ERASMUS+ (Učna mobilnost posameznikov)

Naslov našega dvoletnega projekta je

SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA.

S projektom želimo dvigniti kvaliteto poučevanja in učenja, narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen, kjer bi bili učenci z novimi pristopi, metodami in tehnologijami še bolj motivirani za pridobivanje znanja in bolj aktivni v procesu poučevanja in učenja.

Mobilnost in vse aktivnosti v povezavi s projektom omogočajo strokovno in osebnostno rast zaposlenih, kar je pogoj za izboljšanje kvalitete dela z učenci, za razvoj ključnih kompetenc le-teh in zaposlenih ter za dvig prepoznavnosti in ugleda šole. 

Cilji projekta so:

1. OSEBNI IN PROFESIONALNI  RAZVOJ VKLJUČENIH

- Uvesti sodobne metode dela za učenje in poučevanje pri različnih predmetih tako na razredni kot predmetni stopnji  (razredni pouk, naravoslovje, angleščina ipd.).

- Izboljšati digitalno kompetenco udeležencev in posledično kolektiva (uporaba IKT za organizacijo dela ter pri pouku različnih predmetov),

- Ozavestiti in uveljaviti medkulturno in evropsko dimenzijo pri pouku tujih jezikov in v povezovanju z drugimi predmeti,

- Ozavestiti pomen vseživljenjskega učenja ipd.

2. UPORABA ZNANJA IN PRENOS ZNANJA

- Vplivati na dvig motivacije pri udeležencih in posledično pri učencih in ostalih zaposlenih. Motivacija zaposlenih je namreč ključnega pomena, preko katere je moč izboljšati kvaliteto dela.

- Z različnimi aktivnostmi (sestanki, delavnice, prikazi dobrih praks, objave prispevkov ipd.) omogočiti prenos znanja na druge zaposlene pa tudi na strokovno in širšo javnost.

3. DISEMINACIJA REZULTATOV

- Širiti rezultate ter pozitiven in dolgotrajen učinek na vse vključene udeležence.

- Omogočiti večjo kakovost dela in učenja v korist učencev.

- Omogočiti boljše znanje tujih jezikov.

- Večja motivacija in okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav.

- Večja prepoznavnost oz. promocija in še večji ugled šole.

Projekt učne mobilnosti bo štirim strokovnim delavkam omogočil izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj.

1. udeleženka učne mobilnosti, DARINKA ČOBEC, se bo udeležila seminarja na Norveškem:  “INTERACTIVE TEACHING - USING EDUCATIONAL GAMES IN ORDER TO ENHANCE LEARNERS’ MOTIVATION, kjer bo spoznala interaktivne metode poučevanja, moderne didaktične igre, se seznanila z najnovejšimi smernicami motivacije, cilji didaktičnih iger, s pozitivnimi učinki izobraževalnih iger ter spoznala, kako izboljšati  kakovost skupinskega dela pri pouku.

2. udeleženka učne mobilnosti, VERONIKA JELEN POLAK, se bo udeležila seminarja na Irskem: IN-SERVICE TEACHER TRAINING COURSE FOR NON-NATIVE TEACHERS OF ENGLISH z namenom, da izboljša jezikovne kompetence na področju poučevanja angleščine. Seznanila se bo z znanji, orodji in dobro prakso, z načini, kako  motivirati učence za delo in pripravo materialov pri pouku. Z novimi metodami, kako izboljšati učno prakso, in  različnimi načini poučevanja angleščine bo doprinesla k boljšim rezultatom pri učencih.

3. udeleženka učne mobilnosti, VLASTA PREVOLŠEK, se bo udeležila seminarja na Islandiji: OUTDOOR EDUCATION, LANDSCAPE QUALITIES AND OUTDOOR VENUES, kjer se bo seznanila z znanji (teoretičnimi in praktičnimi), orodji in dobro prakso  za izobraževanje učencev na prostem, z novimi načini uporabe zunanjega okolja na področju izobraževanja, spoznala številne priložnosti v okolju za pridobivanje okoljskih znanj, različne skupinske aktivnosti (team building) in se seznanila z igrami na prostem, z gozdno didaktiko in številnimi možnostmi za likovno in praktično ustvarjanje izdelkov v naravi.

