SVETOVALNE IN MENTORSKE URE

so namenjene učencem, ki bi se s posameznimi strokovnimi delavci šole radi pogovorili o svojem delu, poiskali nasvet ali pomoč. Učitelji, ki so prostovoljno ponudili učencem to vrsto pomoči, so jim na voljo po spodnjem urniku ali po dogovoru.

učitelj

predmet

dan

ura

prostor

Nina Dolar

NAR 6,7, FIZ 8,9

torek

6./n.

GOS

Jana Draksler

MAT 6.a-9.a, 7.b

ponedeljek, četrtek

6.

MAT1

Sabina Hriberšek

GEO, ZGO 6

ponedeljek

6./p

ZGO - GEO

Veronika Jelen Polak

TJA 6.a-9.a

petek

6.

TJA2

Barbara Petan

BIO, KEM 8,9

torek

6.

BIO - KEM

Kristina Radoš Janežič

SLJ 6.a-9.a

sreda

6.

5. a

Bojan Rebernak

GEO, ZGO 7-9

petek

0., 6.

ZGO - GEO

Tanja Remih

MAT 6.b-9.b, TIT 6-8

ponedeljek

7.

MAT2

Mateja Rokavec

SLJ 6.b-9.b

četrtek

6.

5. a

Aleksandra Velenšek

TJA 6.b-9.b, NEM

torek

0.

TJA2

 

INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA

Učitelji pri rednih urah pouka in v podaljšanem bivanju prilagajajo delo in pristope sposobnostim posameznih učencev. Če to za uspešno delo pri pouku ne zadošča, učence vključimo še v dopolnilni pouk.

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Učitelji poleg individualizacije in prilagoditev v razredu pri pouku nudijo tudi dopolnilni pouk (DOP), namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. DOP je osnova za vse ostale učne pomoči učencem, zato ga morajo učenci, ki imajo učne težave, redno obiskovati.

Dodatni pouk (DOD) je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

Učenci se v DOD in DOP  vključijo prostovoljno na osnovi pisnega soglasja staršev, obisk pa je potem obvezen.

Skupno število ur DOD in DOP je določeno s predmetnikom, razdelitev pa je odvisna od sposobnosti učencev v vsakem posameznem razredu. DOP in DOD se izvajata pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku, pri ostalih predmetih pa samo občasno, na osnovi potreb učencev in presoje učitelja.

DOD in DOP pouk potekata pred ali po pouku po dogovorjenem urniku.

 

POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Kadar osnovne oblike pomoči učiteljev (individualizacija in diferenciacija pri pouku in v PB, dopolnilni pouk) ne zadoščajo, se lahko starši, učitelji in učenci obrnejo na svetovalno službo.

Pedagoginja Marina Hojnik Tanko koordinira vse vrste pomoči učencem, se povezuje s starši in zunanjimi strokovnimi ustanovami, sodeluje z razredniki pri pripravi strategij pomoči posameznim učencem in nudi pomoč učencem z osebnimi in socialnimi težavami.

Defektologinja Iris Frelih Turnšek nudi pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami v kontinuumu pomoči pred uvedbo postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Pedagoginja Dragica Milojević izvaja neposredno pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter učencem priseljencem, se povezuje z njihovimi starši in sodeluje z učitelji pri vzpostavljanju ustrezne klime in reda.