Zaradi nemotenega dela, zagotavljanja varnosti in dobrega počutja vsi učenci in zaposleni upoštevamo pravila šolskega reda. Pravila opredeljujejo z zakonom določene dolžnosti in pravice učencev v osnovni šoli, organiziranost učencev, status učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti, zdravstveno varstvo, varnost, kršitve in vzgojno ukrepanje, nagrajevanje ter varstvo pravic.

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ Frana Kranjca Celje

Dolžnosti in odgovornosti ter pravice učencev

Dolžnosti in odgovornosti učenca: da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do drugačnosti, individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, rase, spola, veroizpovedi, da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti drugih, da redno in točno obiskuje pouk in druge VI dejavnosti, da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, da izpolni osnovnošolsko obveznost, da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda, odgovorno ravna z lastnino šole ter lastnino učencev in delavcev šole in te namerno ne poškoduje, da sodeluje pri urejanju šole in okolice šole, da zastopa šolo na tekmovanjih, prireditvah ter sodeluje pri dežurstvu učencev.

Pravice učencev so: obiskovanje pouka in drugih VI dejavnosti, pridobivanje znanja, spretnosti in navad za vseživljenjsko učenje, zagotovljeno varno in spodbudno okolje, zagotavljanje enakopravnega ravnanja ne glede na spol, raso, pripadnost, veroizpoved, varovanje njegovih osebnih podatkov, pridobivanje kakovostnih informacij pri pouku ter sprotnih, utemeljenih informacij in pomoči pri svojem delu in sodelovanje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Organiziranost učencev

 • Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja iz življenja in dela oddelka in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo.
 • Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov združujejo v skupnost učencev. To vodi mentor, ki ga imenuje ravnatelj, lahko pa ga predlagajo oddelčne skupnosti.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Vsak oddelek ima v njem svojega predstavnika (predsednika oddelka). Skliče se najmanj dvakrat na leto. Sklicatelj je ravnatelj, lahko pa tudi mentor šolske skupnosti.

Status učenca

Učenec lahko po izpolnjeni OŠ obveznosti še dve leti obiskuje OŠ, razen če mu ravnatelj zaradi kršitev šolskih pravil ali nezadostnih ocen prepove obiskovati pouk.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti

 • Učenec mora redno in točno prisostvovati pouku in drugim VI dejavnostim.
 • Starši so dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku pisno opravičiti izostanek.
 • Za odsotnost, daljšo od pet dni, morajo starši razredniku dostaviti uradno (zdravniško) opravičilo.
 • Če učenec manjka več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok.
 • Če razrednik v petih dneh po izostanku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene. Če razrednik podvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo tudi za odsotnost, krajšo od 5 dni.
 • Učenec lahko izostane za največ pet dni v letu, če starši vnaprej podajo pisno vlogo. Ravnatelj na podlagi prošnje staršev lahko dovoli odsotnost, nikakor pa daljše odsotnosti ne odobri tik pred zaključkom šolskega leta.

Zdravstveno varstvo

OŠ sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju obveznih sistematskih in zobozdravstvenih pregledov tako, da razrednik spremlja učence v zdravstveni zavod. Šola starše po potrebi obvešča tudi o zdravstvenem stanju otroka v šoli in ob poškodbi ali slabem zdravstvenem stanju pokliče starše, da takoj pridejo ponj.

Načini zagotavljanja varnosti

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev ter z dejavnostjo informatorja. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.

Učencem zagotavljamo varnost:

 1. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 2. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 3. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
 • izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku;
 • vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci ali vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju;
 • prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vhodih v šolo;
 • obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet;
 • urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske stavbe;
 • prepoved prihoda v šolo s kolesom, rolerji, skiroji, rolkami in drugo podobno opremo (zaradi nevarnih poti v šolo);
 • drugo;
 1. z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in z dežurstvom učiteljev v prostorih šole med odmori;
 2. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
 3. z zaklepanjem vhodov v šolo v času pouka, videonadzorom ter varovanjem šole z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi.

Kršitve pravil in vzgojno ukrepanje

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev šolskih pravil. Vzgojni postopki in ukrepi so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Pohvale, priznanja in nagrade

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupini predlagajo oddelčne skupnosti, skupnost učencev, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti ali ravnatelj. Načini in pogoji podeljevanja so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Varstvo pravic

Če učenec meni, da so mu bile kršene pravice, lahko na to sam ali njegovi starši opozorijo najprej razrednika, ob morebitnih hujših kršitvah pa še svetovalno službo, ravnatelja ali svet šole.

Še nekaj skupnih dogovorov

 • Vsi upoštevamo splošna načela bontona.
 • Skrbimo za čistočo, red in urejenost vseh prostorov na šoli in v njeni okolici.
 • Varčujemo z vodo, elektriko, s papirnimi brisačami, toaletnim papirjem idr.
 • Če opazimo nepravilnosti ali kršitve šolskih pravil, smo to dolžni sporočiti razredniku, dežurnim učiteljem ali drugim delavcem šole.