Aktualno

IZBIRNI PREDMETI 2020-21

 • Objavljeno: 19 Maj 2020
 • Zadetkov: 1255
 
lop

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO NA IZBIRNE PREDMETE (objavljeno 2.6.2020)

Zaradi večjega števila zamudnikov, ki se do roka niso prijavili na izbirne predmete za naslednje šolsko leto, podaljšujemo rok prijav do 7. 6. 2020. Zamudniki ne bodo mogli več v skupine IP, ki so se do roka že napolnile, zato morajo obvezno izbrati in označiti tudi rezervne predmete. Če ste izgubili geslo, se obrnite neposredno na računalnikarja Cveta Prevodnika.

                                                                     Marina Hojnik Tanko

 
 

Obvestilo staršem 15.5.2020

 • Objavljeno: 15 Maj 2020
 • Zadetkov: 572
Spoštovani starši!
V ponedeljek, 18. maja 2020, se vrnejo v šolo učenci 1., 2., 3. razredov. Zagotovo se otroci veselijo prihoda v šolo, da bodo ponovno srečali sošolce, učitelje. Učence bomo sprejeli z veseljem in tako kot je to potrebno, z upoštevanjem navodil in priporočil pristojnih ustanov.

V skupnem sporočilu vam posredujem nekaj pomembnih skupnih informacij, podrobnejše informacije za vsak oddelek posebej pa vam bodo sporočili razredniki.

V šolo smejo le povsem zdravi učenci in delavci šole. V kolikor bi kdorkoli imel kakršnekoli znake bolezni, naj ostane doma in o tem obvestite šolo. To navodilo velja za otroke in delavce šole. Učenci ob prihodu v šolo prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (obrazec objavljen na spletni strani). Tisti, ki obrazca ne morete stiskati, napišite izjavo lastnoročno in jo podpišite. Izjava naj ne bo starejša od 2 dni.

Šola otroka, čigar starši ne bodo izpolnili obrazca, ne sme spustiti v prostore šole oz. skupino drugih otrok.

Pričetek pouka za učence 1. – 3. razreda: 18. 5. 2020 ob 8.20, predur ni. Učenci naj pridejo v šolo le 15 minut pred začetkom pouka. To ne velja za učence, ki so prijavljeni v jutranje varstvo. V jutranje varstvo lahko pridejo le tisti učenci, ki ste jih starši prijavili. Učenci v šolo vstopajo posamično in samostojno (brez spremstva staršev), z medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra.

Učenci 1. in 2. razreda vstopajo na vhodu 1. triade (kot doslej), učenci 3. razreda pa na spodnjem glavnem vhodu (pri igrišču).

Učenci si morajo pri vhodu v šolo razkužiti roke.

Do garderobnih omaric učenci vstopajo posamično, pustijo odklenjene in jih čim hitreje tudi zapustijo. Ključka za garderobno omarico ne nosijo s sabo, ker bodo omarice odklenjene, prav tako ne rabijo čipa za kosilo.

Upoštevajo talne oznake in navodila dežurnih ter drugih delavcev šole.

 

 Šolski prevoz  Vozni red šolskih prevozov - POVEZAVA

Jutranja vožnja je ena iz vseh smeri, prav tako je ena sama vožnja v vse smeri domov. Vožnja s šolskim avtobusom je odobrena za učence, za katere ste ob prijavi za vrnitev otrok v šolo označili, da se bo otrok pripeljal s šolskim avtobusom oz. kombijem. V primeru, da niste označili, da potrebujete prevoz, se otrok ne bo mogel peljati s šolskim prevozom. Upoštevajte vozni red, ki je v prilogi. Učenci morajo strogo upoštevati pravila prevoznika, torej imeti morajo masko, ob vstopu si razkužijo roke in sedejo na označeno mesto.

Učenci na šolsko avtobusno postajo odhajajo organizirano v spremstvu spremljevalke. Pri zbiranju pred šolo in pri hoji morajo upoštevati varnostno razdaljo in navodila spremljevalke in voznikov.

Starši v šolo ne vstopate. Če po pouku prihajate po otroka, ga prevzamete ob uri, ki jo dogovorite z otrokom oziroma ste jo zabeležili na prijavi, na dogovorjenem mestu pred šolo. V nujnih primerih pa se ob vstopu (vhod je samo s parkirišča zgoraj) javite dežurnemu delavcu, ki zabeleži vaše podatke,

si razkužite roke in nadenete (svojo) masko in lahko greste le do tajništva.

Trajanje pouka: po rednem urniku, v času med 8.20 in 13.30 (mogoče so sprotne spremembe urnika zaradi trenutnih okoliščin).

Pouk se bo izvajal v skladu z organizacijskimi zmožnostmi šole in ob upoštevanju navodil MIZŠ ter NIJZ.

