eras        

         


 Raziskovalne naloge


 Projekti

UnescoASP-net Mednarodni projekt Drevo = življenjeUčenje z e-gradiviMednarodno sodelovanjeDidaktika ocenjevanjaProstovoljstvoEvropska vasEko šolaZdrava šolaShema šolskega sadja  - Brez težavTelovadba za možganeMediacija -Berem, … -Bralni klubS tačko v rokiBrihtne bučke - iEARN Z LEGOM SEŽEMO DLJE

 


UNESCO ASPnet

UNESCO ASP

Naša šola je že 17 let ena izmed 7900 izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 176 državah sveta. Ponosni smo na mednarodni status Pridruženih Unesco šol (Unesco ASPnet), ker je to za nas dosežek in priznanje dolgoletnega dela Unesco poslanstva. Unescove ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:

 1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
 2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
 3. Mir in človekove pravice
 4. Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo otroke in mladino pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se biti.
 4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos bomo sodelovali v naslednjih Unesco projektih:

 • Dobre vesti iz naše šole in našega mesta (M. Rokavec)
 • Tabor ustvarjalcev Dobrih vesti (M. Rokavec)
 • Eno Tree Planting (A. Mlinarič)
 • Vzgajamo zelišča: v starem iščemo novo (A. Mlinarič)
 • Pletemo niti mreže (A. Žekar)
 • Menjaj branje in sanje (A. Žekar)
 • Unesco ASP tek mladih (M. Irgolič)
 • Unesco vrtički (M. Štor)
 • Učenec poučuje (D. Čobec)
 • Veselje do znanosti (B. Petan)
 • Otroštvo podaja roko modrosti (M. Lajh)
 • Dan človekovih pravic (A. Kunej)
 • Z odra na oder (D. Milojević)
 • Moder stol – Nekdo misli nate (N. Lamper)
 • Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik (S. Hriberšek)

V Evropskem tednu kulturne dediščine bomo izvedli Unesco dan – Moje mesto skrivnosti šepeta (S. Hriberšek), ko se učenci preselijo iz šolskih klopi na ulice mestnega jedra in na ta način spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja.

Koordinatorica: Dragica Milojević


Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE

 

OZN je sprejela Agendo 21, ki jo sestavlja 17 globalnih ciljev, obvezujočih do l. 2030 za vso mednarodno skupnost. Letošnja tema  projekta DREVO = ŽIVLJENJE je 1. globalni cilj – ODPRAVA REVŠČINE. Naš pristop je globalno učenje kot vseživljenjski proces, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo, kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega razvoja. Želimo, da učenci razumejo vzroke za nastanek revščine, se znebijo morebitnih predsodkov, razmišljajo o rešitvah ter najdejo načine, kako lahko sami po svojih močeh prispevajo k izboljšanju obstoječega stanja. K sodelovanju bomo pritegnili čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Vodja: Nejc Lamper

   več >>>


Projekt UČENJE Z e-GRADIVI IN PREVERJANJE ZNANJA V SPLETNI UČILNICI

Živimo v času, ko računalniki in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) posegajo v vse segmente našega življenja. Zato je srečevanje učiteljev in učencev z IKT v današnjem pedagoškem procesu neizogibno. Bistvena naloga projekta je izdelava in uporaba različnih IKT-medijev in interneta pri pouku (e-gradiv, elektronskih power point prosojnic, slikovnega materiala s spleta, uporaba brezplačnih programov in proste programske opreme, komunikacija preko elektronske pošte ...) ter pouk s tem popestriti in obogatiti. Klasične pedagoške metode nadgrajujemo s sodobno IKT-tehnologijo (spletna učilnica, interaktivna e-gradiva, spletni testi znanja, dinamične spletne strani, interaktivna tabla). Zametki tovrstnega virtualnega učnega prostora so že narejeni v spletni učilnici Osnovne šole Frana Kranjca, ki jo bomo nadgrajevali. Vsekakor je uporaba sodobne IKT-tehnologije za učence zanimiva, priročna in omogoča aktivno usvajanje znanj in veščin, spodbuja k  aktivnosti in ustvarjalnosti ter omogoča visoko motivacijo.

