Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ø formalne naloge (financiranje in drugo)

Ø šolski koledar in rokovnik poklicne orientacije

Ø nacionalno preverjanje znanja

Ø zakonodaja, okrožnice

MOC-Oddelek za družbene dejavnosti

Ø financiranje dogovorjenega programa

Ø formalne naloge med šolo in ustanoviteljem

Ø akcije in prireditve MOC

Ø šola v naravi – Baška

Ø Dan zdravja

Celeia d.o.o

Ø     dobrodelne akcije, obdarovanja

Ø Pravljična dežela

Zavod RS za šolstvo

Ø izobraževanje strokovnih delavcev

Ø tekmovanja iz znanja

Ø inovacijski in razvojni projekti

Ø usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Državni izpitni center (RIC)

Ø nacionalni preizkusi znanja za uč. 6. in 9.r

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ø vodenje slovenske mreže Zdravih šol

NIJZ, OE Celje

Ø ekološke in zdravstvene akcije in projekti

Ø projekti: TO SEM JAZ, VARNO S SONCEM

Ø regijsko vodenje Zdravih šol

Ø sanitarni pregledi

JZ ZD Celje - Šolski dispanzer

Dispanzer za zobozdravstvo

Dispanzer za mentalno zdravje

Ø sistematski zdravstveni pregledi

Ø Vzgoja za zdravje (preventivna zdr. predavanja za učence)

Ø sistematski zobozdravstveni pregledi

Ø izvajanje programa Za zdrave zobe

Ø diagnostični pregledi in obravnava učencev z različnimi težavami in pred postopkom UOPP

Center za socialno delo Celje

Ø obravnava nasilja, vzgojnih in socialnih težav

Ø urejanje problemov otrok ob družinskih težavah in razvezah

Ø subvencionirana šolska prehrana (CEUVIZ)

Policija

Ø sodelovanje ob nasilju v družini, stikih z otroki, najtežjih kršitvah učencev, kaznivih dejanjih v šoli

Rdeči križ, Karitas,

razni donatorji

Ø organizacija brezplačnih letovanj, zimovanj

Ø materialna pomoč učencem in družinam (šolske potrebščine, delovni zvezki, prehranski paketi …)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

Ø projekt Izbira poklica – izziv za prihodnost (delavnice za učence, roditeljski sestanek – okrogla miza z gosti)

OŠ Glazija

Ø mobilna specialna služba (defektolog, logoped, socialni pedagog)

Ø medsebojni obiski učencev

Medobčinsko društvo

prijateljev mladine Celje

Ø otroški parlament, bralna značka, teden otroka, akcije

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ø izvajanje šole v naravi v objektih in po programih CŠOD

Športna zveza Celje

Ø tečaji drsanja, plavanja, športna tekmovanja

Projektna pisarna Celje zdravo mesto

Ø akcije Celje zdravo mesto, ekologija

Srednje šole

Ø poklicno informiranje, informativni dnevi, delavnice, naravoslovni in tehniški dnevi, dnevi odprtih vrat, delavnice za nadarjene

Unescove in EKO osnovne šole

Ø povezovanje v projektih Unesco ASP in EKO

OŠ in Glasbena šola v Celju

Ø aktivi strokovnih delavcev, aktiv ravnateljev

Ø izvajanje tekmovanj

Ø prepisi učencev, šolski okoliši

Ø dopolnjevanje učne obveznosti učiteljev

Ø oprostitev izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole

Ø gostovanje oddelkov GŠ v OŠ

KS Pod gradom in KS Aljažev hrib

Ø kulturni programi šole, skupne akcije v skrbi za okolje, uporaba šolskih prostorov …

Športna društva

Ø uporaba šolske telovadnice