1. Vsebina

S hišnim redom šola določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče idr.

 1. Območje šole in šolski prostor

Poleg šolske zgradbe sodijo v območje šole še:

 • šolsko dvorišče do ograje oz. betonske stene ob Cesti v Laško do Vegove ulice,
 • ograjeno športno igrišče pred glavnim vhodom,
 • otroško igrišče z igrali,
 • dvorišče pred zgornjim vhodom do Hrašovčeve ulice,
 • na jugu pa prehod do zadnje stene šole oz. igrišča.
 1. Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas je vse delovne dni v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju, ki ga izda minister za šolstvo in šport, in v skladu z Letnim delovnim načrtom za posamezno šolsko leto. Poslovni čas OŠ Frana Kranjca je od 6.00 do 16.15. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni pouk, dodatni pouk, oblike skupinske in individualne pomoči, interesne dejavnosti ... V času popoldanskih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj ali drugih organiziranih oblik dela v skladu z delovnim načrtom pa je poslovni čas podaljšan tudi po 16.00.

V tajništvu šole so uradne ure za starše in obiskovalce vsak dan od 7.00 do 13.00. Na začetku šolskega leta z Letnim delovnim načrtom določimo tudi dopoldanske govorilne ure, redne mesečne popoldanske govorilne ure in roditeljske sestanke.

V času poletnih počitnic so uradne ure šole objavljene na vhodu v šolo in na spletni strani. V času drugih počitnic uradnih ur ni.

 

 1. Uporaba šolskega prostora
 • Šolski prostor se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v učilnicah, telovadnici in drugih prostorih za izvajanje vzgojno–izobraževalnega dela ter na zunanjih površinah šole.
 • Dejavnosti, ki niso v organizaciji šole oz. niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v šolskih prostorih samo z dovoljenjem ravnateljice in po predhodnem podpisu pogodbe o uporabi šolskega prostora, s katero se uredijo medsebojne pravice in dolžnosti.
 • Uporaba šolskih igrišč in igral je dovoljena tudi zunanjim uporabnikom v popoldanskem času oz. v času počitnic in ostalih pouka prostih dneh. Uporaba je dovoljena izključno za namene, za katere služijo. Po zaključku uporabe je potrebno vzpostaviti prvotno stanje in zapustiti igrišče in igrala nepoškodovana in urejena. Uporaba športnih igrišč in igral je na lastno odgovornost.
 • Šolsko parkirišče je namenjeno parkiranju vozil zaposlenih, dostavnim vozilom za potrebe šole in staršem učencev 1. razreda, ki vozijo otroke v šolo in iz nje. Parkirišče v garažni hiši pa je namenjeno izključno parkiranju vozil zaposlenih.
 • Vhod za učence in starše prve triade in vhod pri vrtcu hišnik odpre ob 6.00. Starši prvošolcev pripeljejo svojega otroka do učiteljice. Za ustavljanje vozil in nemoten dostop jim je namenjeno prvih pet parkirnih mest pred vrtcem.
 • Učenci od 2. do 3. razreda vstopajo v šolo pri vhodu prve triade, učenci od 4. do 9. razreda pa v pritličju pod glavnim vhodom ne prej kot 10 minut pred začetkom pouka. Obiskovalci vstopajo pri glavnem vhodu v šolo oz. pri zgornjem vhodu pri vrtcu.

 

 1. Nadzor objekta

Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti opravljajo strokovni delavci šole in drugi zaposleni v skladu z veljavnimi normativi in standardi (razpored dežurstva učiteljev in učencev, pravila dežuranja, naloge dežurnih učiteljev in učencev).

Šola je vseh 24 ur varovana tudi z video sistemom in alarmnim sistemom podjetja Prosignal.

 1. Ukrepi za zagotavljanje varnosti
  • Zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja dosegamo z dežurstvom strokovnih delavcev, z ustreznim številom spremljevalcev, z aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in vzgoje, s spoštovanjem hišnega reda in pravil obnašanja.
 • Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola upošteva navodila iz Požarnega reda, izvaja vaje evakuacije ob nevarnosti, upošteva prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, ukrepa v primeru poškodb.
 • Šola ne odgovarja za uporabo igrišč, igral in parkirnega prostora izven časa izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
 1. Vzdrževanje reda in čistoče
 • Higiena in čiščenje šolskih prostorov se izvajata v skladu s predpisi HACCP.
 • Oddelčne skupnosti redno skrbijo za urejenost učilnic.
 • V šolskih prostorih in v okolici šole je prepovedano kajenje in uživanje alkohola ter drog oz. uporaba pirotehničnih sredstev.
 • Če učenec povzroči materialno škodo, jo morajo poravnati starši.
 • Za urejenost, opremo, didaktične pripomočke in ostali šolski inventar odgovarjajo vsi učenci, delavci šole in obiskovalci.

