava gradiv, zloženk, didaktičnih iger, opolnomočenje na področju globalnih izzivov okoljske vzgoje s poudarkom na pomenu gozdov in inkluzivno vključevanje otrok in učencev v dejavnosti na prostem. Projekt bo trajal 19 mesecev (od 1. februarja 2022 do 1. septembra 2023); v tem času bodo izvedene tri mobilnosti, v vsaki državi po ena. Prvo srečanje vseh udeležencev je potekalo  v Sloveniji od 14.  do  17. maja.

Srečanje za 32 gostov  smo začeli s petjem ljudskih pesmi našega zborčka prvošolcev ter z nagovorom dobrodošlice  članice projekta Vlaste Prevolšek, sledil je pozdrav ravnateljice Danice Šalej in pozdrav podžupanje Brede Arnšek.

V nadaljevanju so učenci vodniki skupaj s koordinatorico EKO šole Natašo Kerznar in učiteljico angleščine Veroniko Jelen Polak predstavili našo šolo, po naših idejah zasnovan in organiziran mednarodni projekt Drevo je življenje in temo letošnjega leta Voda. Gostje so si v avli lahko ogledali tudi razstavo fotografij številnih dejavnosti  na prostem in   dejavnosti  gozdne pedagogike, ki jih že vrsto let izvajamo v vseh letnih časih sami ali ob pomoči gozdnih pedagogov Zavoda za gozdove Celje.  

Sledil je ogled šolskega vrta pod mentorstvom Mateje Štor,  ki je tudi koordinatorica EKO šole,  in predstavitev naših aktivnosti  EKO šole, s poudarkom na varčevanju energije, ločevanju odpadkov, recikliranju in izdelovanju izdelkov iz odpadnih snovi ter ogled EKO kotička na šoli. Udeleženci  so si ogledali tudi video o gozdni pedagogiki, v katerem smo prestavili možnosti vključevanja gozdnega pedagoga v pouk na vsa predmetna področja in prikazali nekaj primerov dobre prakse, t.i. gozdna matematika, umetnost z naravnimi plodovi, socialne veščine v gozdu ipd.

Gostje in vodstvo EKO šole so bili s predstavitvijo  dejavnosti na naši šoli in gostoljubnostjo izjemno zadovoljni, izjemno všeč jim je bila tudi naša šola,  mesto Celje in nasploh Slovenija, njene naravne lepote in urejenost.

Erasmus Helsinki 2022

Učiteljice Vlasta Prevolšek, Darinka Čobec in Veronika Jelen Polak uspešno zastopajo našo šolo v Helsinkih na Finskem. Seznanjajo se s finskim izobraževalnim modelom. V ponedeljek so šolo Frana Kranjca in slovenski sistem šolanja predstavile še preostalim udeležencem iz treh držav.

DREVO = ŽIVLJENJE

nacionalni projekt 2021/2022

Tema:
6. globalni cilj – ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 6. globalnemu cilju – ČISTI VODI IN SANITARNI UREDITVI. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo omogočiti enakopraven dostop do ustrezne sanitarne ureditve in higiene ter odpraviti opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je potrebno ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam ter ljudem v težkih življenjskih okoliščinah. Posebno pozornost namenjajo zmanjševanju onesnaževanja, omejevanju izpustov nevarnih kemikalij ter povečanju recikliranja.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Potek projekta

 1. S skupino učencev, oddelkom ali posameznimi učenci izvedite učno uro, delavnico na izbrano temo – ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV. Različne možnosti delavnic lahko najdete na spletnih straneh in v priročniku Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj.

 2. Delavnica naj spodbuja elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost. Seznanite učence z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do čiste pitne vode ter osnovnih sanitarij za mnoge ljudi sveta. Poudarite, zakaj je voda ključna za življenje in jih opozorite na to, da jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki naj bi bila dostopna vsem.

  Predstavljena dejstva ustrezno prilagodite glede na starostno skupino otrok.
 1. Nato iz tršega papirja izrežite nekaj poljubno velikih kapljic vode (velikost A4 ali A3).

  Učenci naj na njih zapišejo ali narišejo eno izmed naslednjih možnosti:
 • OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo;
 • ZAKAJ SO HVALEŽNI, da imajo na voljo čisto pitno vodo;
 • NAČRT, kako bi lahko sami pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti voda.

  Kapljice nato navpično nanizajte na vrvico ter na zadnjo stran spodnje kapljice nalepite znak svoje vzgojno-izobraževalne ustanove.
 1. Vsaj en niz kapljic pošljite po navadni pošti na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

 2. Rok za oddajo izdelka in evalvacijskega poročila je april 2022. Evalvacijsko poročilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com.

 3. Ker želimo z našimi zapisi na problem opozoriti ustrezne institucije, bomo projekt aktualizirali tako, da bomo izdelke ob zaključku razstave posredovali državni inštituciji, ki je odgovorna za ohranjanje čiste pitne vode v Sloveniji.
  Če želite, lahko tudi vi v svojem lokalnem okolju storite enako.
 1. Projekt bomo zaradi priporočil NIJZ-ja zaokrožili z odprtjem razstave v avli šole ob koncu šolskega leta.