4. udeleženka učne mobilnosti,  NEVENKA BREŽNIK, se bo udeležila seminarja na Finskem: GET UP WITH NATURAL SCIENCES, kjer bo dobila nove ideje za poučevanje naravoslovnih ved. Spoznala bo sodobno tehnologijo in njene koristi pri poučevanju naravoslovja, pridobila znanja za nove načine poučevanja, ki bodo zagotovo doprinesli k dvigu naravoslovnih znanj učencev.

Prispevke o konkretnih učinkih in širjenju rezultatov našega projekta bomo sproti objavljali na naši spletni strani.

Koordinatorica mednarodne dejavnosti na šoli

Vlasta Prevolšek 


 

SEMINAR: Get up with Natural Sciences!

Datum: 9.5.–13.5.2017

Kraj seminarja: Joensuu, Finska

Sem učiteljica razrednega pouka, ki že dobri dve desetletji poučuje zvedave petošolce. Na začetku poklicne poti sem se udeležila obširnega izobraževanja Tempus – začetno naravoslovje, kar me je kot učiteljico navdalo z velikim interesom za poučevanje naravoslovja. Razumeti naravo, jo spoznavati in jo doživeti v vsej njeni veličini, je ideja, s katero sem se skozi leta poučevanja pogosto ukvarjala tudi osebno. Novi pristopi k poučevanju naravoslovja so mi odprli nove poti. Navduševalo me je dejstvo, da otroci radi sodelujejo pri pouku in imajo ta predmet radi. Pri naravoslovju ni nikoli dolgčas. Pri naravoslovju vsak zna kaj zanimivega povedati. Ravno lastne izkušnje in predznanje so osnova, na katerih se postavljajo trdni temelji naravoslovnih znanosti.Projekt: ERASMUS+, Učna mobilnost posameznikov

 

Seminar: Interactive teaching – Uporaba didaktičnih iger in IKT za dvig učenčeve motivacije

Učiteljica: Darinka Čobec

Čas izvedbe seminarja: 5.–9.september 2016

Kraj izvedbe seminarja: Oslo, Norveška

Najpogosteje si pod besedo igra predstavljamo otroke, ki sproščeno, brezskrbno brcajo žogo, sestavljajo kocke, se lovijo … Redkeje pa besedo povezujemo s šolo, poukom, domačo nalogo, učenjem … Vendar pa je lahko prav igra dejavnost, s katero učenca pritegnemo k poslušanju, opazovanju, iskanju informacij, branju… ter s tem povezanim učenjem brez stresa, prisile, odpora.

Učitelji, še posebej nižjih razredov, se iger pri svojem delu pogosto poslužujemo. Igro uporabljamo v vseh učnih korakih, v vseh možnih oblikah, pozorni smo le, da je izbor igre primeren, smiseln, ciljno naravnan … Pri tem pride v ospredje naša lastna domišljija, znanje, izkušnje, vedno pa so dobrodošle nove ideje, nova spoznanja, nove smernice.

Vse našteto je bil pravzaprav povod, da sem se udeležila mednarodnega seminarja v Oslu na Norveškem z naslovom Interactive teaching -  Using educational games and new technology in order to enhance learner`s motivation (Interaktivno poučevanje – Uporaba iger in sodobne tehnologije za dvig učenčeve motivacije) pod okriljem projekta ERASMUS+, učna mobilnost posameznikov, ki ga na šoli izvajamo že vrsto let.