Koristne povezave:

·         Šolska spletna stran kot učno središče: http://www2.arnes.si/~oscefk1s/ucno/index.htm

·         Spletna učilnica Osnovne šole Frana Kranjca: http://321.gvs.arnes.si/moodle/

Koordinator: Bojan Rebernak


Mednarodno sodelovanje  na naši šoli

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov: i EARN, Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne informacijske komunikacijske tehnologije (e- pošta, blog, videokonferenca, skype ipd.), kjer učenci izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke, ipd. iz različnih predmetnih področij. Še vedno je naša naloga vključevanje čim večjega števila učiteljev na e-Twinning portal, E- Twinning akcija pomeni spletno sodelovanje vsaj dveh partnerjev iz različnih šol (držav) v skupnem projektu, ki lahko traja samo eno šolsko uro ali pa tudi več let. Vsako leto na šoli gostimo tudi mednarodne skupine učencev in ostale goste, kjer jim predstavimo šolo, kraj in Slovenijo.

Oddali smo prijavo SVET V UČILNICI za obisk tujega študenta na šoli. Le-ti prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+ in želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske šole; načrtujemo dva enodnevna obiska študentov.

Sporočamo tudi razveseljivo novico, da smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva EU v okviru programa Erasmus+ za 4 učne mobilnosti strokovnih delavk v vrednosti cca. 9500 EUR. Naslov našega dvoletnega projekta je SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA. S projektom želimo dvigniti kvaliteto poučevanja in učenja, narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen, kjer bi bili učenci z novimi pristopi, metodami in tehnologijami še bolj motivirani za pridobivanje znanja in aktivni udeleženci v procesu poučevanja in učenja. O konkretnih učinkih in širjenju rezultatov našega projekta pa vas bomo sproti obveščali pod zavihkom Erasmus +. 

Strokovni delavci bomo tudi v tem šolskem letu spremljali aktualne razpise v okviru Cmepiusa in MIZŠ, urejali dokumentacijo ter se udeležili spopolnjevanj.za mednarodno dejavnost.

Vodja projekta: Vlasta Prevolšek


Projekt  PROSTOVOLJSTVO

Glede na izkušnje preteklih let smo se odločili, da tudi v letošnjem letu nadaljujemo in nadgrajujemo projekt Prostovoljstva na naši šoli.

V letošnjem šolskem letu bomo skušali uresničiti naslednje naloge:

 • prostovoljno delo v oddelkih podaljšanega bivanja,
 • razširili medsebojno učno pomoč,
 • pomoč v šolski knjižnici,
 • krepili bomo sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (načrtovana individualna druženja, kulturne prireditve, razne akcije itd.),
 • udeležili se bomo različnih akcij (NIVEA – Podajte nam roko, zbiranje zamaškov, zbiralne akcije za otroke iz socialno šibkejših družin) …

Cilji projekta so:

 • učenci osebnostno razvijajo in dozorevajo,
 • učenci spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
 • učenci razvijajo občutek sočutja in empatije,
 • učenci odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela,
 • učenci osebnostno bogatijo in rastejo.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih ter pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom.

Vodja projekta: Nataša Kerznar


Projekt EVROPSKA VAS

Evropska vas je projekt, v katerem naša šola sodeluje že od vsega začetka. Projekt ima posebno dodano vrednost, saj v njem sodelujejo vsi učenci naše šole. Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete.

V šolskem letu 2016/2017 bo dan potekal v duhu nogometa, plutovine, raziskovalcev.. ko se bomo podali na raziskovanje Portugalske. Spoznanja in izdelke tehničnega dne, bomo skupaj z nastopom predstavili v mesecu maju. Učenci bodo skozi celo šolsko leto spoznavali njeno zgodovino, kulturo, navade, običaje, glasbo, kulinariko … V okviru projekta bomo izvedli tehniški dan, kjer bodo vsi učenci  sodelovali v delavnicah, spoznavali državo na različne načine in izdelovali izdelke, ki jih bomo predstavili v avli šole. Na zaključni prireditvi projekta ob dnevu Evrope se bomo z izdelki predstavili na stojnici sredi mesta Celja in s kulturnim programom.

Mentorica: Veronika Jelen Polak  


EKO ŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt »Ekošola kot način življenja« je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Že drugi leto zapored pa se lahko pohvalimo z nazivom Planetu Zemlja prijazna šola.

Sodelovali bomo v projektih:

-          ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove),

-          LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS,

-          RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, 

-          EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (literatura z ekološko tematiko) in

-          EKOKVIZ.