 2. Rok prijave je 22.10.2021.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju, raziskovanju, druženju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Danica Šalej

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Prijavnico lahko pošljete na: klavdija.krbavac@gmail.com oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021

logo-os-frana-kranjca
UNESCO pridružene šole

Kazalo vsebine

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

DAN (MESEC) ČLOVEKOVIH PRAVIC

Na OŠ Frana Kranjca vsako leto obeležujemo 10. december kot dan človekovih pravic. V okviru projekta Moje pravice smo na ravni celotne šole v okviru tehniškega dne izvedli delavnice in različne dejavnosti, s katerimi smo želeli doseči, da mladi po vertikali v vsakem razredu spoznajo določene človekove pravice in z njimi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka projekta smo k sodelovanju povabili tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove. Projektu se je v tem šolskem letu pridružilo štirinajst ustanov, in sicer: OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Toneta Okrogarja, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, OŠ Črna na Koroškem, Vrtec Sežana – enota Divača, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Cirkovce, OŠ Frana Roša Celje, OŠ Turnišče, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Toneta Čufarja Jesenice in OŠ Komen.

Letošnje leto so učenci ustvarjali novoletne razglednice, na katere so zapisali ali narisali pripadajoče pravice oziroma novoletne želje, s katerimi so osveščali o pomenu uresničevanja in spoštovanja človekovih pravic.

V šolski avli smo pripravili bogato razstavo raznovrstnih izdelkov, ki so močno sporočilni tako z besedo kot z ilustracijo. Pri delu so ustvarjalci uporabljali številne grafične in likovne tehnike, in celota je zažarela v čudovitih oblikah in barvah. Razstava bo na ogled ves december.

Projekt smo na šoli dopolnili s pisanjem apelov, ki ga organizira mednarodna organizacija Amnesty International. Učno uro v računalniški učilnici sta za učence pripravili učiteljica Mateja Rokavec in knjižničarka Dragica Milojević, ki je mlade od 6.-9. razreda vpeljala v svet kršitev človekovih pravic in jim predstavila možnosti ukrepanja v boju proti raznovrstnim kršitvam.

Cilji projekta so bili v celoti doseženi, saj smo ogromno otrok po Sloveniji spodbudili k razmišljanju o pravicah – nekatere ustanove so razglednice z novoletnimi željami poslali tistim, ki so v prazničnih dneh ostali sami ali osamljeni.

 

Vodja projekta Mateja Rokavec

Fotoalbum Moje pravice 2021

Vsebinski potek projekta

1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah  in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog, ipd. Učenci si nato izberejo eno pravico (zaželeno je, da bi se navezovala na pereč problem v vašem kraju), se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.

2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti)

 • Delavnica naj vključuje razpravo na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali in s tem dovolite, da imajo učenci možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo tudi želje oziroma spodbudne misli zaljudi, ki jim je ta pravica kršena.

 • V povezavi z razpravo o izbrani pravici pa naj učenci še likovno literarno ustvarjajo. Iz tršega papirja ali kartona naj izdelajo NOVOLETNO RAZGLEDNICO v priporočeni velikosti A4-formata z narisanim ali nalepljenim okvirjem ter poljubnim motivom znotraj okvirja in na njeno hrbtno stran  napisano/narisano željo oziroma spodbudno misel v obliki risbe (nižji razredi), pesmi, besedila, besede/besedne zveze … Zaželeno je, da bi nekaj vaših razglednic odposlali ustreznim humanitarnim organizacijam v vašem kraju in s tem osmislili in aktualizirali ta dogodek.

3. Eno do največ tri  razglednice pošljite najkasneje do 1. decembra 2021 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE. Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole.

4. Zaželeno je, da projekt meseca decembra aktualizirate še s pisanjem apelov  Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty international. Vsa navodila za pisanje najdete na njihovi spletni strani.

5. Projekt bomo zaključili v znak obeležitve 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic, kjer bomo NOVOLETNE RAZGLEDNICE razstavili na razstavi, v šoli nosilke projekta, odprti za širšo javnost. Ob zaključku razstave bomo razglednice predali humanitarnim organizacijam. Te jih bodo razdelile med ljudi, da bodo začutili, da niso sami.

6. Rok prijave je 15. 10. 2021 – prosimo, da izpolnjeno prijavnico s čitljivimi podatki pošljete po elektronski pošti vodji projekta na elektronski naslov mrokavec@gmail.com.

7. Ob zaključku projekta mentorji izpolnite še evalvacijsko poročilo in ga pošljite vodji projekta na elektronski naslov mrokavec@gmail.com, do 31. 1. 2022.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica: Danica Šalej

Vodja projekta: Mateja Rokavec

Prijavnico lahko pošljete na: mrokavec@gmail.com oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE.

UNESCO projekt Moder stol – nekdo misli nate

Kot v preteklih letih smo tudi v tem šolskem letu izvedli UNESCO projekt Moder stol – nekdo misli nate. Gre za projekt OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki želi mlade povezovati z zelo uporabnim vsakdanjim predmetom – stolom.

V letošnjem letu smo obnovili stari leseni stol, ki je potreboval prenovo.

S stola smo najprej oluščili predhodno barvo in ga pobarvali z modro. Modra barva namreč predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem. Na stol smo nato z belo barvo pisali misel »Nekdo misli nate« v številnih jezikih in pisavah sveta ter ga poslikali z različnimi simboli. Napis »Nekdo misli nate« namreč ponazarja strpnost, modrost, sodelovanje med generacijami, solidarnost, hrepenenje, je izraz sočutja do sočloveka. Različnost poslikav pa ponazarja, da smo ljudje drugačni, vendar nas kljub temu druži nekaj skupnega – sočutje do sočloveka.

Stol smo želeli narediti še bolj uporaben, zato smo ga postavili kar v učilnico, kjer otroci lahko sedejo nanj kadarkoli. Kasneje bo stol dobil svoje mesto na hodniku 1. triade, kjer bo vsakodnevno sporočal učencem, da niso sami, saj nekdo misli na njih.

V projektu so sodelovali učenci in učenke 3. a razreda.

Vodja projekta: Suzana Fideršek