Šola dodeli status učencu, če izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in Pravili OŠ Frana Kranjca Celje o prilagajanju šolskih obveznosti (objavljena na spletni strani šole).

Pisni predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev učenčevi starši ali zakoniti zastopniki oddajo razredniku ali v tajništvo šole najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

K predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:

- za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ki se jih bo udeležil v tekočem šolskem letu, razpored tedenske obremenitve s treningi v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.

- za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ki se jih bo udeležil v tekočem šolskem letu, razpored tedenske obremenitve s treningi v tekočem šolskem letu, plan tekmovanj in priprav ter potrdilo o dosežkih.

 - za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javno veljavnem programu, potrdilo o dosežkih učenca s področja umetnosti na državnih tekmovanjih v preteklem šolskem letu.

 - za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javno veljavnem programu, potrdilo o osvojitvi najvišjih mest oz. nagrad na državnem ali mednarodnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Ponovno poudarjam, da je vloga popolna, če so k predlogu priložena vsa dokazila.

Če vloga ni popolna (niso priložena vsa dokazila) ali ni razumljiva, se starše pozove k dopolnitvi vloge v roku osmih dni.

Ravnateljica izda sklep o dodelitvi najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge staršev. Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

Danica Šalej,

ravnateljica