Projekti

Veselje do znanosti 2022

Da bi mladim čim bolj približali naravoslovne znanosti,  na Gimnaziji Celje – Center že vrsto let pripravljajo prireditev Veselje do znanosti. Poteka v okviru projekta UNESCO ASP mreže Slovenije. Udeležili smo se je tudi letos, in sicer v četrtek, 10. novembra. Delavnica je bila namenjena nadarjenim učencem 9. razreda v okviru projekta »Brihtne bučke«.

Na OŠ Frana Kranjca in Gimnaziji Celje – Center se zavedamo, da se ne učimo le, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti.

V uvodnem delu letošnje prireditve smo prisluhnili predavanju dr. Toma Turka, ki je spregovoril o vlogi in pomenu znanosti v današnjem času. V drugem delu smo sodelovali na treh delavnicah: Kemija iz domače kuhinje, Čarobni svet kapljic in Čarobni plini.

Nekaj utrinkov s prireditve si lahko ogledate na fotografijah.

Mentorica Barbara Petan

Prvošolci v “LEAF-U”

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih smo v jesenskem času obiskali gozd, ga raziskovali, nabirali drevesne liste in plodove, jih med seboj primerjali in z njimi tudi ustvarjali.

Pri urah spoznavanja okolja smo ugotavljali lastnosti listnatih in iglastih dreves in jih določevali po drevesnem ključu. Znanje smo utrdili z igro Spomin in reševanjem učnih listov.

Komaj čakamo na novi letni čas, da vidimo, kaj se v gozdu dogaja takrat.

Učenci 1. razredov z učiteljicami

Praznujemo Erasmus dneve na naši osnovni šoli in drugod po Evropi

Zaključujemo  Erasmus projekt KA1  z naslovom  Priložnosti za učenje in širjenje znanja in uspešno prenašamo primere dobrih praks med učence in ostale sodelavce na šoli v pouk in druge dejavnosti (projektni dnevi, interesne dejavnosti…).

Za boljše počutje in premagovanje težav  na šoli  uvajamo 15 minutni SPROSTITVENI REKREATIVNI ODMOR, ki bo tematsko obarvan in bo vseboval različne sprostitvene dejavnosti, jogo, meditacijo, ples, dejavnosti in druženje  na prostem in nasploh učence uvajal v zdrav življenjski slog.

Z ustreznim pristopom  in  z novimi znanji tehnik sproščanja želimo pomagati učencem pri odpravljanju stresnih situacij in dobrega psihofizičnega počutja v šoli. Želimo, da se učenci v šoli čim bolje počutijo in uspešno premagujejo  težave pri učenju, ocenjevanju znanja,   so uspešni v odnosih med sošolci ipd.

Ustvariti  želimo ravnovesje med delom in sproščanjem, zato je sprostitveni rekreativni odmor namenjen vsem učencem od 1.– do 9. razreda.

Sprostitveno rekreativni odmor bomo  izvajali enkrat mesečno. Tako bodo tekom leta učenci lahko rotirali in se udeležili različnih dejavnosti sprostitveno rekreativnega odmora.

DREVO = ŽIVLJENJE

nacionalni projekt 2022/2023

Tema:
7. globalni cilj – CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 7. globalnemu cilju – CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo povečati delež obnovljivih virov energije, podvojiti energetsko učinkovitost, okrepiti mednarodno sodelovanje in olajšati dostop do raziskav na področju čiste energije ter čiste energetske tehnologije. Do leta 2030 želijo razširiti infrastrukturo in posodobiti tehnologijo za sodobno ter trajnostno splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Potek projekta

 1. S skupino učencev, oddelkom ali posameznimi učenci izvedite učno uro, delavnico na izbrano temo – CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA. Različne možnosti delavnic lahko najdete na spletnih straneh in v priročniku Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj.

 2. Delavnica naj spodbuja elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost. Seznanite učence z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do elektrike za kar več kot milijardo ljudi, ki živijo v revnejših četrtih. Poudarite razliko med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija vetra, potencialna energija vode) in neobnovljivimi viri (fosilna goriva), ki jih mnogo hitreje uporabljamo, kot pa v naravi nastajajo. Učenci naj spoznajo prizadevanja ter možnosti za uporabo obnovljivih virov energije. Predstavljena dejstva ustrezno prilagodite glede na starostno skupino otrok.
 1. Kot nadaljevanje delavnice z učenci ustvarite simbolne vetrnice, ki jih opremite z zapisi ali ilustracijami otrok, kako in na kakšne načine bodo sami varčevali z energijo. Vetrnice so lahko iz poljubnega materiala (odpadna plastična embalaža, karton) in poljubno velike, vendar ne manjše kot 30 × 30 cm.
 1.  Tri primere vetrnic pošljite po navadni pošti na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

 2. Rok za oddajo izdelka in evalvacijskega poročila je 14. 4. 2023. Evalvacijsko poročilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com.

