ERASMUS+, Ključni ukrep 1  - Učna mobilnost posameznikov

eras

Naslov našega dvoletnega projekta je

»SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA 2016 - 2018«

S projektom želimo dvigniti kvaliteto poučevanja in učenja, narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen, kjer bi bili učenci z novimi pristopi, metodami in tehnologijami še bolj motivirani za pridobivanje znanja in bolj aktivni v procesu poučevanja in učenja.

Mobilnost in vse aktivnosti v povezavi s projektom omogočajo strokovno in osebnostno rast zaposlenih, kar je pogoj za izboljšanje kvalitete dela z učenci, za razvoj ključnih kompetenc le-teh in zaposlenih ter za dvig prepoznavnosti in ugleda šole. 

Cilji projekta so:

1. OSEBNI IN PROFESIONALNI  RAZVOJ VKLJUČENIH

- Uvesti sodobne metode dela za učenje in poučevanje pri različnih predmetih tako na razredni kot predmetni stopnji  (razredni pouk, naravoslovje, angleščina ipd.).

- Izboljšati digitalno kompetenco udeležencev in posledično kolektiva (uporaba IKT za organizacijo dela ter pri pouku različnih predmetov),

- Ozavestiti in uveljaviti medkulturno in evropsko dimenzijo pri pouku tujih jezikov in v povezovanju z drugimi predmeti,

- Ozavestiti pomen vseživljenjskega učenja ipd.

2. UPORABA ZNANJA IN PRENOS ZNANJA

- Vplivati na dvig motivacije pri udeležencih in posledično pri učencih in ostalih zaposlenih. Motivacija zaposlenih je namreč ključnega pomena, preko katere je moč izboljšati kvaliteto dela.

- Z različnimi aktivnostmi (sestanki, delavnice, prikazi dobrih praks, objave prispevkov ipd.) omogočiti prenos znanja na druge zaposlene pa tudi na strokovno in širšo javnost.

3. DISEMINACIJA REZULTATOV

- Širiti rezultate ter pozitiven in dolgotrajen učinek na vse vključene udeležence.

- Omogočiti večjo kakovost dela in učenja v korist učencev.

- Omogočiti boljše znanje tujih jezikov.

- Večja motivacija in okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav.

- Večja prepoznavnost oz. promocija in še večji ugled šole.

Projekt učne mobilnosti bo štirim strokovnim delavkam omogočil izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj.
 

1. udeleženka učne mobilnosti, DARINKA ČOBEC, se bo udeležila seminarja na Norveškem:  “INTERACTIVE TEACHING - USING EDUCATIONAL GAMES IN ORDER TO ENHANCE LEARNERS’ MOTIVATION, kjer bo spoznala interaktivne metode poučevanja, moderne didaktične igre, se seznanila z najnovejšimi smernicami motivacije, cilji didaktičnih iger, s pozitivnimi učinki izobraževalnih iger ter spoznala, kako izboljšati  kakovost skupinskega dela pri pouku.

 

2. udeleženka učne mobilnosti, VERONIKA JELEN POLAK, se bo udeležila seminarja na Irskem: IN-SERVICE TEACHER TRAINING COURSE FOR NON-NATIVE TEACHERS OF ENGLISH z namenom, da izboljša jezikovne kompetence na področju poučevanja angleščine. Seznanila se bo z znanji, orodji in dobro prakso, z načini, kako  motivirati učence za delo in pripravo materialov pri pouku. Z novimi metodami, kako izboljšati učno prakso, in  različnimi načini poučevanja angleščine bo doprinesla k boljšim rezultatom pri učencih.

 

3. udeleženka učne mobilnosti, VLASTA PREVOLŠEK, se bo udeležila seminarja na Islandiji: OUTDOOR EDUCATION, LANDSCAPE QUALITIES AND OUTDOOR VENUES, kjer se bo seznanila z znanji (teoretičnimi in praktičnimi), orodji in dobro prakso  za izobraževanje učencev na prostem, z novimi načini uporabe zunanjega okolja na področju izobraževanja, spoznala številne priložnosti v okolju za pridobivanje okoljskih znanj, različne skupinske aktivnosti (team building) in se seznanila z igrami na prostem, z gozdno didaktiko in številnimi možnostmi za likovno in praktično ustvarjanje izdelkov v naravi.

 

4. udeleženka učne mobilnosti,  NEVENKA BREŽNIK, se bo udeležila seminarja na Finskem: GET UP WITH NATURAL SCIENCES, kjer bo dobila nove ideje za poučevanje naravoslovnih ved. Spoznala bo sodobno tehnologijo in njene koristi pri poučevanju naravoslovja, pridobila znanja za nove načine poučevanja, ki bodo zagotovo doprinesli k dvigu naravoslovnih znanj učencev.

Prispevke o konkretnih učinkih in širjenju rezultatov našega projekta bomo sproti objavljali na naši spletni strani.

Koordinatorica mednarodne dejavnosti na šoli

Vlasta Prevolšek 

 


POVEZAVE NA POROČILA

SEMINAR: Get up with Natural Sciences/ Nevenka Brežnik
SEMINAR: ERASMUS+, Učna mobilnost posameznikov/ Darinka Čobec
Dodatno izpopolnjevanje učiteljice/ Veronike Jelen Polak
Seminar: Outdoor arts & craft - The Active, creative and environmental approach to your local landscape/aktiven in ustvarjalen pristop v pokrajini/ Vlasta Prevolšek 
ŠIRJENJE REZULTATOV Z MOBILNOSTI – teden dejavnosti  (23-10.- 27.10.2017) ali celo šolsko leto
BROŠURA PROJEKTA
UČENJE NA PROSTEM -GOZD KOT INOVATIVNO UČNO OKOLJE