Koordinatorici: Eva Ambrož Hažič in Mateja Štor

 več >>>


EKORGOV KLUB in EKORGOV KVIZ

Ekorgov klub je nastal na pobudo Mestne občine Celje in v njem sodelujejo vse celjske osnovne šole. Cilj projekta je učenje odgovornega ravnanja z okoljem ter sodelovanje otrok v različnih okoljskih aktivnostih (zbiranje odpadnega papirja, raziskovalne naloge, tehniški dnevi z okoljsko vsebino, udeležba pri spomladanskih čistilnih akcijah ipd.).

V okviru Ekorgovega kluba bodo potekale dodatne dejavnosti.

Mentorica: Aleksandra Velenšek


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah duševno zdravje.

 

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja, dodatna ponudba sadja in kruha v šolski avli, izvajanje Sheme šolskega sadja in zelenjave, omogočanje hidracije vsem učencem (pitniki);
 • tekmovanje za čiste zobe (za učence 1.–5. razreda);
 • sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • ponovna uvedba minute za zdravje v glavnem odmoru v vseh oddelkih;
 • poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 • sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov, izvajanje delavnic »10 korakov do boljše samopodobe« v okviru razrednih ur tretje triade;
 • celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE;
 • izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda;
 • preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7.9. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega, Kaj pa če…ne, Sodobne zasvojenosti, Zdrava spolnost;
 • delavnica »Oh, ta ljubezen« za 9. razred;
 • delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • izvajanje programa Janija Prgića »8 krogov odličnosti« v 4.-9. razredih;
 • zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • zdr.-vzgojna predavanja ob sistematskih pregledih na šolskem dispanzerju;
 • organizacija preventivnih predavanj za starše;
 • tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …
 • sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

 

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek


Shema šolskega sadja

Je sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije. Namen ukrepa je učencem ponuditi čim več svežega sadja in zelenjave lokalne pridelave, izvajati izobraževalne aktivnosti, ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže pri učencih in s tem zmanjšati tveganje za bolezni sodobnega časa.

Tudi v tem šolskem letu bomo učencem poleg že ponujenih obrokov enkrat tedensko ponudili zdrav in osvežilen sadež ali zelenjavo.


BREZ TEŽAV

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri šolski klimi ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, pri razrednih urah izvajamo različne delavnice ter v okviru spodbujanja bralne pismenosti beremo predpisano knjigo, ki se vsebinsko navezuje na obravnavane teme. Za učence tretje triade vključujemo vsebine projekta TO SEM JAZ (TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe. V letošnjem šolskem letu bomo za učence druge in tretje triade vključili tudi vsebine programa 8 KROGOV ODLIČNOSTI.

Knjige z določeno tematiko bodo letos učenci prebrali samostojno.

Okvirni cilji:

-     skrb za pozitivno klimo v oddelkih,

-     s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,

-     naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,

-     spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,

-     spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,

-     naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,

-     razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,

-     razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno samopodobo.

TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:

 1. razred: DA NAM BO LEPO  (knjiga POMEMBNE BESEDE)
 2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI)
 3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE  (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ)
 4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM  (knjigi ANICA IN VELIKE

ter JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, ODGOVORNOST

 1. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA  (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAJMO NEKAJENJE PREDANOST, GOVORI Z DOBRIM NAMENOM
 2. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, O TEBI, ODRAŠČAMO

(knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ - SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, FLEKSIBILNOST; TO JE TO

7. razred: O PRIJATELJSTVU (knjiga OSICA MAJA); NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM SE IN   SE SPREJEMAM (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM PRIJATELJE (TSJ); POSTAVIM SE ZASE (TSJ), NAPAKE VODIJO K USPEHU

8. razred: UČIM SE UČITI (knjiga KODRLAJSASTI PITON); POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO (TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ), INTEGRITETA

9. razred: STRPNOST IN MI (knjiga CHANDRA); NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, SKUŠAM JIH REŠEVATI (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ); PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE (TSJ), URAVNOTEŽENOST

Vodja projekta: Jana Draksler


TELOVADBA ZA MOŽGANE (Brain Gym)

                                                           

Sposobnosti učenja imamo vsi, še posebej hitro se učijo otroci v svojih najrosnejših letih.  Brain Gym je namenjen spodbuditvi delovanja možganov, da ostanejo sveži, mladostni, dojemljivi, odprti, sprejemljivi. Brain Gym je posebna vrsta vadbe, ki spodbudi delovanje možganov ter pospeši koordinacijo in povezovanje med levo in desno možgansko polovico.