 3. Projekt bomo zaokrožili z odprtjem razstave v avli šole ob koncu šolskega leta.
 1. Rok prijave je 28. 10. 2022.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju, raziskovanju, druženju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Kristina Radoš Janežič

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Prijavnico lahko pošljete na: klavdija.krbavac@gmail.com oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2022

logo-os-frana-kranjca
UNESCO pridružene šole

Kazalo vsebine

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Vsebinski potek projekta

1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah  in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog, ipd. Učenci si nato izberejo eno pravico (zaželeno je, da bi se navezovala na pereč problem v vašem kraju), se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.

2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti)

 • Delavnica naj vključuje razpravo na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali in s tem dovolite, da imajo učenci možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo tudi želje oziroma spodbudne misli za ljudi, ki jim je ta pravica kršena.

 • V povezavi z razpravo o izbrani pravici pa naj učenci še likovno-literarno ustvarjajo. Izdelajo poljubni okrasek za novoletno jelko iz poljubnega materiala in mu dodajo kartonček/listič z napisano/narisano željo oziroma spodbudno mislijo v obliki risbe (mlajši otroci), pesmi, besedila, besede/besedne zveze … Zaželeno je, da bi nekaj vaših razglednic odposlali ustreznim humanitarnim organizacijam v vašem kraju in s tem osmislili in aktualizirali ta dogodek.

3. Enega do največ tri okraske pošljite najkasneje do 1. decembra 2022 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE. Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole.

4. Zaželeno je, da projekt meseca decembra aktualizirate še s pisanjem apelov  Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty international. Vsa navodila za pisanje najdete na njihovi spletni strani.

5. Projekt bomo zaključili 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic, kjer bomo NOVOLETNE OKRASKE razstavili na razstavi v šoli nosilke projekta, odprti za širšo javnost. Ob zaključku razstave bomo okraske predali humanitarnim organizacijam. Te jih bodo razdelile med ljudi, da bodo začutili, da niso sami.

6. Rok prijave je 15. 10. 2022 – prosimo, da izpolnjeno prijavnico s čitljivimi podatki pošljete po elektronski pošti vodji projekta na e-naslov anja.kunej@guest.arnes.si.

7. Ob zaključku projekta mentorji izpolnite še evalvacijsko poročilo in ga pošljite vodji projekta na e-naslov anja.kunej@guest.arnes.si, do 31. 1. 2023.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica: Kristina Radoš Janežič

Vodja projekta: Anja Kunej

Prijavnico lahko pošljete na: anja.kunej@guest.arnes.si oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE.

UNESCO projekt Moder stol – nekdo misli nate

Tudi v šolskem letu 2021/22 smo sodelovali v UNESCO projektu Moder stol – nekdo misli nate, katerega nosilka je OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Tokrat so učenci v podaljšanjem bivanju na modro pobarvali stari leseni stol, ki smo ga dobili s fakultete. Stol so učenci najprej pobrusili z brusilnim papirjem, nato pa ga pobarvali z modro akrilno barvo. Modra barva predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem.

Ko se je modra barva na stolu posušila, so učenci z rumeno barvo najprej zapisali ime projekta in njegov slogan (Modri stol – nekdo misli nate), kar ponazarja strpnost, modrost, sodelovanje med generacijami, solidarnost, hrepenenje, sočutje,… Pogovorili smo se za kaj vse smo hvaležni in se dogovorili, da na stol z rumeno barvo z besedami od A do Ž to tudi zapišemo.

Stol smo postavili v učilnico 1. b razreda, da učencem vsakodnevno sporoča, da niso sami, saj nekdo misli na njih, prav tako pa se lahko na njem odpočijejo ali s pomočjo mizice kaj narišejo oz. napišejo.

V projektu so sodelovali učenci in učenke 1. b razreda.

Vodja projekta: Suzana Fideršek

Zaključek projekta DREVO = ŽIVLJENJE 2022

V tem tednu smo na šoli ponovno uspešno zaključili naš nacionalni projekt, ki ga izvajamo že vse od leta 2005, z namenom vzgajati, ozaveščati in usposabljati mlade za sprejemanje aktivne vloge v življenju kot dela globalne vizije sveta.

