1. Vsebina 

S hišnim redom šola določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

2. Območje šole in šolski prostor

Poleg šolske zgradbe sodijo v območje šole še:

3. Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas je vse delovne dni v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju, ki ga izda minister za šolstvo in šport, in v skladu z Letnim delovnim načrtom za posamezno šolsko leto. Poslovni čas OŠ Frana Kranjca je od 6.00 do 16.00 ure. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni pouk, dodatni pouk, oblike skupinske in individualne pomoči, interesne dejavnosti ... V času popoldanskih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj ali drugih organiziranih oblik dela v skladu z delovnim načrtom pa je poslovni čas podaljšan tudi po 16.00 uri.

V tajništvu šole so uradne ure za starše in obiskovalce vsak dan od 7.00 do 13.00 ure. Na začetku šolskega leta z Letnim delovnim načrtom določimo tudi dopoldanske govorilne ure, redne mesečne popoldanske govorilne ure in roditeljske sestanke.

V času poletnih počitnic so uradne ure šole objavljene na vhodu v šolo in na spletni strani. V času drugih počitnic pa uradnih ur ni.

4. Uporaba šolskega prostora

 

5. Nadzor objekta

Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti opravljajo strokovni delavci šole in drugi zaposleni v skladu z veljavnimi normativi in standardi (razpored dežurstva učiteljev in učencev, pravila dežuranja, naloge dežurnih učiteljev in učencev).

Šola je vseh 24 ur varovana tudi z video sistemom in alarmnim sistemom podjetja Prosignal.

  1. Ukrepi za zagotavljanje varnosti

7. Vzdrževanje reda in čistoče

8. Dežurstvo učencev in učiteljev

9. Vedenje učencev v šolskih prostorih in okolici šole

Garderoba

Prehrana

10. Red v prostorih

Na hodnikih

V razredu

V telovadnici

V okolici šole