eras        

        Brez naslova 


Raziskovalne naloge


 Projekti

Nacionalni projekt MOJE PRAVICE - UnescoASP-net Mednarodni projekt Drevo = življenjeUčenje z e-gradiviMednarodno sodelovanjeDidaktika ocenjevanjaProstovoljstvoEvropska vasEko šolaZdrava šolaShema šolskega sadja  - Brez težavTelovadba za možganeMediacija -Berem, … -Bralni klubS tačko v rokiBrihtne bučke ...

 


UNESCO ASPnet

Naša šola je že 18 let ena izmed izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 176 državah sveta. Mednarodni status Pridruženih Unesco šol (Unesco ASPnet) je za nas dosežek in priznanje za dolgoletno delo na vseh Unescovih temah:

 1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
 2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
 3. Mir in človekove pravice
 4. Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju Unesco načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo otroke in mladino pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se biti.
 4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos bomo sodelovali v naslednjih Unesco projektih:

 • Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja (M. Rokavec)
 • Tabor ustvarjalcev Dobrih vesti (M. Rokavec)
 • Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže (S. Hriberšek)
 • Eno Tree Planting (A. Mlinarič)
 • Veselje do znanosti (B. Petan)
 • Učenec poučuje (D. Čobec)
 • Vzgajamo zelišča: V starem iščemo novo (M. Štor)
 • Unesco vrtički – V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano (M. Štor)
 • Otroštvo podaja roko modrosti (M. Lajh)
 • Moder stol – Nekdo misli nate (K. Krbavac)

Unesco dan in Teden kulturne dediščine 2018

Naše knežje mesto Celje ima bogato zgodovino in je zaradi tega zanimivo za odkrivanje ter spoznavanje njegovih znamenitosti. Z našim projektom UNESCO DAN - Moje mesto skrivnosti šepeta smo tudi letos vključeni v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji in s tem naš projekt predstavljamo širši množici.

Učenci na projektni dan skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivajo skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice celjskega mestnega jedra in na ta način učenci spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja. Pri tem se uspešno povezujemo s kulturnimi ustanovami Celja, kjer nam ustrezni strokovnjaki s svojim znanjem pomagajo h kakovostni izvedbi tega dne.

Koordinatorica: Dragica Milojević


Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE

25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

 S projektom DREVO = ŽIVLJENJE bomo v letošnjem šolskem letu pozornost namenili 3. globalni cilj – ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE. Naš pristop je globalno učenje kot vseživljenjski proces, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo, kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega razvoja. Želimo, da učenci razumejo vzroke za nastanek lakote, se znebijo morebitnih predsodkov, razmišljajo o rešitvah ter najdejo načine, kako lahko sami po svojih močeh prispevajo k izboljšanju obstoječega stanja. K sodelovanju bomo pritegnili čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac

   več >>>


Projekt UČENJE Z e-GRADIVI IN PREVERJANJE ZNANJA V SPLETNI UČILNICI

Živimo v času, ko računalniki in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) posegajo v vse segmente našega življenja. Zato je srečevanje učiteljev in učencev z IKT v današnjem pedagoškem procesu neizogibno. Bistvena naloga projekta je izdelava in uporaba različnih IKT-medijev in interneta pri pouku (e-gradiv, elektronskih power point prosojnic, slikovnega materiala s spleta, uporaba brezplačnih programov in proste programske opreme, komunikacija preko elektronske pošte ...) ter pouk s tem popestriti in obogatiti. Klasične pedagoške metode nadgrajujemo s sodobno IKT-tehnologijo (spletna učilnica, interaktivna e-gradiva, spletni testi znanja, dinamične spletne strani, interaktivna tabla). Zametki tovrstnega virtualnega učnega prostora so že narejeni v spletni učilnici Osnovne šole Frana Kranjca, ki jo bomo nadgrajevali. Vsekakor je uporaba sodobne IKT-tehnologije za učence zanimiva, priročna in omogoča aktivno usvajanje znanj in veščin, spodbuja k  aktivnosti in ustvarjalnosti ter omogoča visoko motivacijo.

