Pričetek je bil precej enostaven, izpolnila sem vprašalnik o pričakovanjih na tečaju. Nato je bilo potrebno izpolniti preverjanje na temo prepoznavanje jezika, analizirala sem lastni video posnetek na temo poučevanja jezikovnih prvin v 9. razredu ter analizirati delovni list, ki sem ga uporabila pri uri v 7. razredu.

Na seminarju je sodelovalo deset udeležencev iz šestih držav, in sicer, Nemčije, Španije, Saudske Arabije, Poljske, Češke in Slovenije. Naša glavna naloga je bila aktivno prisostvovati pri urah in organiziranih ekskurzijah. Učne ure so potekale vsak dan med 9.00 in 13.30 ur, v popoldanskem času so bile organizirane  ekskurzije.

V štirinajstih dneh smo se dotaknili vseh vidikov jezika, kot tudi izpostavili teme, katere bi bilo potrebno v razredih še nadgraditi oziroma jim posvetiti več časa. Tako smo ponovili

- vrsto poezije, ki je primerna za učence, tako imenovani »Limericks«,

- se seznanili in na novo spoznali nekatere  uvodne igre,

- ugotavljali, kako pomembna je intonacija, izgovarjava in pravilna naglašenost besed,

- spoznali, da modalni glagoli niso tako kompleksni za poučevanje,

- da je lahko popularna glasba zelo uporabna pri razvijanju slušnih veščin,

- da so frazni glagoli bolj pomembni, kot mislimo,

- ugotavljali, kako lahko uporabimo podcaste, računalnike, časopise in ostale avtentične materiale pri pouku.

Tako je bil moj cilj, obnoviti znanje angleškega jezika, ter spoznati nove metode, ki bi jih lahko uporabila pri poučevanju naših učencev, dosežen. Predavatelji so bili namreč zares strokovno podkovani, polni idej. Naše naloge so pregledovali in sproti podajali povratne informacije. Z njimi smo sodelovali in diskutirali o naših vprašanjih, sproti pa smo tudi samovrednotili naše delo. Veliko nasvetov, idej, primerov dobre praske pa sem dobila tudi od  soudeležencev, saj je bilo v naše naloge vključeno tudi izmenjava mnenj, izkušenj.

Veliko znanja sem pridobila tudi od  šestih ekskurzij, katerih sem se udeležila. Po Dublinu smo se sprehodili s pripovedovalcem anekdot in zgodb, obiskali nekdanjo ječo Kilmainham Gaol, si ogledali najstarejšo hišo v Dublinu, doživeli migracijski val na ladji Jeanie Johnston, dva popoldneva pa smo prisluhnili Irski glasbi in plesu. Na njih se je od nas pričakovalo aktivno sodelovanje v neformalnih pogovorih in razvijanje slušnih veščin, saj so ekskurzije vodili njihovi lokalni vodniki.

vjp 1

Ob koncu strokovnega spopolnjevanja je sledila še zadnja naloga. Opravili smo refleksijo materiala, vsebin, učiteljev tega tečaja, ter našega lastnega dela.

Na podlagi seminarja sem pridobila naslednje kompetence:

- Izboljšala sem lastne jezikovne veščine med samimi učnimi urami, kot tudi na neformalnih popoldanskih aktivnostih.

- Med učnimi urami sem vadila osnovne jezikovne veščine: govor, branje, pisanje in poslušanje.

- Ker je bil glavni poudarek na govornih veščinah, sem sodelovala v raznih dialogih, prezentacijah in diskusijah.

- Eden od glavnih ciljev je bil tudi osvajanje različnega besedišča v različnih kontekstih in diskutiranje o raznih slovničnih vprašanjih, ki so nastali med tem.

- V skupinskih diskusijah sem izmenjevala ideje in razvijala vezi z učitelji iz drugih držav. Izmenjali smo si tudi podatke za morebitno projektno sodelovanje v prihodnosti.

vjp 2

S pristopi in idejami, ki sem si jih pridobila na strokovnem spopolnjevanju,  bom in sem že popestrila pouk, ki prispeva tudi k povečanju motivacije učencev za delo.  Primere dobrih praks sem  predstavila  tudi drugim anglistkam naše šole. V stiku sem tudi s kolegi tujih šol. Seminar me je spodbudil k pričetku  novega  projekta preko E twinninga »My penfriend«. Učenci bodo navezali stik  s partnerskimi šolami po Evropi  in pisali elektronska sporočila svojim dopisnim prijateljem, najprej pri pouku, nato pa samostojno. Z nadarjenimi učenci pa bomo  organizirali srečanje preko  videokonference  in debatirali o znanih in aktualnih temah (Journeys and migrations, different cultures, different countries, different world, ipd.).

vjp 3

Zaradi udeležbe strokovnega delavca na spopolnjevanju  je  bilo potrebno  v šoli izvesti dodatna prilagajanja šolskih obveznosti in organizacijo dela, prav tako v družini, saj je šlo v mojem primeru za 14-dnevno  odsotnost. A udeležba na seminarju je odtehtala vse. Ne samo, da je bil seminar odličen, da je mesto Dublin zanimivo mesto, da sem se ujela z ostalimi udeleženci in izmenjala številne neprecenljive izkušnje, temveč je bila udeležba na seminarju tudi potrditev, da delamo prav, da delamo dobro, da imamo zares dobro opremljeno šolo, dobre učitelje ... Če sem pred prihodom imela rahle pomisleke, kako predstaviti slovensko šolo, lahko zdaj zagotovo rečem, da sem ponosna, da delam, kar delam in kjer delam. Zato vsa zahvala za vzpodbudo in podporo tudi ravnateljici in sodelavcem.