Zaradi nemotenega dela, zagotavljanja varnosti in dobrega počutja vsi učenci in zaposleni upoštevamo pravila šolskega reda. Pravila opredeljujejo z zakonom določene dolžnosti in pravice učencev v osnovni šoli, organiziranost učencev, status učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti, zdravstveno varstvo, varnost, kršitve in vzgojno ukrepanje, nagrajevanje ter varstvo pravic.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ Frana Kranjca Celje

Dolžnosti in odgovornosti ter pravice učencev

Dolžnosti in odgovornosti učenca: da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do drugačnosti, individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, rase, spola, veroizpovedi, da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, da v šoli in izven skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti drugih, da redno in točno obiskuje pouk in druge VI dejavnosti, da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, da izpolni osnovnošolsko obveznost, da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda, odgovorno ravna z lastnino šole ter lastnino učencev in delavcev šole in te namerno ne poškoduje, da sodeluje pri urejanju šole in okolice šole, da zastopa šolo na tekmovanjih, prireditvah in sodeluje pri dežurstvu učencev.

Pravice učencev so: obiskovanje pouka in drugih VI dejavnosti, pridobivanje znanja, spretnosti in navad za vseživljenjsko učenje, zagotovljeno varno in spodbudno okolje, zagotavljanje enakopravnega ravnanja ne glede na spol, raso, pripadnost, veroizpoved, varovanje njegovih osebnih podatkov, pridobivanje kakovostnih informacij pri pouku ter sprotnih, utemeljenih informacij in pomoči pri svojem delu in sodelovanje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Organiziranost učencev

 • Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja iz življenja in dela oddelka in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo.
 • Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov združujejo v skupnost učencev. To vodi mentor, ki ga imenuje ravnatelj, lahko pa ga predlagajo oddelčne skupnosti.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Vsak oddelek ima v njem svojega predstavnika (predsednika oddelka). Skliče se najmanj dvakrat na leto. Sklicatelj je ravnatelj, lahko pa tudi mentor šolske skupnosti.

Status učenca

Učenec lahko po izpolnjeni OŠ obveznosti še dve leti obiskuje OŠ, razen če mu ravnatelj zaradi kršitev šolskih pravil ali nezadostnih ocen prepove obiskovati pouk.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti

 • Učenec mora redno in točno prisostvovati pouku in drugim VI dejavnostim.
 • Starši so dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku pisno opravičiti izostanek.
 • Za odsotnost, daljšo od 5 dni, morajo starši razredniku dostaviti uradno (zdravniško) opravičilo.
 • Če učenec manjka več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok.
 • Če razrednik v 5 dneh po izostanku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene. Če razrednik podvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo tudi za odsotnost, krajšo od 5 dni.
 • Učenec lahko izostane za največ pet dni v letu, če starši vnaprej podajo pisno vlogo. Ravnatelj na podlagi prošnje staršev lahko dovoli odsotnost, nikakor pa daljše odsotnosti ne odobri tik pred zaključkom šolskega leta.

Zdravstveno varstvo

OŠ sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju obveznih sistematskih in zobozdravstvenih pregledov tako, da razrednik spremlja učence v zdravstveni zavod. Šola starše po potrebi obvešča tudi o zdravstvenem stanju otroka v šoli in ob poškodbi ali slabem zdravstvenem stanju pokliče starše, da takoj pridejo ponj.

Varnost

OŠ skrbi za varnost učencev na več načinov: dosledno upošteva normative o številu učencev v skupinah, izvaja preventivne dejavnosti za zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja, zagotavlja varnost šolske opreme in objektov, skrbi za prometno varnost ter upoštevanje hišnega reda in drugih šolskih predpisov ter v okviru odobrenih javnih del organizira spremstva na šolske prevoze.

Kršitve pravil in vzgojno ukrepanje

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev šolskih pravil. Vzgojni postopki in ukrepi so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Pohvale, priznanja in nagrade

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupini predlagajo oddelčne skupnosti, skupnost učencev, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti ali ravnatelj. Načini in pogoji podeljevanja so opisani v Vzgojnem načrtu šole.

Varstvo pravic

Če učenec meni, da so mu bile kršene pravice, lahko na to sam ali njegovi starši opozorijo najprej razrednika, ob morebitnih hujših kršitvah pa še svetovalno službo, ravnatelja ali svet šole.

Še nekaj skupnih dogovorov

 • Vsi upoštevamo splošna načela bontona.
 • Skrbimo za čistočo, red in urejenost vseh prostorov na šoli in v njeni okolici.
  • Varčujemo z vodo, elektriko, s papirnimi brisačami, toaletnim papirjem idr.
 • Če opazimo nepravilnosti ali kršitve šolskih pravil, smo to dolžni sporočiti razredniku, dežurnim učiteljem ali drugim delavcem šole.