Koristne povezave:

·         Šolska spletna stran kot učno središče: http://www2.arnes.si/~oscefk1s/ucno/index.htm

·         Spletna učilnica Osnovne šole Frana Kranjca: http://321.gvs.arnes.si/moodle/

Koordinator: Bojan Rebernak


FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

Učitelji se vsakodnevno zavedamo vrednosti znanja, ki ga z vso odgovornostjo in strokovnostjo predajamo svojim učencem. Zato nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Ena izmed kakovostnih oblik dela, ki jo pogosto vključujemo v svoje delo, je formativno spremljanje učenčevega znanja. Gre za proces učenja, ki ga opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.

Učenec je v takšnem procesu vključen v vse dele učne ure, tudi v načrtovanje in vrednotenje, kar še posebej pripomore k dvigu njegove samopodobe. Učenec skozi ta proces postaja samostojnejši, odgovornejši, zna poiskati pot in rešitev, ko je postavljen pred izziv ... Cilj procesa je torej aktiven, zadovoljen učenec, ki vsakodnevno bogati svoje znanje, izkušnje. Le-te lahko prenaša tudi na svoje vrstnike, če se preizkusi v vlogi učitelja v projektu Učenec poučuje.

 

Koordinatorica: Darinka Čobec 


Mednarodno sodelovanje  na naši šoli

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov: iEARN, Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne informacijske komunikacijske tehnologije (e-pošta, blog, videokonferenca, skype ipd.), kjer učenci izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke, ipd. iz različnih predmetnih področij. Še vedno je naša naloga vključevanje čim večjega števila učiteljev na e-Twinning portal, e-Twinning akcija pomeni spletno sodelovanje vsaj dveh partnerjev iz različnih šol (držav) v skupnem projektu, ki lahko traja samo eno šolsko uro ali pa tudi več let.  Vsako leto na šoli gostimo tudi mednarodne skupine učencev in ostale goste, kjer jim predstavimo šolo, kraj in Slovenijo.

Tudi letošnje šolsko leto  želimo na šoli gostiti tuje študente (t. i. projekt SVET V UČILNICI). Le-ti prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+ in želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske šole; načrtujemo dva ali več enodnevnih obiskov študentov.

Nadaljujemo z delom našega dvoletnega mednarodnega  projekta  SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA, za katerega smo v lanskem letu pridobili nepovratna evropska sredstva za strokovno spopolnjevanje 4 učiteljic v tujini.  Namen projekta v drugem letu delovanja je prenos informacij in znanj na ostale strokovne sodelavce, učence, starše  ter ožjo in širšo strokovno  javnost. S projektom želimo prenesti uspešne metode poučevanja,  učenja in medsebojnega sodelovanja ter narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen, kjer bodo učenci še bolj motivirani za pridobivanje znanja in aktivni udeleženci v procesu poučevanja in učenja. V mesecu oktobru bomo izvedli »Teden dejavnosti«  z novimi pristopi s spopolnjevanj. Nekatere dejavnosti pa bomo izvajali  celo šolsko leto. Ob zaključku projekta v maju načrtujemo obširno razstavo. O konkretnih učinkih in širjenju rezultatov našega projekta vas bomo sproti obveščali pod zavihkom Erasmus+.

 V okviru e-Twinning akcij bomo z učenci izvedli dva projekta ACTIVE LEARNING AND TEACHING ABOUT NATURE in ALL ABOUT ME.

Strokovni delavci bomo tudi v tem šolskem letu spremljali aktualne razpise v okviru Cmepiusa in MIZŠ, urejali dokumentacijo ter se udeležili spopolnjevanj za mednarodno dejavnost.

 

Vodja projekta: Vlasta Prevolšek


Projekt  PROSTOVOLJSTVO

 

Leta tečejo, časi se spreminjajo, vendar pa v človekovem življenju še vedno obstaja primarna potreba po komunikaciji, topli in prijazni besedi ter nesebični pomoči drugim. Slednja lahko marsikateremu posamezniku polepša dan, ga spremeni v pozitivnega in nenazadnje na obraz prikliče nasmeh, ki poskrbi, da vsaj za nekaj trenutkov pozabimo na vsakodnevne tegobe in skrbi. Odločili smo se, da tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo in nadgrajujemo projekt Prostovoljstva na naši šoli.