Otroci in tudi odrasli se naučijo uravnovešati svoje aktivnosti glede na desno in levo možgansko polovico. Brain Gym je orodje za vseživljenjsko učenje. Obsega enostavne vaje, podobne gibom, ki smo se jih naučili v prvih treh letih življenja. Gibi vzpostavljajo naravno razvojno okolje človeka. Večletne klinične raziskave so pokazale odlične rezultate, kar je opisano v mnogih znanstvenih člankih. Torej je metoda enostavna, preprosta in učinkovita.
Vadba, ki jo izvajamo, obsega vaje za koordinacijo, koncentracijo, povezovanje leve in desne možganske polovice, sproščanje stresa, izboljšuje sposobnosti učenja (branje, pisanje, računanje in druga področja).

Vodji projekta: Iris Frelih, Mateja Štor


MEDIACIJA

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim tudi letos ponujamo mediacijo. Mediacije se izvajajo v skladu z urnikom. Lanskoletni vrstniški mediatorji bodo izvajali vrstniške mediacije, novega uvajanja pa letos ne bo. Izkušnje iz prejšnjih let so namreč pokazale, da na ta način radi rešujejo spore tako tisti učenci, ki so vključeni v spor, kot usposobljeni vrstniški mediatorji.

Vodja: Veronika Jelen Polak


BEREM, PIŠEM, RAZUMEM, DOŽIVLJAM 

Branje omogoča hitro sprejemanje vsakdanjih informacij, lažje razumevanje učne snovi, boljše medosebne odnose in odprtost za nova spoznanja. Bralec ima notranje polno življenje, bolje spoznava sebe in druge.

Prednostna naloga šolskega razvojnega projekta je izboljšanje bralne pismenosti na vseh ravneh pouka. Veliko pozornosti bomo namenili spremljanju napredka branja, pisanja ter govornega in pisnega izražanja vsakega učenca ne samo pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih. V ta namen uvajamo branje v dvojicah v OPB in ŠK. Močan bo poudarek na učenju bralnih strategij, ki omogočajo učinkovitejše učenje.

 


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se neposredno povezujejo z branjem.

Tako zajema pouk (domače branje), dejavnosti ob pouku (angleška, nemška, eko, zgodovinska bralna značka) in izven (Bralna značka, Mega kviz, 8. september – mednarodni dan pismenosti, 27. april – svetovni dan gledališča), Rastem s knjigo, ter šolsko knjižnico, ki predstavlja vezni člen vseh naštetih ravni.K dvigu bralne pismenosti in interesa za književnost prispevajo tudi avtorji otroške in mladinske literature. Letos bomo gostili pisatelja Primoža Suhodolčana. Vas, dragi starši, pa vabimo, da tudi vi berete svojemu otroku ali z njim, vsak dan.

 

Vodja: Dragica Milojević


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet.

Cilji projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • Predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti, itd.).
 • Zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …).
 • Svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov.
 • Organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …
 • Spletni časopis – predstavitev prispevkov o živalih.
 • Predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij, aktualnih dogajanj, prispevkov učencev v vitrini šole.
 • Informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu  na spletni strani.
 • Idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

 

Vodja projekta: Nataša Meštrov

   več >>>


BRIHTNE BUČKE

Po 23 letih načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga poskušamo uglasiti s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

v     odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši);

v     diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;

v     vključevanje in priprava nadarjenih učencev za tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;

v     neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev;

v     individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti.