Učitelji, profesorji, pedagogi, ravnatelji enajstih evropskih držav smo s prihodom v Oslo prišli z istim ciljem – dvig kvalitete dela. Odlično strokovno vodstvo, izmenjava izkušenj, medkulturno povezovanje … so neprecenljiva vrednost učiteljevega izpopolnjevanja na profesionalnem in osebnostnem področju. Uporaba novih znaj, izkušenj pri lastnem delu ter posredovanje novih idej ostalim strokovnim delavcem v kolektivu pa udeležbo takšnih izobraževanj le še dodatno osmisli.

Skozi seminar smo se udeleženci seznanili z uporabo motivacijskih iger skozi čas, s pomenom in vplivom motivacijskih iger na učence,  s sodobnimi oblikami motivacijskih iger (s pomočjo IKT, spleta), s procesom učenja učenja, z načini izdelave in uporabe motivacijskih iger, s prenosom pridobljenega v prakso … Naloga vsakega udeleženca pa ni zgolj individualnega pomena, temveč svoja znanja in izkušnje čim bolje posredovati kolegom znotraj kolektiva (seznanitev na pedagoških konferencah, sestankih strokovnih aktivov …). Cilj projekta je tudi seznanitev staršev (roditeljski sestanki, Svet staršev) in širšo javnost o vseh dejavnostih povezanih s projektom. Le tako je sama udeležba strokovnega delavca na omenjenih izobraževanjih osmišljena.

Ob vsem naštetem pa se konkretno delo kontinuirano nadaljuje v razredu, ko je v delo vpeta ciljna publika – učenci.

Novo nastala prijateljstva, povezovanje različnih evropskih šol, tkanje novih medkulturnih vezi pa predstavljajo ponovno nove izzive za načrtovanje prihodnosti.

Darinka Čobec, prof. RP

OŠ Frana Kranjca Celje

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatno izpopolnjevanje učiteljice Veronike Jelen Polak


 Sem Veronika Jelen Polak, učiteljica angleščine od četrtega do devetega razreda, na OŠ Frana Kranjca Celje.

Med 3. in 14. oktobrom 2016 sem se udeležila seminarja za tuje učitelje angleškega jezika, v Dublinu. Tema seminarja me je pritegnila, saj je imel poudarek na metodologiji in jeziku samem.

Že pred samim seminarjem sem morala opraviti kar nekaj nalog in jih preko elektronske pošte poslati na naslov jezikovne šole Linguaviva Ltd, ki je izvajala strokovno spopolnjevanje.  

Pričetek je bil precej enostaven, izpolnila sem vprašalnik o pričakovanjih na tečaju. Nato je bilo potrebno izpolniti preverjanje na temo prepoznavanje jezika, analizirala sem lastni video posnetek na temo poučevanja jezikovnih prvin v 9. razredu ter analizirati delovni list, ki sem ga uporabila pri uri v 7. razredu.

Na seminarju je sodelovalo deset udeležencev iz šestih držav, in sicer, Nemčije, Španije, Saudske Arabije, Poljske, Češke in Slovenije. Naša glavna naloga je bila aktivno prisostvovati pri urah in organiziranih ekskurzijah. Učne ure so potekale vsak dan med 9.00 in 13.30 ur, v popoldanskem času so bile organizirane  ekskurzije.

V štirinajstih dneh smo se dotaknili vseh vidikov jezika, kot tudi izpostavili teme, katere bi bilo potrebno v razredih še nadgraditi oziroma jim posvetiti več časa. Tako smo ponovili

- vrsto poezije, ki je primerna za učence, tako imenovani »Limericks«,

- se seznanili in na novo spoznali nekatere  uvodne igre,

- ugotavljali, kako pomembna je intonacija, izgovarjava in pravilna naglašenost besed,

- spoznali, da modalni glagoli niso tako kompleksni za poučevanje,

- da je lahko popularna glasba zelo uporabna pri razvijanju slušnih veščin,

- da so frazni glagoli bolj pomembni, kot mislimo,

- ugotavljali, kako lahko uporabimo podcaste, računalnike, časopise in ostale avtentične materiale pri pouku.