 • Skušali bomo uresničiti naslednje naloge:

  • prostovoljno delo v oddelkih podaljšanega bivanja,
  • razširili medsebojno učno pomoč,
  • pomoč v šolski knjižnici,
  • krepili bomo sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (načrtovana individualna druženja, kulturne prireditve, razne akcije itd.),
  • udeležili se bomo različnih akcij (NIVEA – Podajte nam roko, zbiranje zamaškov in lupinic Kinder jajčk, akcija Podari zvezek, zbiralne akcije za otroke iz socialno šibkejših družin) …

  Cilji projekta so:

  • učenci osebnostno razvijajo in dozorevajo,
  • učenci spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
  • učenci razvijajo občutek sočutja in empatije,
  • učenci odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela,
  • učenci osebnostno bogatijo in rastejo.

  Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih ter pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom.

  Vodja projekta: Nataša Kerznar


Projekt EVROPSKA VAS

Kot vsak leto, bo tudi to šolsko leto naša šola sodelovala v vseslovenskem projektu Evropska vas. V projekt so vključeni vsi učenci šole, in sicer z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja ter spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj tolerance, strpnosti in solidarnosti.

V šolskem letu 2017/2018 bomo spoznavali državo, ki je po imenu, pokrajini, zastavi in naravnih znamenitostih zelo podobna Sloveniji. To je naša slovanska prijateljica Slovaška. Skozi celo šolsko leto bodo učenci spoznavali njeno zgodovino, kulturo, navade, pokrajino, običaje, kulinariko, glasbo in podobno. Na tehniškem dnevu bodo v okviru delavnic izdelovali različne izdelke in tako na izviren in zanimiv način predstavili omenjeno državo. Le-te bomo postavili na ogled v avli šole. Širši javnosti pa bomo nova spoznanja, kulturne in plesne točke ter izdelke, ki bodo nastali na tehničnem dnevu, predstavili v mesecu maju. Ob dnevu Evrope bo namreč v središču Celja potekala zaključna prireditev projekta, ki se je bo udeležila tudi naša šola.

Mentorica: Sabina Hriberšek


EKO ŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – zelene zastave. Že tretje leto zapored pa se lahko pohvalimo z nazivom Planetu Zemlja prijazna šola.

V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje projekte in dejavnosti:

Sodelovali bomo v projektih:

 • - Šolska vrtilnica,
 • - Raziskovalci biotske raznovrstnosti, 
 • - Star papir zbiram, prijatelja podpiram,
 • - Ekobranje za ekoživljenje in
 • -

Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • - Ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov,
 • - Zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • - Zbiralna akcija odpadnih baterij,
 • - Zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev,
 • - Zbiralna akcija hrane za živali,
 • - Zbiralna akcija odpadne električne in elektronske opreme.

Druge dejavnosti:

 • - izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Zemlje,
 • - sodelovanje v natečajih,
 • - skrb za urejene razrede in okolico šole,
 • - ločeno zbiranje odpadkov,
 • - obisk ekološke kmetije,
 • - obisk Centra za ravnanje z odpadki,
 • - shema šolskega sadja,
 • - tradicionalni slovenski zajtrk,
 • - povezovanje projektov znotraj šole,
 • - objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 • - urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.

Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Bodimo EKO!

Koordinatorici Ekošole: Eva Ambrož Hažič in Mateja Štor

 več >>>


EKORGOV KLUB in EKORGOV KVIZ

Ekorgov klub je nastal na pobudo Mestne občine Celje in v njem sodelujejo vse celjske osnovne šole. Cilj projekta je učenje odgovornega ravnanja z okoljem ter sodelovanje otrok v različnih okoljskih aktivnostih (zbiranje odpadnega papirja, raziskovalne naloge, tehniški dnevi z okoljsko vsebino, udeležba pri spomladanskih čistilnih akcijah ipd.).

V okviru Ekorgovega kluba bodo potekale dodatne dejavnosti.

Mentorica: Aleksandra Velenšek


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah duševno zdravje, spodbujanje več gibanja in uživanje zdrave prehrane.