Osnovno vodilo projekta je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu smo spoznavali 6. globalni cilj, ki nosi naslov ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

V delavnicah smo učence seznanili z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do čiste pitne vode ter osnovnih sanitarij za mnoge ljudi sveta. Spomnili smo se zakaj je voda ključna za življenje in ugotovili, da jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki naj bi bila dostopna vsem. Ogledali smo si različne posnetke, ki opozarjajo na problem čiste pitne vode ter pri učencih želeli spodbuditi kritično mišljenje ter zavedanje pomembnosti njihove lastne aktivnosti.

Učenci so nato v obliki zapisa, misli ali ilustracije naredili:

 • OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo;
 • ZAPIS ZAKAJ SO HVALEŽNI, da imajo na voljo čisto pitno vodo;
 • NAČRT, kako bi lahko sami pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti voda.

Pri raziskovanju in ustvarjanju se nam je ponovno pridružilo veliko število osnovnih, srednjih šol ter vrtcev. Ob zaključku projekta smo pripravili razstavo vseh izdelkov, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

OŠ Frana Kranjca – gostiteljica srečanja Erasmus projekta Gozd – naš vseživljenjski učitelj

17. maja smo v okviru Erasmus plus projekta Gozd- nas vseživljenjski učitelj / Forest – Our Lifelong teacher na OŠ Frana Kranjca Celje organizirali zaključno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev iz Slovenije, Srbije in Italije ter predstavnikov EKO šole Slovenije.

Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju spoznavanja in učenja v in o gozdu, priprava gradiv, zloženk, didaktičnih iger, opolnomočenje na področju globalnih izzivov okoljske vzgoje s poudarkom na pomenu gozdov in inkluzivno vključevanje otrok in učencev v dejavnosti na prostem. Projekt bo trajal 19 mesecev (od 1. februarja 2022 do 1. septembra 2023); v tem času bodo izvedene tri mobilnosti, v vsaki državi po ena. Prvo srečanje vseh udeležencev je potekalo  v Sloveniji od 14.  do  17. maja.

Srečanje za 32 gostov  smo začeli s petjem ljudskih pesmi našega zborčka prvošolcev ter z nagovorom dobrodošlice  članice projekta Vlaste Prevolšek, sledil je pozdrav ravnateljice Danice Šalej in pozdrav podžupanje Brede Arnšek.

V nadaljevanju so učenci vodniki skupaj s koordinatorico EKO šole Natašo Kerznar in učiteljico angleščine Veroniko Jelen Polak predstavili našo šolo, po naših idejah zasnovan in organiziran mednarodni projekt Drevo je življenje in temo letošnjega leta Voda. Gostje so si v avli lahko ogledali tudi razstavo fotografij številnih dejavnosti  na prostem in   dejavnosti  gozdne pedagogike, ki jih že vrsto let izvajamo v vseh letnih časih sami ali ob pomoči gozdnih pedagogov Zavoda za gozdove Celje.  

Sledil je ogled šolskega vrta pod mentorstvom Mateje Štor,  ki je tudi koordinatorica EKO šole,  in predstavitev naših aktivnosti  EKO šole, s poudarkom na varčevanju energije, ločevanju odpadkov, recikliranju in izdelovanju izdelkov iz odpadnih snovi ter ogled EKO kotička na šoli. Udeleženci  so si ogledali tudi video o gozdni pedagogiki, v katerem smo prestavili možnosti vključevanja gozdnega pedagoga v pouk na vsa predmetna področja in prikazali nekaj primerov dobre prakse, t.i. gozdna matematika, umetnost z naravnimi plodovi, socialne veščine v gozdu ipd.

Gostje in vodstvo EKO šole so bili s predstavitvijo  dejavnosti na naši šoli in gostoljubnostjo izjemno zadovoljni, izjemno všeč jim je bila tudi naša šola,  mesto Celje in nasploh Slovenija, njene naravne lepote in urejenost.

Erasmus Helsinki 2022

Učiteljice Vlasta Prevolšek, Darinka Čobec in Veronika Jelen Polak uspešno zastopajo našo šolo v Helsinkih na Finskem. Seznanjajo se s finskim izobraževalnim modelom. V ponedeljek so šolo Frana Kranjca in slovenski sistem šolanja predstavile še preostalim udeležencem iz treh držav.