V kolikor bi v času pouka pri otroku ali delavcu šole zaznali slabo počutje ali druge bolezenske znake, bo le-ta napoten v prostor za izolacijo, ki je v govorilnici. Šola bo nato obvestila starše, ki bodo prišli v šolo in otroka prevzeli.

Šola v času ponovnega izvajanja pouka zagotavlja:

 • Jutranje varstvo za prijavljene učence v času med 6.15 in 8.15.
 • Malico za vse učence ob 9.55.
 • Kosilo za učence, ki so na kosilo prijavljeni (po dnevnem razporedu prihajanja na kosilo v skupini).
 • Varstvo v oddelku podaljšanega bivanja za prijavljene učence 1. – 3. razreda.

Zagotavljanje higiene

Šola ima v vseh učilnicah in straniščih delujoče milnike in umivalnike ter podajalnike papirnatih brisač. Sprotna in redna higiena rok je nujna za preprečevanje prenašanja okužb.

Poleg umivanja rok z milom in toplo vodo, ki bo veljalo za čas, ko bodo učenci v prostorih šole, se predvideva tudi uporaba razkužila za razkuževanje rok ob prihodu v šolo.

Učenci naj imajo obvezno pri sebi papirnate robčke, ki jih uporabljajo v primeru kašljanja in kihanja. V primeru, da to ni mogoče, učenci kašljajo in kihajo v zgornji del rokava ter si takoj po prenehanju kašljanja oz. kihanja temeljito umijejo roke z vodo in milom.

Učenci domov ne nosijo šolskih potrebščin – velja za prvo triado. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, ki nato ostanejo v šoli. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade opravijo vse obveznosti v šoli. V šolo naj učenci prinesejo le nujne šolske potrebščine (o tem so vas obvestili razredniki) in ne drugih predmetov, igrač in nepotrebnih kosov oblačil ter športne opreme, ki bi lahko prišli v stik s drugimi osebami oz. predmeti in bi tako postali vir morebitnega prenosa virusa.

Uporaba šolskih pitnikov ni možna. Učenci prinesejo v šolo vsak dan vodo v plastenki ali v osebni steklenici. Poskrbite, da jo vsak dan skrbno očistite.

Po pričetku pouka se bodo vse kljuke zasedenih prostorov razkužile. Kljuke in pipe v sanitarijah se bodo razkuževale večkrat dnevno.

Okna učilnic, hodnikov in sanitarij bodo v času prihoda v šolo odprta in bodo v skladu z možnostmi ostala odprta oz. se bodo odprla v času odmorov. Za odpiranje in zapiranje oken bodo poskrbeli delavci šole (v učilnicah strokovni delavci, na hodnikih in sanitarijah tehnično osebje).

Učenci 1. – 3. razredov v šoli ne bodo nosili mask.

Odmori

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

 

Izvajanje pouka

Učenci so razdeljeni v skupine do največ 15 učencev. Skupine se ne spreminjajo in ostajajo v istem prostoru ves čas izvajanja pouka. Prehodov med skupinami in učilnicami ni oz. bodo omejeni na nujno potrebne (npr. odhod v jedilnico) ob spremstvu odrasle osebe.

V razredu so mize razporejene na ustrezni priporočeni razdalji (navodila NIJZ). Pri vsaki mizi je le en stol, višek stolov in miz je umaknjen v zadnji del učilnice. Na mizi se nahaja napis z imenom učenca (kartonček), tako da ima vsak učenec svoj prostor, ki ga ne zamenjuje ali zapušča. Če učenec svoj prostor zapusti in se giblje po prostoru, to stori tako, da se drugim osebam v prostoru ne približa na manj kot 1,5 metra in da svoje gibanje po prostoru omeji na najnujnejše.

Nekatere dejavnosti bomo izvedli tudi na prostem ob upoštevanju navodil in priporočil.

Malica bo v času med 9.55 in 10.15. Malico se zagotavlja vsem učencem šole. Malica se bo učencem prinesla v razred (tehnično osebje). Pripravljena bo na način, ki bo dovoljeval enostavno razdelitev in varno zaužitje. Pred zaužitjem hrane si bodo roke umili vsi učenci v razredu. Strokovni delavec šole bo prav tako razkužil klopi, na katere se bo po razkuževanju postavila papirnata servieta.

Učenci ne bodo sami prinašali in odnašali malice, ampak bo delavec šole (tehnično osebje) posodo vrnil v kuhinjo.

Kosilo bo organizirano le za učence, ki so nanj prijavljeni. Starši ste potrebe po kosilu že predhodno najavili ob prijavi na ponovni prihod v šolo. V primeru, da starši želijo odjaviti kosilo, sporočijo odjavo, kot smo bili dogovorjeni že pred nastalo situacijo.