  

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

 • - dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dnevih hrane in zdravja, dodatna ponudba sadja in kruha v šolski avli, nadaljevanje izvajanja Sheme šolskega sadja in zelenjave, omogočanje hidracije vsem učencem (pitniki);
 • - tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 • - zdrav kotiček v avli šole z dodatno ponudbo sadja in kruha za lačne želodčke;
 • - sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • - poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 • - sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence oz. 5. razreda;
 • - sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov, izvajanje delavnic »10 korakov do boljše samopodobe« v okviru razrednih ur tretje triade;
 • - celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;
 • - izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 • - izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE;
 • - izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda;
 • - preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7.—9. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega, Kaj pa če … ne, Sodobne zasvojenosti, Zdrava spolnost;
 • - delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 • - nadaljevanje izvajanja 8 krogov odličnosti v vseh razredih;
 • - mladinske delavnice v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje;
 • - zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 • - organizacija preventivnih predavanj za starše;
 • - tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …;
 • - sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek


Shema šolskega sadja

Pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije. Namen ukrepa je učencem ponuditi čim več svežega sadja in zelenjave lokalne pridelave, izvajati izobraževalne aktivnosti, ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže pri učencih in s tem zmanjšati tveganje za bolezni sodobnega časa.

Tudi v tem šolskem letu bomo učencem poleg že ponujenih obrokov enkrat tedensko ponudili zdrav in osvežilen sadež ali zelenjavo. 


BREZ TEŽAV

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri šolski klimi ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, pri razrednih urah izvajamo različne delavnice ter v okviru spodbujanja bralne pismenosti beremo predpisano knjigo, ki se vsebinsko navezuje na obravnavane teme. Za učence tretje triade vključujemo vsebine projekta TO SEM JAZ (TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe. Za vse učence pa vključujemo vsebine programa 8 KROGOV ODLIČNOSTI.

Knjige z določeno tematiko bodo učenci prebrali samostojno.

Okvirni cilji:

 - skrb za pozitivno klimo v oddelkih,

- s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,

- naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,

- spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,

- spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,

- naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,

- razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,

- razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno samopodobo.

 

TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:

 1. razred: DA NAM BO LEPO (knjiga POMEMBNE BESEDE), ODGOVORNOST
 2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI), ODGOVORNOST
 3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ), GOVORI Z DOBRIM NAMENOM
 4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM (knjigi ANICA IN VELIKE ter JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, POZITIVEN ODNOS – »TO JE TO!«
 5. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAJMO NEKAJENJE PREDANOST, PREDANOST PRI URESNIČEVANJU LASTNIH CILJEV
 6. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, O TEBI, ODRAŠČAMO (knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ – SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, FLEKSIBILNOST
 7. razred: O PRIJATELJSTVU (knjiga OSICA MAJA); NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM SE IN SE SPREJEMAM (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM PRIJATELJE (TSJ); POSTAVIM SE ZASE (TSJ), NAPAKE VODIJO K USPEHU
 8. razred: UČIM SE UČITI (knjiga KODRLAJSASTI PITON); POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO (TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ), INTEGRITETA
 9. razred: STRPNOST IN MI (knjiga CHANDRA); NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, SKUŠAM JIH REŠEVATI (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ); PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE (TSJ), URAVNOTEŽENOST

Vodja projekta: Jana Draksler


TELOVADBA ZA MOŽGANE (Brain Gym)

                                                           

Sposobnosti učenja imamo vsi, še posebej hitro se učijo otroci v svojih najrosnejših letih.  Brain Gym je namenjen spodbuditvi delovanja možganov, da ostanejo sveži, mladostni, dojemljivi, odprti, sprejemljivi. Brain Gym je posebna vrsta vadbe, ki spodbudi delovanje možganov ter pospeši koordinacijo in povezovanje med levo in desno možgansko polovico.

Otroci in tudi odrasli se naučijo uravnovešati svoje aktivnosti glede na desno in levo možgansko polovico. Brain Gym je orodje za vseživljenjsko učenje. Obsega enostavne vaje, podobne gibom, ki smo se jih naučili v prvih treh letih življenja. Gibi vzpostavljajo naravno razvojno okolje človeka. Večletne klinične raziskave so pokazale odlične rezultate, kar je opisano v mnogih znanstvenih člankih. Torej je metoda enostavna, preprosta in učinkovita.
Vadba, ki jo izvajamo, obsega vaje za koordinacijo, koncentracijo, povezovanje leve in desne možganske polovice, sproščanje stresa, izboljšuje sposobnosti učenja (branje, pisanje, računanje in druga področja).