Delavnice v tem šolskem letu:

vsebina mentor razred
Literarne in naravoslovne delavnice V. Prevolšek 4. razred
Živalske novice, Herbarij N. Meštrov 4., 5. razred
Kamnine in fosili N. Brežnik 5. razred
Šolski ekovrt, Ekoface S. Lončar 5. - 8. razred
Šolski radio K. R. Janežič 5. - 9. razred
Gozd, prst, voda S. Hriberšek 6. razred
English club V. J. Polak 6. – 9. razred
Naravoslovne in fizikalne delavnice J. Rotovnik 6. - 9. razred
Konstruktorstvo, reciklirne delavnice T. Remih 6. - 9. razred
Biološke in kemijske delavnice B. Petan 8., 9. razred

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko


Projekt DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA

Učitelji na naši šoli se zavedamo pomena  vrednosti znanja, zato nenehno  izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Temeljni namen projekta je spodbujanje procesa učenja - razvijanje učenčevih potencialov, upoštevanje učenčevih interesov in posredovanja navodil, kako učenca naučiti se učiti. 

Ustvarjanje pogojev za dvig kakovostnega znanja uresničujemo s formativnim spremljanjem procesa učenja, kjer učitelj opazuje in spremlja učenčeva močna in šibka področja,  vodi posameznega učenca k napredku v znanju in poučevanje oz. učenje diferencira oz. individualizira glede na potrebe, interese in zmožnosti učenca. Učitelj učence spodbuja k raziskovanju in opazovanju, k  reševanju problemov, k uporabi različnih virov informacij pri učenju ter ga  usmerja, da sam  prevzema odgovornost za svoje znanje in učenje. Izjemnega pomena v projektu je tudi nudenje sprotne povratne informacije za izboljšanje učenja, kjer učitelji oceno pogosto zamenjamo z navodili, kako se bolje naučiti.

Projektna skupina: Nevenka Brežnik, Jana Draksler, Eva Ambrož Hažič, Nataša Meštrov, Sergeja Lončar, Anja Kunej, Vlasta Prevolšek, Mateja Štor, Veronika Jelen Polak, Adrijana Mlinarič, Kristina Radoš, Nataša Kerznar.

Koordinatorica: Darinka Čobec

Povezava: http://www.zrss.si/

 


iEARN

V letošnjem letu bomo na šoli z učenci 1. – 4. razreda izvajali projekt “Holiday Card Exchange” oz. “Izmenjava voščilnic”, ki poteka v okviru neprofitne organizacije iEARN. Temeljni namen organizacije je mlade spodbuditi k razmišljanju o tem, kako lahko sami doprinesejo h kvaliteti življenja na našem planetu, njihov moto pa se glasi: »Učenje s svetom, ne le o njem.«

Učencem želimo v okviru projekta:

 • predstaviti različne države sveta,
 • omogočiti, da se seznanijo z drugimi kulturami in načinom življenja vrstnikov s celega sveta,
 • pokazati, da lahko le z lepo mislijo in malenkostjo marsikomu polepšamo praznične dni in obenem obogatimo sebe,
 • omogočiti, da s pomočjo izmenjave voščilnic vzpostavijo stik z vrstniki in ujamejo utrinke njihovega življenja v času praznikov in življenja nasploh.

Kako bo potekal projekt?

Učitelji, ki bodo sodelovali v tem projektu bodo dobili državo, s katero bodo sodelovali oz. si izmenjali voščilnice.

Projekt bo potekal od oktobra 2015 do januarja 2016.

 1. SEZNANITEV S SODELUJOČO DRŽAVO

Učence seznanimo s sodelujočo državo (s pomočjo Power point predstavitve, filmov, glasbe, likovne umetnosti, športa, …). Predstavimo jim znamenitosti države in jih spodbudimo k temu, da jo primerjajo s Slovenijo. Koordinatorjem se preko elektronske pošte predstavimo in jih prosimo fotografije, ki jo lahko pokažemo učencem. Prav tako se z njimi dogovorimo, kako bo izmenjava voščilnic potekala.

 1. USTVARJALNO DELO

Iz odpadne embalaže izdelajmo voščilnice (lahko samo eno, po želji). Učence povprašajmo, kaj bi želeli sporočiti otrokom po svetu. Svoje misli in želje zapišejo na voščilnico. Izdelamo ali poiščimo nekaj simbolov Slovenije (zemljevid, razglednice, zastavo, grb, …) in jih pošljemo skupaj z voščilnico.

 1. PRIPRAVA PAKETOV

Ko bodo voščilnice izdelane jih pošljemo državi, ki nam je bila predpisana.

Vodja projekta: Mateja Štor


INOVACIJSKI PROJEKT - Z LEGOM SEŽEMO DLJE

V letošnjem šolskem letu bomo znova izvajali inovacijski projekt Z Legom sežemo dlje.