Učenci bodo na kosilo odhajali v skladu s pripravljenim urnikom kosil skupaj z delavcem šole. V jedilnici bo, podobno kot v učilnicah, upoštevana prostorska razporeditev miz in stolov v skladu s smernicami. Vrata v šolsko jedilnico bodo ves čas kosila odprta.

Kuhinjsko osebje bo v času priprave obrokov in deljenja le-teh ves čas upoštevalo vse higienske standarde in uporabljalo ustrezna zaščitna sredstva. Prav tako bo šola prilagajala jedilnik, ki bo dovoljeval varno pripravo, deljenje in zaužitje hrane. Jedilniki bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Za vse prijavljene učence bomo pripravili zajtrk, popoldanske malice pa žal ne moremo organizirati, bomo pa za učence poskrbeli, da ne bodo lačni.

 Urnik kosil - POVEZAVA

Oddelki podaljšanega bivanja bodo organizirani v času po končanem pouku samo za učence, ki to nujno potrebujejo zaradi zaposlenosti staršev in so prijavljeni ter do časa, ki ste ga zabeležili na prijavo. Otroka starši prevzamete zunaj šolske zgradbe pred določenim vhodom v garderobo. Tudi pri odhajanju otrok iz šole bomo zelo pozorni na upoštevanje vseh varnostnih priporočil.

Domov učenci odhajajo takoj, ko je to možno. Če bodo ostajali v podaljšanem bivanju, se dosledno držijo ure, ki ste jo starši navedli v prijavi, in se z vami točno dogovorijo, kako bodo odhajali domov (šolski prevoz, starši pridejo po njih na dogovorjeno mesto, gredo domov sami) oziroma, kje točno pred vhodom v šolo boste starši čakali otroka.

Tudi domov učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Učenci vozači do odhoda na šolski prevoz obvezno počakajo v OPB.

Zavedamo se, da so bili otroci dva meseca odsotni iz šole, da si želijo marsikaj povedati, se tudi igrati, družiti. Ob upoštevanju vseh navodil in priporočil nam bo tudi to uspelo.

Lep vikend vam želim in nasvidenje v ponedeljek.

Danica Šalej,

Ravnateljica

Priloge:

SVET RASTLIN - naravoslovni dan za 6. razred

 • Objavljeno: 12 Maj 2020
 • Zadetkov: 491

V petek, 8. 5. 2020, je v lepem, sončnem vremenu potekal naravoslovni dan Svet rastlin za učence šestih razredov.

V štirih različnih delavnicah (gospodinjstvo, tehnika, naravoslovje in angleščina) so učenci spoznali pomen opraševalcev rastlin za hrano in si za malico pripravili zdrav zelenjavni ali sadni krožnik, spoznali so pogoste pomladne travniške rastline ter izdelali stojalo za ključe. Da je bil dan še bolj zanimiv, so svoje znanje nadgradili še z angleško delavnico in spoznali besedišče, povezano s svetom rastlin.

Kakšne mojstrovine in pomladni šopki so nastali, si oglejte v fotogaleriji.

Vodja naravoslovnega dne Barbara Petan

 

ZA UČENCE - IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

 

Moj otrok ostaja doma

 • Objavljeno: 15 Maj 2020
 • Zadetkov: 237

Dragi starši,

v ponedeljek, 18.5.2020, gredo otroci od 1. do 3. razreda nazaj v šolo. Zanje ste dobili navodila na spletni strani šole in od razrednikov.

Kaj pa z otroki, ki ostajajo doma?

Poglejte si, kaj vam lahko o tem pove Leonida Mrgole. 

otr

https://www.youtube.com/watch?v=QtJG5p1fqEY&feature=youtu.be&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Moj+otrok+ostaja+doma++Jaz+pa+v+slu%C5%BEbo&utm_campaign=Postavljanje+pravil

Koronavirus – 9. obvestilo

 • Objavljeno: 08 Maj 2020
 • Zadetkov: 510

Spoštovani starši.

Danes, v petek, 8. 5. 2020, proti večeru smo prejeli težko pričakovano okrožnico MIZŠ z navodili, usmeritvami in priporočili za vrnitev učencev 1. triade v šolo. Natančnejša navodila za našo šolo vam bomo posredovali v začetku prihodnjega tedna, splošna obvestila pa so že zagotovo ta trenutek v javnih medijih. V začetku naslednjega tedna vam bodo razredniki 1. , 2. in 3. razreda posredovali prijavnico za ponovno vključitev vašega otroka v šolo in izjavo o njegovem zdravstvenem stanju. V šolo lahko pride samo popolnoma zdrav otrok oziroma otrok, ki živi v družini ali skupnem gospodinjstvu, kjer ni osebe z zdravstvenimi omejitvami.

Za vse učence še v naslednjem tednu poteka izobraževanje na daljavo, zato vsem uspešno še naprej.

 Danica Šalej, ravnateljica