 

 1. Vedenje učencev v šolskih prostorih in okolici šole

Prehrana

 • Učenci zajtrkujejo v jedilnici pod vodstvom učiteljice v jutranjem varstvu.
 • Učenci malicajo v učilnici, kjer so imeli drugo uro pouk.
 • Ob zvonjenju za glavni odmor (9.55) gredo trije učenci, ki so zadolženi za malico, v jedilnico po malico in jo odnesejo v razrede.
 • Reditelja medtem prezračita učilnico in na klopi razdelita papirnate prtičke.
 • Učenci si obvezno umijejo roke.
 • Učitelj, ki je imel drugo uro pouk v razredu, je v času malice prisoten.
 • Učenci, ki so imeli drugo uro šport, malicajo v razredu pod vodstvom učitelja športa.
 • Po malici učenci za seboj pospravijo.
 • V jedilnico stopajo samo v copatih.
 • Učenci upoštevajo dogovore in navodila dežurnih učiteljev v jedilnici.
 • Vedno imajo s seboj ključek za evidentiranje kosila, sicer ne morejo kositi.
 • Učenci morajo upoštevati bonton kulturnega prehranjevanja.
 • Po jedi učenci pospravijo za sabo, pladenj pa odnesejo na določen prostor.
 • Učenci jedo pri mizi, med jedjo se ne sprehajajo, se ne pogovarjajo glasno in ne kričijo.
 • Prerivanje in vrivanje v vrsti ni dovoljeno.

 

 

 

 

 

 

 1. Red v prostorih

Na hodnikih

 • V šoli učenci nosijo copate.
 • Med hojo po hodnikih učenci skrbijo za lastno in tujo varnost.
 • Po hodnikih ne tekajo in se ne lovijo.
 • Kadar je gneča, upoštevajo pravilo hoje po desni strani.
 • Poskrbijo za čistočo in ne mečejo smeti po tleh.
 • Upoštevajo navodila dežurnih in ostalih učiteljev.
 • Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.
 • V času odmora učenci ne odhajajo iz šole.

V razredu

 • Učenec mora biti pravočasno in do konca prisoten pri pouku. Če učenec zamudi, ga učitelj vpiše v dnevnik. Če se zamujanje ponavlja, je učitelj o tem dolžan obvestiti starše in ukrepati v skladu z Vzgojnim načrtom šole.
 • Pri pouku učenci aktivno sodelujejo.
 • Učenci med poukom ne motijo sošolcev in učitelja.
 • Uporaba mobilnih telefonov in drugih avdio-vizualnih pripomočkov je v času vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli strogo prepovedana. Če ima učenec pri pouku mobilni telefon ali drug avdio-vizualni pripomoček, mu ga učitelj vzame, učencu pa ga vrne po pouku. Če se kršitev ponovi, ga učitelj preda ravnateljici, ta pa ga vrne staršem, ko pridejo v šolo.
 • K pouku učenci ne prinašajo hrane in pijače, tudi če praznuje učenec rojstni dan.
 • Učenci se trudijo za prijeten izgled učilnice. Poleg vseh učencev v učilnici posebej skrbijo za red tudi učenci – reditelji.
 • Brez dovoljenja učitelja učenci med poukom ali pred koncem pouka ne zapuščajo svojega prostora, razreda ali šole.
 • Takoj po končanem pouku odidejo učenci domov, na kosilo, v podaljšano bivanje ali varstvo vozačev in k drugim dejavnostim. Neupravičeno se ne zadržujejo na hodnikih oz. v drugih šolskih prostorih.

V telovadnici

 • K uri športa gredo učenci v spremstvu učitelja športa. Počakajo ga v učilnici.
 • S pomočjo učitelja učenci pripravijo in pospravijo športne rekvizite.
 • V telovadnico smejo učenci samo s čistimi športnimi copati, ki so namenjeni samo za šport.
 • Učenci se brez spremstva učitelja ne smejo zadrževati v telovadnici.

V okolici šole

 • V okolici šole skrbijo učenci za svojo varnost in varnost ostalih učencev ter za čisto in urejeno okolico.
 • Učenci prihajajo v šolo peš oz. se pripeljejo z avtobusom, ne pa s kolesom, rolerji, rolkami, skiroji.
 • Po pouku se učenci ne zadržujejo v okolici šole.
 • Učenci ne uničujejo košev na igrišču, igral oz. sedežev na tribuni.
 • Na šolskem igrišču so učenci v spremstvu učitelja in ga brez njegove vednosti ne zapuščajo.