Vodji projekta: Iris Frelih, Mateja Štor


MEDIACIJA

MEDIACIJA

V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven način, jim tudi letos ponujamo mediacijo. Mediacije se izvajajo v skladu z urnikom. Lanskoletni vrstniški mediatorji bodo izvajali vrstniške mediacije. Medse bomo sprejeli tudi nove mediatorje z usposabljanjem. Izkušnje iz prejšnjih let so namreč pokazale, da na ta način radi rešujejo spore tako tisti učenci, ki so vključeni v spor, kot usposobljeni vrstniški mediatorji.

Vodja: Veronika Jelen Polak


Mednarodno priznanje za mlade - MEPI

 Projekt MEPI je zasnova na osebnem izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Danes je program prisoten v več kot 140 državah.

Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

 

Projektu se letos pridružuje tudi naša šola. V preteklem šolskem letu so se izobraževali učitelji. Štirje učitelji so postali mentorji, dve učiteljici pa tudi vodnici odprav. V tem šolskem letu se nam v projektu pridružijo še devetošolci.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.

Več na povezavi: http://mepi.si/

Vodnici Barbara Petan, Metka Irgolič in ekipa MEPI-ja


BEREM, PIŠEM, RAZUMEM, DOŽIVLJAM 

Branje omogoča hitro sprejemanje vsakdanjih informacij, lažje razumevanje učne snovi, boljše medosebne odnose in odprtost za nova spoznanja. Bralec ima notranje polno življenje, bolje spoznava sebe in druge.

Prednostna naloga šolskega razvojnega projekta je izboljšanje bralne pismenosti na vseh ravneh pouka. Veliko pozornosti bomo namenili spremljanju napredka branja, pisanja ter govornega in pisnega izražanja vsakega učenca ne samo pri slovenščini, temveč pri vseh predmetih. Močan bo poudarek na učenju bralnih strategij, ki omogočajo učinkovitejše učenje. Še naprej si bomo prizadevali naše učence navduševati za branje, pri čemer pa si želimo tudi močne spodbude staršev.

Vodja: Dragica Milojević

NOČ BRANJA

Projekt je učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok pa tudi odraslih k branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah in metodah dela. Namenjen bo učencem drugih in tretjih razredov, ki bodo celo leto pridno brali in osvojili bralno značko. Izvedli ga bomo v mesecu maju.

V tem večeru učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.

Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:

- doživljanje branja kot dogodek,

- spodbujanje bralne pismenosti,

- spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,

- razvijanje kreativnosti ob branju,

- razvijanje veselja do branja,

- razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,

- povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,

- druženje.

Vodji projekta: Anja Kunej, Klavdija Krbavac


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, eko, zgodovinska, EPI angleška in nemška bralna značka, projekt Naša mala knjižnica, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar kakovostno knjigo. Letos bo knjiga v ospredju: 8. septembra na mednarodni dan pismenosti, 21. marca na svetovni dan poezije in 2. aprila na svetovni dan knjig za otroke. Učence spodbujamo k obisku šolske knjižnice in  Osrednje knjižnice Celje, s katero zelo dobro sodelujemo. Tudi letos bomo gostili literarnega gosta v času kulturnega praznika.

Vodja: Dragica Milojević


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet.

Cilji projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:

 • Predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci, društvo Kosmati smrčki, psi terapevti, itd.).
 • Zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …).
 • Svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov.
 • Organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …
 • Spletni časopis – predstavitev prispevkov o živalih.
 • Predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij, aktualnih dogajanj, prispevkov učencev v vitrini šole.
 • Informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu  na spletni strani.
 • Idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

Vodja projekta: Nataša Meštrov

   več >>>


BRIHTNE BUČKE

Po 24 letih načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

 • v odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši);
 • v diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;
 • v vključevanje in priprava nadarjenih učencev za tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;
 • v neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev;
 • v individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti.

Delavnice v tem šolskem letu:

vsebina

mentor

razred

Literarne in naravoslovne delavnice

V. Prevolšek

4., 5. razred

Svet čarobnih rastlin

N. Meštrov

4., 5. razred

Naravoslovje za krte

N. Brežnik

4., 5. razred

English corner

N. Kerznar

4., 5. razred

Franček sporoča

K. R. Janežič

5.-8. razred

Gozd, prst, voda

S. Hriberšek

6. razred

Ekoface

S. Lončar

6.-8. razred

English club

V. J. Polak

6.-9. razred

Naravoslovne in fizikalne delavnice

N. Dolar

6.-9. razred

Biološke in kemijske delavnice

B. Petan

8., 9. razred

 

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko


Projekt DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA

Učitelji na naši šoli se zavedamo pomena  vrednosti znanja, zato nenehno  izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Temeljni namen projekta je spodbujanje procesa učenja - razvijanje učenčevih potencialov, upoštevanje učenčevih interesov in posredovanja navodil, kako učenca naučiti se učiti. 

Ustvarjanje pogojev za dvig kakovostnega znanja uresničujemo s formativnim spremljanjem procesa učenja, kjer učitelj opazuje in spremlja učenčeva močna in šibka področja,  vodi posameznega učenca k napredku v znanju in poučevanje oz. učenje diferencira oz. individualizira glede na potrebe, interese in zmožnosti učenca. Učitelj učence spodbuja k raziskovanju in opazovanju, k  reševanju problemov, k uporabi različnih virov informacij pri učenju ter ga  usmerja, da sam  prevzema odgovornost za svoje znanje in učenje. Izjemnega pomena v projektu je tudi nudenje sprotne povratne informacije za izboljšanje učenja, kjer učitelji oceno pogosto zamenjamo z navodili, kako se bolje naučiti.

Projektna skupina: Nevenka Brežnik, Jana Draksler, Eva Ambrož Hažič, Nataša Meštrov, Sergeja Lončar, Anja Kunej, Vlasta Prevolšek, Mateja Štor, Veronika Jelen Polak, Adrijana Mlinarič, Kristina Radoš, Nataša Kerznar.

Koordinatorica: Darinka Čobec

Povezava: http://www.zrss.si/

 


iEARN

Z namenom spoznavanja različnih držav ter navezovanja stika z vrstniki po celem svetu, smo se tudi to leto vključili v projekt Holiday Card Exchange oziroma “Izmenjava voščilnic”, ki poteka v okviru neprofitne organizacije iEARN. Temeljni namen organizacije je mlade spodbuditi k razmišljanju o tem, kako lahko sami doprinesejo h kvaliteti življenja na našem planetu, njihov moto pa se glasi: »Učenje s svetom, ne le o njem.« V projektu bodo sodelovali učenci od 1. do 4. razreda, in sicer tako, da si bodo sodelujoči med izbranimi državami izmenjali novoletne voščilnice.

Učencem želimo v okviru projekta:

 • predstaviti različne države sveta,
 • omogočiti, da se seznanijo z drugimi kulturami in načinom življenja vrstnikov s celega sveta,
 • pokazati, da lahko le z lepo mislijo in malenkostjo marsikomu polepšamo praznične dni in obenem obogatimo sebe,
 • omogočiti, da s pomočjo izmenjave voščilnic vzpostavijo stik z vrstniki in ujamejo utrinke njihovega življenja v času praznikov in življenja nasploh.

Vodja projekta: Sabina Hriberšek


V letošnjem šolskem letu smo prijavili dva inovacijska projekta:

Naravoslovni dan Dan zdravja.

Šola je prostor, ki pomembno vpliva na vzgojo otrok, kamor sodi tudi vzgoja za zdravje. V dinamiki današnjega časa pogosto pozabljamo na lastno zdravje, zato želimo skozi različne dejavnosti vsem učencem ponuditi priložnost pridobivanja znanja s področja varovanja in krepitve zdravja.

V okviru projekta bomo še aktivneje razvijali pristop, ki bo učence spodbudil, da bodo aktivnejši in bolj motivirani v skrbi za svoje zdravje.

Cilja projekta sta spodbujati ustvarjalno in kritično mišljenje pri učencih in spoznavanje 8 krogov odličnosti.

