Svetovalna služba s svojim strokovnim, razvojnim in preventivnim delom aktivno sodeluje pri uresničevanju temeljnega cilja šole – zagotavljanju optimalnega razvoja otroka v varnem in spodbudnem vzgojno-izobraževalnem okolju ter pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Pri tem se povezuje z vsemi udeleženci v vzgoji in izobraževanju: učenci, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi institucijami.

Na šoli je doslej večino svetovalnega dela kot obveznost drugega strokovnega dela opravljala pomočnica ravnateljice (po izobrazbi pedagoginja), področje učencev z učnimi težavami in s posebnimi potrebami je pokrivala defektologinja, področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda ter priseljencev pa knjižničarka (po izobrazbi tudi pedagoginja). Zaradi povečanja števila odločb in s tem ur DSP se dela svetovalne službe ne da več razporediti med že zaposlene strokovne delavke, zato bomo zaposlili novo moč v deležu.

Osnovna področja in nekatere vsebine dela:

  • Učenje in poučevanje: organizacija in koordinacija učnih idr. pomoči učencem z učnimi težavami in s posebnimi potrebami, sodelovanje s komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, v šolskih strokovnih skupinah pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov, svetovalno-preventivno delo z učenci za izboljšanje kvalitete učenja, vodenje celotnega dela z nadarjenimi (evidentiranje, identifikacija in koordinacija).
  • Šolska kultura, klima, vzgoja, red: pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter njihovim staršem, sodelovanje z učitelji in vodstvom pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter razvijanju dobre šolske kulture in klime, posvetovanje z učitelji pri delu z učenci in vzgojnih pristopih ter ukrepih, sodelovanje pri nastajanju in izvajanju šolskih pravil, šolskega reda in vzgojnega načrta šole.
  • Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj: pomoč in svetovanje učencem z osebnostnimi težavami ter njihovim staršem, prizadevanja za zdravo okolje in klimo, organizacija preventivnih delavnic in predavanj, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, sodelovanje v projektih tega področja in aktivno delo v Zdravi šoli.
  • Šolanje: celoten postopek vpisa in sprejem otrok v 1. razred, svetovanje in urejanje dokumentacije pri prepisih učencev s šole na šolo, svetovanje in vodenje učencev pri odločanju za izbirne predmete, načrtovanje, priprave in analize šolskega dela, razvojno-proučevalno delo.
  • Poklicna orientacija (informiranje, diagnosticiranje, svetovanje, vzgoja): informiranje učencev in staršev o dejavnikih poklicne izbire in štipendiranju, možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, seznanjanje s šolami in poklici, ugotavljanje poklicnih namer, vodenje vpisa v srednje šole, izvedba ostalih akcij poklicne orientacije v in 9. razredu po rokovniku MIZŠ, celotna priprava in izvedba nacionalnega preverjanja znanja.
  • Socialno-ekonomske stiske: spremljanje subvencionirane šolske prehrane, sprejemanje vlog in priprava predlogov za subvencioniranje šole v naravi, dni dejavnosti, ekskurzij, delovnih zvezkov ipd., razdeljevanje podarjenih šolskih potrebščin, organizacija in dodeljevanje donatorskih ipd. pomoči učencem, pomoč družinam in učencem v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami (obdarovanja), napotitev otrok na brezplačna letovanja (humanitarne akcije) …

 

ŠSS: Marina Hojnik Tanko, Iris Frelih Turnšek, Dragica Milojević