Tako je bil moj cilj, obnoviti znanje angleškega jezika, ter spoznati nove metode, ki bi jih lahko uporabila pri poučevanju naših učencev, dosežen. Predavatelji so bili namreč zares strokovno podkovani, polni idej. Naše naloge so pregledovali in sproti podajali povratne informacije. Z njimi smo sodelovali in diskutirali o naših vprašanjih, sproti pa smo tudi samovrednotili naše delo. Veliko nasvetov, idej, primerov dobre praske pa sem dobila tudi od  soudeležencev, saj je bilo v naše naloge vključeno tudi izmenjava mnenj, izkušenj.

Veliko znanja sem pridobila tudi od  šestih ekskurzij, katerih sem se udeležila. Po Dublinu smo se sprehodili s pripovedovalcem anekdot in zgodb, obiskali nekdanjo ječo Kilmainham Gaol, si ogledali najstarejšo hišo v Dublinu, doživeli migracijski val na ladji Jeanie Johnston, dva popoldneva pa smo prisluhnili Irski glasbi in plesu. Na njih se je od nas pričakovalo aktivno sodelovanje v neformalnih pogovorih in razvijanje slušnih veščin, saj so ekskurzije vodili njihovi lokalni vodniki.

Ob koncu strokovnega spopolnjevanja je sledila še zadnja naloga. Opravili smo refleksijo materiala, vsebin, učiteljev tega tečaja, ter našega lastnega dela.

Na podlagi seminarja sem pridobila naslednje kompetence:

- Izboljšala sem lastne jezikovne veščine med samimi učnimi urami, kot tudi na neformalnih popoldanskih aktivnostih.

- Med učnimi urami sem vadila osnovne jezikovne veščine: govor, branje, pisanje in poslušanje.

- Ker je bil glavni poudarek na govornih veščinah, sem sodelovala v raznih dialogih, prezentacijah in diskusijah.

- Eden od glavnih ciljev je bil tudi osvajanje različnega besedišča v različnih kontekstih in diskutiranje o raznih slovničnih vprašanjih, ki so nastali med tem.

- V skupinskih diskusijah sem izmenjevala ideje in razvijala vezi z učitelji iz drugih držav. Izmenjali smo si tudi podatke za morebitno projektno sodelovanje v prihodnosti.

S pristopi in idejami, ki sem si jih pridobila na strokovnem spopolnjevanju,  bom in sem že popestrila pouk, ki prispeva tudi k povečanju motivacije učencev za delo.  Primere dobrih praks sem  predstavila  tudi drugim anglistkam naše šole. V stiku sem tudi s kolegi tujih šol. Seminar me je spodbudil k pričetku  novega  projekta preko E twinninga »My penfriend«. Učenci bodo navezali stik  s partnerskimi šolami po Evropi  in pisali elektronska sporočila svojim dopisnim prijateljem, najprej pri pouku, nato pa samostojno. Z nadarjenimi učenci pa bomo  organizirali srečanje preko  videokonference  in debatirali o znanih in aktualnih temah (Journeys and migrations, different cultures, different countries, different world, ipd.).

Zaradi udeležbe strokovnega delavca na spopolnjevanju  je  bilo potrebno  v šoli izvesti dodatna prilagajanja šolskih obveznosti in organizacijo dela, prav tako v družini, saj je šlo v mojem primeru za 14-dnevno  odsotnost. A udeležba na seminarju je odtehtala vse. Ne samo, da je bil seminar odličen, da je mesto Dublin zanimivo mesto, da sem se ujela z ostalimi udeleženci in izmenjala številne neprecenljive izkušnje, temveč je bila udeležba na seminarju tudi potrditev, da delamo prav, da delamo dobro, da imamo zares dobro opremljeno šolo, dobre učitelje ... Če sem pred prihodom imela rahle pomisleke, kako predstaviti slovensko šolo, lahko zdaj zagotovo rečem, da sem ponosna, da delam, kar delam in kjer delam. Zato vsa zahvala za vzpodbudo in podporo tudi ravnateljici in sodelavcem.