V okviru projekta bomo aktivno razvijali koncept, ki v ospredje postavlja posameznika in skušali vzpostaviti učno okolje, ki mu bo omogočalo lastno konstrukcijo znanja. S pomočjo različnih aktivnosti bomo učence spodbujali, da bodo pri pouku aktivnejši in bolj motivirani.

V sklopu projekta bomo spoznavali kroge odličnosti in jih skušali s pomočjo Lego gradnikov in programske opreme še bolj osmisliti in ozavestiti.   

CILJI PROJEKTA:

 • Pri učencih spodbujati ustvarjalno in kritično mišljenje.
 • Spoznavanje in ozaveščanje 8 krogov odličnosti.
 • Spodbujanje kreativnosti in razvijanje domišljije učencev.
 • Učencem dopustiti, da v učnem procesu sami pridejo do originalnih zamisli oz. rešitev.
 • Razviti različne strategije dela z Lego gradniki.

Vodja projekta: Alja Žekar


 

V letošnjem šolskem letu smo prijavili dva inovacijska projekta:

Naravoslovni dan Dan zdravja.

Šola je prostor, ki pomembno vpliva na vzgojo otrok, kamor sodi tudi vzgoja za zdravje. V dinamiki današnjega časa pogosto pozabljamo na lastno zdravje, zato želimo skozi različne dejavnosti vsem učencem ponuditi priložnost pridobivanja znanja s področja varovanja in krepitve zdravja.

V okviru projekta bomo še aktivneje razvijali pristop, ki bo učence spodbudil, da bodo aktivnejši in bolj motivirani v skrbi za svoje zdravje.

Cilja projekta sta spodbujati ustvarjalno in kritično mišljenje pri učencih in spoznavanje 8 krogov odličnosti.

 

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek

Inovacijski projekt Portfolio pri pouku angleščine

Portfolio in metoda formativnega spremljanja učenca sta elementa pouka, ki omogočata, da učitelj sledi individualno napredku učenca, se posveti njegovim posebnostim, ga spodbuja,  mu posreduje kvalitetno povratno informacijo. Ta učencu služi kot predlog za izboljšanje. Portfolio je mapa dosežkov, kjer se zbirajo dosežki učencev po točno določenih in naprej znanih kriterijih.

 

Vodja projekta: Aleksandra Velenšek

 


Raziskovalne naloge

Soočiti se z neznanim, to raziskovati in iskati najboljše možne rešitve, je za marsikoga v življenju velik izziv. Z mladimi raziskovalci se bomo tudi letos lotili tem, ki so zanje primerne, jih osvetlili iz vseh zornih kotov in razmišljali o možnih rešitvah ter o možnostih praktične uporabe. Tako bomo učence pripravili na samostojno in kritično presojanje o perečih problemih ter jih navajali na samostojno reševanje problemov, s katerimi se bodo srečevali v življenju.

Letos načrtujemo šest raziskovalnih nalog. Mentorji mladim raziskovalcem bodo: Iris Frelih, Sabina Hriberšek, Veronika Jelen Polak, Barbara Petan, Bojan Rebernak in Jana Draksler.

Koordinatorica raziskovalne dejavnosti: Jana Draksler

 

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah duševno zdravje.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

-       dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja, dodatna ponudba sadja in kruha v šolski avli, izvajanje Sheme šolskega sadja in zelenjave, omogočanje hidracije vsem učencem (pitniki);

-       tekmovanje za čiste zobe (za učence 1.–5. razreda);

-       sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;

-       ponovna uvedba minute za zdravje v glavnem odmoru v vseh oddelkih;

-       poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);

-       sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;

-       sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov, izvajanje delavnic »10 korakov do boljše samopodobe« v okviru razrednih ur tretje triade;

-       celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;

-       izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);

-       izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE;

-       izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda;

-       preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7.9. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega, Kaj pa če…ne, Sodobne zasvojenosti, Zdrava spolnost;

-       delavnica »Oh, ta ljubezen« za 9. razred;

-       delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;

-       izvajanje programa Janija Prgića »8 krogov odličnosti« v 4.-9. razredih;

-       zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;

-       zdr.-vzgojna predavanja ob sistematskih pregledih na šolskem dispanzerju;

-       organizacija preventivnih predavanj za starše;

-       tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …

-       sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek