Izbirni predmeti

  • Objavljeno: 30 September 2018
  • Zadetkov: 12923
 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

za letošnji 6.-8. razred

V tretji triadi šola učencem ponudi tudi obvezne izbirne predmete (OIP). Vsak učenec mora obvezno izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Vsi izbirni predmeti se izvajajo povprečno po eno uro na teden, razen drugega tujega jezika (pri nas nemščina - začetna), ki sta mu namenjeni po dve uri. Učenec lahko izbere torej samo nemščino ali dva druga predmeta, ob soglasju staršev pa lahko tudi nemščino in en drug predmet ali pa tri druge predmete.                                                                                                                            

Enoletnega izbirnega predmeta, ki ga je že obiskoval, ne more ponovno izbrati (razen če ponavlja razred).

Spremembo izbire IP lahko opravi do konca pouka v juniju ali izjemoma v septembru izključno po posvetu s pedagoginjo, v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev, če sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do zapolnitve posamezne učne skupine. Prisotnost učenca pri obveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri drugih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami in se vpišejo v spričevalo.

Obvezni izbirni predmeti se bodo izvajali pred ali po pouku obveznih predmetov – 0., 6. in 7. uro, lahko pa tudi v obliki blok ur (na 14 dni) ali strnjeno po več ur.

GLASBENA ŠOLA:

Namesto pouka obveznih izbirnih predmetov lahko učenec uveljavlja glasbeno šolo (GŠ) v celoti (2 uri) ali delno (1 uro). Septembra prinese v šolo še potrdilo o vpisu v GŠ (javnoveljavni program). Podroben opis - učni načrti na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/

Preglednica izbirnih predmetov 2020/21

z. št.

Izbirni predmet

7. r.

8. r.

9. r.

Učitelj

1.     

Drugi tuji jezik: Nemščina I

x

   

A. Velenšek

2.     

Drugi tuji jezik: Nemščina II

 

x

 

A. Velenšek

3.     

Drugi tuji jezik: Nemščina III

   

x

A. Velenšek

4.     

Likovno snovanje I

x

   

C. Prevodnik

5.     

Likovno snovanje II

 

x

 

C. Prevodnik

6.     

Likovno snovanje III

   

x

C. Prevodnik

7.     

Računalništvo: Urejanje besedil

x

   

C. Prevodnik

8.     

Računalništvo: Multimedija

 

x

 

C. Prevodnik

9.     

Računalništvo: Računalniška omrežja

   

x

C. Prevodnik

10.  

Šport: Šport za sprostitev

x

   

F. Božiček

11.  

Šport: Šport za zdravje

 

x

 

F. Božiček

12.  

Izbrani šport: nogomet

   

x

F. Božiček

13.  

Sodobna priprava hrane

x

   

M. Flere

14.  

Načini prehranjevanja

   

x

M. Flere

15.  

Raziskovanje organizmov v domači okolici

x

x

x

M. Flere

16.  

Obdelava gradiv: les

x

   

T. Remih

17.             

Ansambelska igra

x

x

x

Z. Irgolič

18.

Poskusi v kemiji

   

x

B. Petan

Neobvezni izbirni predmeti 

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

za letošnji 3.-5. in 6.-8. razred

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13 in spremembe) izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V naslednjem šolskem letu bomo izvajali NIP v 1., 4.-6. in 7.-9. razredu.

Gre za dodatno ponudbo izbirnih predmetov, ki jih učenci izberejo ali pa ne (neobvezno). Ko jih izberejo, pa je obiskovanje NIP do konca šolskega leta obvezno.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Če si posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v juniju in izjemoma v septembru, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do zapolnitve posamezne učne skupine. Zato je potreben posvet s pedagoginjo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Izvajali se bodo pred ali po pouku obveznih predmetov – 0., 5., 6. in 7. uro, lahko tudi v obliki blok ur (na 14 dni) ali strnjeno po več ur.

 

  1. razred

V prvem razredu šole ponudimo prvi tuji jezik – pri nas angleščino. Izvajamo ga v obsegu dveh ur tedensko.

Predmet se ocenjuje opisno.

 

  1. triada

V skladu z zakonodajo šole v 2. triadi ponudimo neobvezne izbirne predmete, ki so: drugi tuji jezik, lahko pa tudi umetnost, računalništvo, šport in tehnika.

Šola NIP izbere in ponudi po svojih zmožnostih in strokovni presoji.

Naša šola izvaja NIP - nemščino. Če učenec nemščine ne izbere v 2. triadi, jo lahko začne obiskovati tudi v 7. razredu kot obvezni izbirni predmet.

V naslednjem šolskem letu poleg nemščine ponujamo še računalništvo in šport.

Drugemu tujemu jeziku sta namenjeni po dve uri, ostalim NIP pa po ena ura tedensko. Učenec lahko izbere eno ali največ 2 uri pouka NIP tedensko, torej samo nemščino ali pa največ dva druga predmeta. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev.

Učenec lahko izbere NIP v 4., 5. in / ali 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah, oblikovanih v skladu z normativi.

Naslednje leto lahko učenec nadaljuje z obiskovanjem istega NIP, izbere drugega ali pa nobenega. Torej lahko svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

 

  1. triada

V skladu z zakonodajo šole v 3. triadi ponudimo tudi neobvezni izbirni predmet - drugi tuji jezik, ki sta mu namenjeni po dve uri tedensko.

Naša šola izvaja NIP - nemščino (nadaljevalno), ki se bo poučevala v skupinah, oblikovanih v skladu z normativi. Učenec lahko izbere NIP - nemščino, če jo je doslej že obiskoval. Naslednje leto lahko nadaljuje ali preneha z obiskovanjem NIP.

Če učenec nemščine še ni obiskoval, jo lahko izbere kot obvezni izbirni predmet (začetna stopnja).

Upoštevati je treba, da morajo učenci 3. triade obvezno izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, torej je obiskovanje NIP zanje še dodatna obveznost.

Podroben opis - učni načrti na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/