 

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek


 

Inovacijski projekt Portfolio pri pouku angleščine

Portfolio in metoda formativnega spremljanja učenca sta elementa pouka, ki omogočata, da učitelj sledi individualno napredku učenca, se posveti njegovim posebnostim, ga spodbuja,  mu posreduje kvalitetno povratno informacijo. Ta učencu služi kot predlog za izboljšanje. Portfolio je mapa dosežkov, kjer se zbirajo dosežki učencev po točno določenih in naprej znanih kriterijih.

 

Vodja projekta: Aleksandra Velenšek


 

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah duševno zdravje.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

-       dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja, dodatna ponudba sadja in kruha v šolski avli, izvajanje Sheme šolskega sadja in zelenjave, omogočanje hidracije vsem učencem (pitniki);

-       tekmovanje za čiste zobe (za učence 1.–5. razreda);

-       sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk;

-       ponovna uvedba minute za zdravje v glavnem odmoru v vseh oddelkih;

-       poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);

-       sodelovanje v projektu Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;

-       sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov, izvajanje delavnic »10 korakov do boljše samopodobe« v okviru razrednih ur tretje triade;

-       celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence od 1.–9. razreda DAN ZDRAVJA;

-       izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);

-       izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE;

-       izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda;

-       preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7.9. razreda: Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega, Kaj pa če…ne, Sodobne zasvojenosti, Zdrava spolnost;

-       delavnica »Oh, ta ljubezen« za 9. razred;

-       delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;

-       izvajanje programa Janija Prgića »8 krogov odličnosti« v 4.-9. razredih;

-       zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za zdravje za učence od 1. do 9. razreda;

-       zdr.-vzgojna predavanja ob sistematskih pregledih na šolskem dispanzerju;

-       organizacija preventivnih predavanj za starše;

-       tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …

-       sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.

projekta: Iris Frelih Turnšek

 


 Nacionalni projekt MOJE PRAVICE

Brez naslovaUnesco ASP projekt MOJE PRAVICE 2020/21

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU.pdf  -  OBRAZEC EVALVACIJSKO POROČILO 2020/2021.pdf

10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru projekta na ravni cele šole izvedemo delavnice in različne dejavnosti s katerimi želimo, da mladi spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka nacionalnega Unesco ASP projekta povabimo k sodelovanju tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije.

Vodja projekta: Mateja Rokavec

 

PROJEKT DAN ZDRAVJA  

Zdravje nastaja v kontekstu vsakodnevnega življenja tam, kjer ljudje živijo, se imajo radi, se igrajo in delajo. (Ottawe)                                                                                        

 V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Celostni naravoslovni dan Dan zdravja.

Naš namen je vključiti vsebine zdravega življenjskega sloga (prepletanje in nadgrajevanje treh vsebin: duševno zdravje, spodbujanje več gibanja in uživanje zdrave prehrane) v šolski prostor, na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnosti. Pri tem želimo zagotoviti, da bo vsak učenec v času svojega šolanja deležen tudi vsebin zdravja in z njim povezanega življenjskega sloga.

Glavni namen projekta - prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje - zdravja.

V okviru projekta bomo upoštevali interaktivne, sodelovalne metode in oblike dela. Učence bomo spodbujali k aktivnemu udejstvovanju, s pomočjo katerega ne bodo pridobivali samo znanje, ampak predvsem izkušnje, veščine, kritični distanco, razmišljajočega duha, poleg tega pa jim bomo omogočali prostor za razčiščevanje stališč in priložnosti za samovrednotenje svojih vedenj.

Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek


 

Raziskovalne naloge

Soočiti se z neznanim, to raziskovati in iskati najboljše možne rešitve, je za marsikoga v življenju velik izziv. Z mladimi raziskovalci se bomo tudi letos lotili tem, ki so zanje primerne, jih osvetlili iz vseh zornih kotov in razmišljali o možnih rešitvah ter o možnostih praktične uporabe. Tako bomo učence pripravili na samostojno in kritično presojanje o perečih problemih ter jih navajali na samostojno reševanje problemov, s katerimi se bodo srečevali v življenju.

Letos načrtujemo šest raziskovalnih nalog. Mentorji mladim raziskovalcem bodo: Iris Frelih, Sabina Hriberšek, Veronika Jelen Polak, Barbara Petan, Bojan Rebernak in Jana Draksler.

Koordinatorica raziskovalne dejavnosti: Jana Draksler