NIP ŠPORT 4., 5., 6. razred (NŠP)NIP RAČUNALNIŠTVO (NRA)NIP ANGLEŠČINA - 1.r. (N1A)

NIP: drugi tuji jezik nemščina za 2. in 3. triado (N2N) 


SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

 

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13 in spremembe) izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V šolskem letu 2017/18 bomo izvajali NIP v 1., 4., 5. in 6. razredu ter v 7. razredu.

Gre za dodatno ponudbo izbirnih predmetov, ki jih učenci izberejo ali pa ne (neobvezno). Ko jih izberejo, pa je obiskovanje NIP do konca šolskega leta obvezno.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Če si posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v juniju in izjemoma v septembru, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do zapolnitve posamezne učne skupine. Zato je potreben posvet s pedagoginjo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Izvajali se bodo po pouku – 5., 6. in 7. uro, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.

 

1.razred

V prvem razredu šole ponudimo prvi tuji jezik – pri nas angleščino. Izvajamo ga v obsegu dveh ur tedensko, po pouku obveznih predmetov.

Predmet se ocenjuje opisno.

 2. triada

V skladu z zakonodajo šole v 2. triadi ponudimo neobvezne izbirne predmete, ki so: drugi tuji jezik, lahko pa tudi umetnost, računalništvo, šport in tehnika.

Šola NIP izbere in ponudi po svojih zmožnostih in strokovni presoji.

Učenec lahko izbere NIP v 4., 5. in / ali 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah, oblikovanih v skladu z normativi.

Drugemu tujemu jeziku sta namenjeni po dve uri, ostalim NIP pa po ena ura tedensko. Učenec lahko izbere eno ali največ 2 uri pouka NIP tedensko, torej samo nemščino ali pa največ dva druga predmeta. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev.

Naslednje leto lahko učenec nadaljuje z obiskovanjem istega NIP, izbere drugega ali pa nobenega. Torej lahko svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

Naša šola izvaja NIP - nemščino. Če učenec nemščine ne izbere v 2. triadi, jo lahko začne obiskovati tudi v 7. razredu kot obvezni izbirni predmet.

V šolskem letu 2017/18 ponujamo še računalništvo in šport.

 3. triada

V skladu z zakonodajo šole v 3. triadi ponudimo neobvezni izbirni predmet - drugi tuji jezik, ki sta mu namenjeni po dve uri tedensko.

Naša šola izvaja NIP - nemščino (nadaljevalno), ki se bo poučevala v skupinah, oblikovanih v skladu z normativi. Učenec lahko izbere NIP - nemščino, če jo je že obiskoval v 2. triadi. Naslednje leto lahko nadaljuje ali preneha z obiskovanjem NIP.

Če učenec nemščine še ni obiskoval, jo lahko izbere kot obvezni izbirni predmet (začetna stopnja).

Podroben opis - učni načrti na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/